Avtale mellom Norsk Journalistlag og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening om opphavsrett

1. Avtalens parter

Avtalen er inngått mellom Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) på vegne av arbeidsgivere og eller utgivere av fagbladene i LO/LO-forbundene og Norsk Journalistlag på vegne av de redaksjonelle medlemmene i disse fagbladene herunder ansatte i LO-Media og Medieforum.

2. Definisjoner -unntak

Med stoff menes i denne avtale tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner og grafikk som er produsert i tjenesten. Tegninger er unntatt.

3. Avtalens område – begrensninger

Medier/utnyttelsesmåter
Alt stoff produsert i tjenesten kan benyttes
• i fagbladenes internettutgaver,
• i utgivers/arbeidsgivers elektroniske databaser tilgjengelig for allmennheten,
• ved stofflevering og stoffutveksling mellom arbeidsgivers trykte redaksjonelle produkter, LO/LO-forbundenes trykte og elektroniske utgaver av fagbladene på internett og i LOs nettavis.

På samme måte gis LO og det enkelte forbund rett til å benytte redaksjonelt stoff - produsert av de ansatte i eget fagblad - på sine hjemmesider.

Begrensning

I særlige tilfeller kan stoff unntas dersom f eks avtale med intervjuobjekt eller avbildet person er til hinder for dette, eller dersom slik utveksling vil være i strid med journalistens ideelle interesser, herunder hans/hennes journalistiske troverdighet og integritet.

Utvekslet eller kjøpt stoff kan ikke selges eller videreformidles til andre (enn de som er part i avtalen) for republisering eller annen form for utnyttelse.

Salg til andre

Salg av stoff til andre fagblad/tidsskrifter eller aviser - som ikke er omfattet av denne avtale, reguleres av Journalistavtalen (mellom NJ og MBL) § 46.

CD og DVD

Med hjemmel i denne avtale kan det enkelte fagblad utgi fagbladene i elektronisk form på CD-rom og DVD-plater

4. Vederlag

Sentralt vederlag

For all videreutnyttelse i samsvar med denne avtale utbetales et årlig vederlag på
kr 6 000 til alle som omfattes av avtalen.

Merknad:

For år 2000 utbetales et vederlag på kr 4 000,- som utbetales i forbindelse med lønnsutbetaling i november. For år 2000 utbetales et ytterligere vederlag på kr 1 000 (totalt kr 5 000) til medarbeiderne i LO-Aktuelt som kompensasjon for bortfall av lokal opphavsrettsavtale.

5. Ideelle rettigheter

5.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk

All utnyttelse av stoff skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for utgivers, opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i tråd med god skikk.

5.2 Opplysningsplikt

Uavhengig av hvilke medier stoffet utgis i, skal utgiver opplyse om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmennenes ideelle interesser.

Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av stoffet, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale med opphavsmann og/eller utgiver eller representant for disse.

5.3 Ulovlig kopiering

NJ og AAF anmoder utgiverne om å benytte programvare som hindrer eller vanskeliggjør, samt gjør det mulig å etterspore ulovlig kopiering og nedlastning av redaksjonelt stoff i elektronisk eller annen form.

5.4 Utnyttelse i reklame o l

Utnyttelse av stoff i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører utgivers egen redaksjonelle virksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavsmannen.
Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten.

Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne.

6. Overgangsbestemmelser

Denne avtale avløser lokalt inngåtte avtaler som regulerer bruk av stoff på en eller flere av de måter som er nevnt under punkt 3. Avtalen erstatter også vederlagsbestemmelsene i Journalistavtalens § 46 mellom NJ og MBL for så vidt gjelder de som er bundet ved tilslutningsavtale.

7. Varighet

Denne avtale gjelder fra 1. januar 2002 og varer til 1. januar 2003, og videre ett år av gangen dersom den ikke sies opp skriftlig med 1 måneds varsel.

8. Merknad

AAF vil anmode medlemsforbund som har redaksjonelle ansatte om å inngå tilslutningsavtale til opphavsrettsavtalen.

Oslo, den 21. mars 2002

For Norsk Journalistlag: For Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening:

Stein Larsen Fritz Johansen