Avtale mellom Norsk Journalistlag og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening om opphavsrett - 2015

1. Parter og partsforhold

1.1 Parter i denne avtalen er Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) på vegne av LO Media og utgiverne av fagbladene i LO og LO-forbundene på den ene side og på den annen side Norsk Journalistlag (NJ) på vegne av de redaksjonelt ansatte i de virksomheter/organisasjoner som utgir og/eller produserer fagbladene, herunder ansatte i LO Media.

Lokale organisasjonsledd og foreninger i LO og LO-forbundene er ikke omfattet av denne avtalen.

1.2 Dersom LO-forbund, som er medlem av AAF, vil slutte seg til avtalen skal det, så fremt virksomheten har egne redaksjonelt ansatte, inngås tilslutningsavtale med redaksjonsklubben/de redaksjonelt ansatte i virksomheten. Organisasjon eller virksomhet som har overført produksjonen av innholdet til andre, avgir ensidig erklæring om slik tilslutning. Melding om tilslutning sendes AAF og NJ.

1.3 Dersom antall selskaper eller antall redaksjonelle produkter som omfattes av avtalen utvides vesentlig, kan det opptas forhandlinger om vederlaget i avtalens punkt 5.1. Slike forhandlinger skal gjennomføres dersom en av partene krever det. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan hver av partene si opp avtalen skriftlig med seks måneders varsel til utløp før utløpsfristen etter punkt 8.

1.4 Avtalen omfatter ikke frilansere.

2. Grunnlag

2.1 Denne avtalen bygger på og supplerer opphavsrettsbestemmelsene i overenskomsten for avis mellom NJ og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og NHO.

2.2 Avtalen bygger videre på Vær Varsom- og Tekstreklame-plakaten. Det forutsettes at de fagblad og publikasjoner som omfattes av avtalen drives i henhold til disse.

3. Definisjoner - unntak

3.1 Med stoff menes i denne avtale tekst, bilder, film, lyd, illustrasjoner og grafikk som er produsert i tjenesten. Tegninger er unntatt.

3.2 Med utgiver menes i denne avtale eier av fagbladet eller den virksomhet som eier har delegert eller overdratt utgiveransvaret til.

4. Avtalens omfang– begrensninger

4.1 Medier/utnyttelsesmåter

Alt stoff produsert i tjenesten kan benyttes

  • i fagbladene og i fagbladenes digitale utgaver,
  • i fagbladenes databaser tilgjengelig for allmennheten (on-demand tjenester),
  • ved stofflevering og stoffutveksling mellom LOs og LO-forbundenes trykte og digitale utgaver av fagbladene og nettavisen «frifagbevegelse.no» og andre redaksjonelle digitale produkter.

LO og det enkelte forbund har rett til å benytte redaksjonelt stoff - produsert av de ansatte i eget fagblad eller av ansatte i fagbladets redaksjon på sine hjemmesider. Det vises i denne sammenheng til avtalens punkt 6 om ideelle rettigheter.

4.2 Begrensning

I særlige tilfeller kan stoff unntas dersom f eks avtale med intervjuobjekt eller avbildet person er til hinder for dette, eller dersom slik utveksling vil være i strid med journalistens ideelle interesser, herunder hans/hennes journalistiske troverdighet og integritet.

Utvekslet eller kjøpt stoff kan ikke selges eller videreformidles til andre (enn de som er part i avtalen) for republisering eller annen form for utnyttelse.

4.3 Salg til andre

Salg av stoff til andre fagblad/tidsskrifter eller aviser - som ikke er omfattet av denne avtale, reguleres av Journalistavtalen for avis (mellom NJ og MBL) § 43.

4.4 Faste/fysiske lagringsmedier

Med hjemmel i denne avtale kan det enkelte fagblad utgi fagbladene i elektronisk form på CD, DVD eller andre faste lagringsmedier.

5. Vederlag

5.1 Sentralt vederlag

For all videreutnyttelse i samsvar med denne avtale utbetales et årlig vederlag på kr 8 000 til alle som omfattes av avtalen. Tillegget spesifiseres og utbetales månedlig.

Det årlige vederlaget skal justeres 1. januar hvert år, første gang 1. januar 2016, tilsvarende gjennomsnittlig lønnsutvikling i foregående kalenderår blant de redaksjonelt ansatte i de virksomheter som er omfattet av avtalen.

Merknad:

Statistikk over lønnsutviklingen utarbeides pr 31.12. Av praktiske grunner legges statistikken for redaksjonelt ansatte i LO Media til grunn.

5.2 Lokalt vederlag

Partene i det enkelte fagblad eller virksomhet/forbund kan avtale eventuelt lokalt opphavsrettsvederlag i tillegg til det som er avtalt her. 

6. Ideelle rettigheter

6.1 Navngivelse og vern mot krenkende bruk

All utnyttelse av stoff skal skje på en måte og i en sammenheng som ikke er krenkende for utgivers, opphavsmannens eller verkets anseelse eller egenart. Opphavsmannen skal alltid navngis i tråd med god skikk. Den som publiserer utvekslet stoff er ansvarlig for kreditering av opphavsmann og fagblad.

6.2 Opplysningsplikt

Uavhengig av hvilke medier stoffet utgis i, skal utgiver opplyse om åndsverklovens bestemmelser om vern av opphavsmennenes ideelle interesser.

Det skal videre opplyses om de begrensninger som gjelder for bruk av stoffet, herunder at bruker bare kan kopiere publisert stoff til privat bruk og at ytterligere eksemplarfremstilling eller fremføring ikke kan skje uten avtale med opphavsmann og/eller utgiver eller representant for disse.

6.3 Ulovlig kopiering

NJ og AAF anmoder utgiverne om å benytte programvare som hindrer eller vanskeliggjør, samt gjør det mulig å etterspore ulovlig kopiering og nedlastning av redaksjonelt stoff i elektronisk eller annen form.

6.4 Utnyttelse i ikke-redaksjonelle produkter

Utnyttelse av stoff i reklame for produkter eller tjenester som ikke vedrører utgivers egen redaksjonelle virksomhet, er ikke tillatt uten forutgående samtykke fra opphavsmannen.

Det skal være et klart skille mellom redaksjonelt stoff og reklame. Alle former for publisering av redaksjonelt stoff skal skje i tråd med de etiske normer for mediene, herunder Vær Varsom- og Tekstreklameplakaten.

Det skal i denne sammenheng tas særskilt hensyn til journalistisk integritet og uavhengighet og de enkelte opphavsmenns personlige ansvar for stoffet, samt målsettingen om å holde et høyt etisk nivå hos de redaksjonelle medarbeiderne.

7. Overgangsbestemmelser

Avtalen erstatter vederlagsbestemmelsene i Journalistavtalens § 43 mellom NJ og MBL for så vidt gjelder de som er bundet ved tilslutningsavtale.

8. Varighet

Denne avtale gjelder fra 1. januar 2015 og varer til 1. januar 2017 og videre ett år av gangen dersom den ikke sies opp skriftlig med 1 måneds varsel.

9. Merknad

9.1 AAF vil anmode medlemsforbund som har redaksjonelt ansatte eller utgir fagblad om å inngå tilslutningsavtale til opphavsrettsavtalen.

9.2 AAF er ansvarlig for å føre en oppdatert oversikt over hvem som til enhver tid er omfattet av denne avtalen. Oversikten offentliggjøres på AAFs og NJs hjemmesider.

Oslo, den 26. januar 2015

For Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Anders Frydenlund

For Norsk Journalistlag

Stein Larsen