Journalistavtalen for Utdanning 1.5.2010 - 30.4.2012

Kapittel 1 Generelt

Denne tariffavtalen gjelder for alle tilsatte i Utdanningsforbundets sekretariater, med unntak av sekretariatssjef /assisterende sekretariatssjef.

Lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt i individuelle avtaler inngått forut for tariffavtalen, skal ved motstrid gå foran bestemmelsene i tariffavtalen.

§ 1 BESTEMMELSENS OMFANG

Der ikke denne avtalen har andre bestemmelser, gjelder fellesbestemmelsene i hovedtariffavtalen i staten per 01.05.2010.

Der denne avtalen har andre bestemmelser som kommer til erstatning for statens fellesbestemmelser gjelder denne avtalen. Det kan ikke utbetales/gis rettigheter i forhold til begge avtaler der det er overlapping.

Kapittel 2 Forhandlingsbestemmelser

§ 2 FORHANDLINGSBESTEMMELSER

2.1 Avtalens varighet

Tariffavtalen gjelder fra 01.05.2010 - 30.04.2012. Avtalen kan sies opp av begge parter med tre måneders varsel. Dersom ingen av partene sier opp avtalen, forlenges den automatisk for ett år av gangen, første gang fra 30.04.2012.

2.2 Årlige forhandlinger

Det føres forhandlinger om lønnsreguleringer en gang per år. Eventuelle endringer gjøres gjeldende fra 01.05. hvis partene i forhandlinger ikke blir enige om annet virkningstidspunkt.

Hvis partene ikke blir enige ved forhandlingene, kan arbeidstakerorganisasjonene si opp hovedtariffavtalen innen 14 dager etter at forhandlingene er avsluttet og med 14 – fjorten – dagers varsel med utløp tidligst 1. mai 2011.

2.3 Særskilte forhandlinger

Det kan føres forhandlinger om individuelle lønnsopprykk. Forhandlingene føres på grunnlag av at:

- Det har skjedd vesentlige endringer i de forhold som er lagt til grunn ved fastsetting av stillingens lønn. I rimelig utstrekning tas også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over tid.

- Det er gjennomført effektiviseringstiltak som har gitt målbare resultater.

- Det er særlige vansker med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft.

Slike forhandlinger føres normalt en gang per år, fortrinnsvis innen utgangen av mars.

Dersom partene ikke kommer til enighet i forhandlinger etter 2.3, legges saken fram for sentralstyrets arbeidsutvalg til avgjørelse.

Kapittel 3 Lønnsregulativet - utbetaling av lønn

§ 3 UTBETALING AV LØNN

For alle ansatte utbetales lønn den 12. hver måned. Hvis den 12. faller på en lørdag eller helligdag, utbetales lønn på siste virkedag før den 12.

Lønn for desember utbetales den 6. i måneden.

Feriepenger utbetales i juni sammen med julilønn, og ferietrekk foretas i samme måned. Forhøyet sats for ansatte over 60 år utbetales samtidig med øvrige feriepenger.

§ 4 STILLINGSKATEGORIER/LØNNSRAMMER

4.1 Lønnssystem

Merknad:

Ansatte i kodene 1, 2 og 3 har arbeid av ledende art og/eller har en så selvstendig stilling at de unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.

Det vises for øvrig til § 6.1.

4.2 Kodeinndeling/ stillingskategorier

Ansatte som har avlagt doktorgradseksamen skal lønnes kr. 20.000,- høyere enn hva vedkommende ellers ville hatt (i forhold til innplassering i kode og ansiennitet).

Kode 1 Redaktør i Utdanning, politisk rådgiver, forhandlingssjef, fonds- og eiendomsforvalter

Minste avlønning: 639 500

Kode 2 Avdelingssjef, personalrådgiver, advokat, redaktør for fagtidsskrift, samfunnsøkonom, nettredaktør Utdanning, markedssjef, pressesjef

Minste avlønning: 570 200

Kode 3 Seniorrådgiver

Minste avlønning: 549 900

Ved innplassering i koden for arbeidstakere som tidligere var omfattet av overtidsbestem-melsene, forhandles det om innplasseringsnivå for den enkelte der det tas høyde for at vedkommende etter innplasseringen er unntatt fra reglene om arbeidstid i arbeidsmiljø-loven. Videre forutsettes det at det ved innplassering i kode 3 angis grunnlag for at vedkommende faller inn under unntaket i lovbestemmelsene som regulerer arbeidstid. Premissene for innplassering må reelt sett oppfylle lovbestemmelsenes krav til arbeid av ledende art og/eller en særlig selvstendig stilling innen virksomheten.

Kode 4 Seniorkonsulent, juridisk rådgiver

Minste avlønning: 510 000

Kode 5 Spesialkonsulent, journalist

Minste avlønning:

0 år 4 år 8 år 10 år 16 år

435 000 466 800 474 900 492 200 510 000

De øvrige kodene i Utdanningsforbundets lønnssystem er:

Kode 6 Førstekonsulent

Kode 7 Konsulent

Kode 8 Administrasjonskonsulent

Kode 9 Seniorsekretær

Kode 10 Førstesekretær

Kode 11 Sekretær

Kode 12 Yngre arbeidstaker/kontormedarbeider

Merknad til alle koder:

A) For den enkelte arbeidstaker kan det gis kronetillegg som kompensasjon for spesielle arbeidsoppgaver. Dette tillegget inngår i den enkeltes personlige lønn så lenge vedkommende innehar arbeidsoppgaven

B) Alle arbeidstakere skal tilknyttes en lønnskode. Det kan forhandles om omplassering fra en lønnskode til en annen lønnskode.

C) Ansiennitetsdato fastsettes til enten 01.01 eller 01.07 for alle ansatte.

Særmerknader:

Ved oppgjør kan en gi et tillegg til alle eller til grupper, heve minstelønnssatser eller gi den enkelte et personlig tillegg.

Heves minstelønnsatsen heves den personlige lønnen til alle som omfattes av vedkommende sats tilsvarende. Det personlige tillegget er et tillegg som vil komme i tillegg til lønn som blir gitt som heving av minstelønnsats eller generelt tillegg. Heves minstelønnssatsene flyter således all annen lønn oppå og blir ikke "spist opp" av hevingen.

Den enkelte persons lønn består av minstelønn basert på stillingskode og ansiennitet, pluss et personlig tillegg. Tillegget kan bl.a bestå av generelle tillegg som ikke er gitt som heving av minstelønn, og det kan bestå av et gruppetillegg.

Det er opp til partene i den enkelte forhandling om de vil nytte et generelt tillegg til helt eller delvis å bære kostnadene ved eventuell justering av minstelønnsatsene.

Kapittel 4 Fellesbestemmelser

§ 5 ARBEIDSTID

5.1 Daglig arbeidstid

Den daglige arbeidstiden er 7 ¾ timer inkl. ½ t spisepause i perioden 01.10. t.o.m. 30.04. I perioden f.o.m. 01.05. t.o.m. 30.09. er den daglige arbeidstiden 7 timer inkl. spisepause.

5.1.1 Normalarbeidstid

Normalarbeidstiden er fra 0800 til 1545 i perioden 01.10. t.o.m. 30.04. og 0800 til 1500 i perioden 01.05. t.o.m. 30.09. Alternativt kan det i fylkeslagene dersom det er enighet om det, avtales forskyvning av starttidspunktet for daglig arbeidstid til 08.30.

5.1.2 Daglig arbeidstid for ansatte over 60 år

Det gis en time redusert arbeidstid per dag uten lønnsreduksjon for arbeidstakere over 60 år. Etter avtale med nærmeste overordnede kan dette tas ut som hele eller deler av dager. I den grad tjenesten tillater det, skal ikke § 5 pkt. 5.5 siste avsnitt være begrensende for muligheten til slikt uttak.

5.2 Fleksibilitet

Med kjernetid menes det tidsrom hvor alle må være til stede. Med ytre arbeidstid menes det tidsrom hvor arbeidstidens begynnelse og slutt kan variere fra dag til dag.

Kjernetiden er fra kl. 0900 til kl. 1400 i perioden 01.05. t.o.m. 30.09. og fra 0900 til 1430 i perioden 01.10. t.o.m. 30.04.

Den ytre arbeidstid er i perioden 01.05. t.o.m. 30.09. fra kl. 0700 til kl. 0900 og fra kl. 1400 til kl. 2000 mandag til fredag. I perioden 01.10. t.o.m. 30.04. er den fra kl. 0700 til kl. 0900 og fra kl. 1430 til kl. 2000 mandag til fredag.

Det kan likevel ikke arbeides mer enn 12 timer per dag eller 48 timer per uke.

Etter individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker kan det arbeides fleksitid også på lørdager med inntil 5 timer mellom kl. 0700 og kl. 1800.

Det er ikke anledning til å opparbeide plusstimer utenom ytre arbeidstid.

For fleksitid mellom kl. 1700 og kl. 2000 og på lørdager skal det ikke opparbeides godtgjøring etter fellesbestemmelsene § 15 i staten.

5.3 Avvik fra arbeidstidsbestemmelsene

Avvik fra bestemmelsene i pkt. 5.1 og 5.2 skal avtales med nærmeste overordnede og godkjennes av sekretariatssjefen.

5.4 Forskjøvet arbeidstid

Forskjøvet arbeidstid kan benyttes i følgende tilfeller: Drift av konferansesenteret, gjennomføring av egne kurs og konferanser, tarifforhandlinger, bemanning av medlemshjelpen, trykke-/pakkeoppdrag ved servicesenteret.

Varsel om forskjøvet arbeidstid skal så vidt mulig gis minst 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien.

Når arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid, betales 40 % tillegg for den tid som faller utenom vedkommendes normalarbeidstid. Medfører forskjøvet arbeidstid overtidsarbeid, gjelder bestem-melsene i tariffavtalens § 6.

Merknad:
I første omgang innføres ordningen for sentralt sekretariat, og deretter i fylkessekretariatene etter at WinTid er tatt i bruk. Partene er enig om å evaluere praktiseringen av ordningen innen utgangen av tariffperioden.

5.5 Avregningsperiode samt tidsoverføring og avspasering av plusstimer

Avregningsperioden er 12 måneder regnet fra 1. januar hvert år.

Det tillates normalt overført inntil 55 plusstimer eller 10 minustimer til neste avregningsperiode. Tid utover 10 minustimer medfører trekk i lønn. Plusstimer utover 55 kan bli strøket uten kompensasjon.

Plusstimer og minustimer skal avvikles i oppsigelsestiden.

Avvikling av avspaseringstid i avregningsperioden skal godkjennes av nærmeste overordnede på forhånd i hvert enkelt tilfelle. I rimelig tid før avregningsperiodens utløp, skal nærmeste overordnede og arbeidstaker planlegge hvorledes opparbeidede plusstimer, som ikke kan overføres, skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp.

Når plusstimer avspaseres som hele eller halve dager, kan det avspaseres tilsvarende 24 dager slik at to halve dager telles som én dag. Slik avspasering må godkjennes av nærmeste overordnede på forhånd i hvert enkelt tilfelle.

§ 6 GODTGJØRING FOR SÆRSKILT ARBEIDSTID/OVERTID M.M.

6.1 Bestemmelsens omfang

Stillinger i kode 1, 2 og 3 som har arbeid av ledende art og/eller har en særlig selvstendig stilling, unntas fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, med følgende unntak: Overtidsgodtgjøring kan likevel utbetales når arbeidstakerne er pålagt overtidsarbeid av overordnede leder som kan kontrollere utføringen av arbeidet og dette er godkjent av sekretariatssjef.

Merknad:
Partene er enige om å vurdere denne bestemmelsen i 2011 når § 4 skal reforhandles.

De øvrige bestemmelsene i pkt. 5.4 og 6.2 til og med 6.4 gjelder andre arbeidstakere.

Ved representasjon/oppdrag for Utdanningsforbundet utenlands gjelder følgende:

Strekker oppdraget seg ut over vanlige arbeidsdager, betales en fast godtgjørelse på kr. 1700,- per dag med virkning fra 1.mai 2006 (lørdager og søndager samt norske helligdager/høytidsdager). I tillegg gis rett til avspasering dag for dag.

6.2 Overtidsarbeid

Overtidsarbeid skal være pålagt og kontrollerbart og skal attesteres av nærmeste overordnede.

Dersom arbeidsgiver pålegger en arbeidstaker å arbeide utover normal arbeidstid, skal dette kompenseres med overtidsbetaling etter fellesbestemmelsene §§ 13 nr. 2 og nr. 3 i staten. Arbeidstaker kan ikke pålegges å arbeide fleksitid utover normalarbeidstid.

Pålagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i fleksitidsregnskapet, skal holdes atskilt.

Arbeidstakeren kan selv velge om overtidstimer som etter avtale med arbeidsgiver kan avspaseres time for time, jf fellesbestemmelsene § 13 nr. 3, i stedet skal føres i fleksitidsregnskapet ved avregnings-periodens slutt for å unngå at minustimene blir trukket i lønn. I slike tilfelle skal overtidstillegget utbetales.

Overtidslister skal leveres månedlig (innen den 1. i hver måned) og blir avlønnet i påfølgende måned etter de satser som da gjelder.

Eventuell etteregning av overtid ved lønnsøkning med tilbakevirkende kraft, avklares mellom partene i det enkelte oppgjør.

Overtid i forbindelse med landsmøte/årsmøte reguleres i egen særavtale.

Merknad til § 6, pkt. 6.2:
Partene er enige om at det er et mål å få redusert bruken av overtid. Arbeidet må søkes organisert slik at det blir minst mulig behov for overtidsarbeid.

6.3 Merarbeid

Det er anledning til å pålegge deltidsansatte merarbeid i samsvar med AMLs bestemmelser. Deltidsansatte får vanlig timebetaling dersom ikke det er pålagt merarbeid av en slik størrelse at den deltidsansatte ville ha krav på overtidsgodtgjøring som heltidstilsatt. I slike tilfeller utbetales overtid etter reglene over.

For arbeidstakere over 60 år med redusert daglig arbeidstid, regnes arbeidede timer opp til 7 ¾ (7) som merarbeid og honoreres med ordinær timelønn.

6.4 Avspasering av overtid

Etter avtale med nærmeste overordnede kan det i det enkelte tilfelle avtales at pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time. I tillegg har arbeidstakeren i slike tilfelle krav på å få utbetalt differansen mellom overtidsgodtgjørelse og ordinær lønn (overtidstillegget).

§ 7 FERIE

7.1 Ferie og feriegodtgjørelse

Ferie gis og feriegodtgjørelse beregnes i samsvar med reglene i ferieloven og i staten med følgende tilpasning:

Ferie etter ferieloven og avtalefestet ferie utgjør til sammen 30 virkedager. Den alminnelige prosentsats for feriepenger skal være 12,3 % av feriepengegrunnlaget, jfr. ferielovens § 15.

Ferielovens bestemmelser gjelder også for den avtalefestede delen av ferien.

Hvis opptjente feriepenger utgjør mindre enn fast lønn, gjelder reglene i statens personalhåndbok kap. 11.2.3 (kommentarene til Ferielovens § 11 nr. 1).

7.2 Ferieavvikling for ansatte som kommer tilbake etter ulønnet omsorgspermisjon eller hel ulønnet studiepermisjon

Ansatte som kommer tilbake etter ulønnet omsorgspermisjon eller hel ulønnet studiepermisjon skal sikres inntil tre ukers sommerferie med full lønn, samt opptil to uker uten lønn. Skjer gjeninntreden etter 1. juli avkortes lønn for ferie med antall dager tilsvarende en uke per måned.

Dersom de velger å ikke benytte denne sikringen av ferie/ferielønnsrett det året de gjeninntrer, kan retten ikke overføres til neste ferieår.

Det påfølgende året gis ferie med lønn tilsvarende opptjente feriepenger etter gjeninntreden og inntil tre ukers ferie uten lønn. Dette skal til sammen utgjøre høyst fem uker ferie som er den ordinære ferieordningen i Utdanningsforbundet.

§ 8 TJENESTEFRI MED LØNN

Det gis tjenestefri med lønn f.o.m. 24.12 tom 31.12, virkedagene mellom palmesøndag og påskedagene, og fredag etter Kristi Himmelfartsdag.

§ 9 KONSTITUERING – OPPSIGELSE, AVSKJED, OMPLASSERING

9.1 Konstituering, stedfortredertjeneste

Konstitueringer for inntil 3 måneder foretas av sekretariatssjef i samråd med avdelingssjefen innenfor aktuelle områder. I fylkeslagene foretas konstitueringer for inntil 3 måneder av sekretariatssjef i samråd med fylkesleder

Konstituering i stilling som sekretariatssjef og redaktør i Utdanning foretas av Sentralstyret.

Godtgjøring for stedfortredertjeneste er betinget av at det gjelder en overordnet stilling som er tillagt et større ansvarsområde enn den stillingen vedkommende innehar.

Under pålagt tjenestegjøring i en overordnet, høyere lønnet stilling, tilkommer arbeidstakeren den høyere stillings lønn når vedkommende overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde, med mindre dette er godtgjort på annen måte.

Eventuelt tillegg til lønn gis fra den datoen funksjonen overtas.

Dersom arbeidstakeren ikke overtar hele stillingens arbeids- og ansvarsområde, kan det utbetales en delvis stedfortredergodtgjøring. Tilleggets størrelse fastsettes etter drøftinger med de tillitsvalgte. Til drøftingene skal det foreligge skriftlig oversikt over de oppgavene som ev. ikke tillegges stedfortreder.

Det utbetales ikke stedfortredergodtgjøring for kortere fungeringsperioder enn en uke.

Ved tjenestefravær på en uke eller mer, bør det helt eller delvis settes inn stedfortreder for avdelingssjef. Det settes normalt ikke inn stedfortreder ved feriefravær.

Merknad
Partene er enig om å vurdere ordningen med lønn til stedfortreder når § 4 reforhandles.

9.2 Oppsigelsesfrister

Oppsigelsesfristen er 14 dager i prøvetiden.

Stillinger av midlertidig varighet utløper automatisk ved avtaletidspunktet. Dersom de skal sies opp tidligere, er gjensidig oppsigelsestid 1 måned.

For øvrig er oppsigelsestiden 3 måneder regnet fra den 1. dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted, jf. dog arbeidsmiljøloven § 15-3. Ved avskjed viser en til arbeidsmiljøloven § 15-4.

9.3 Omplassering ved sykdom m.m.

En arbeidstaker som på grunn av omorganisering omplasseres til lavere lønnet stilling i virksomheten, beholder sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet som en personlig ordning, men beholder ikke nødvendigvis tidligere stillingstittel.

9.4 Omplassering/oppsigelse ved rasjonalisering

Ved eventuell omplasseringer og oppsigelser grunnet rasjonalisering, tas det hensyn til ansiennitet. Som ansiennitet regnes i den forbindelse samlet tjenestetid i Utdanningsforbundet og samlet ansiennitet i tidligere forbund (NL, Lærerforbundet, NUFO, NF, NHL, NSL). I denne sammenheng skal også erfaring fra tillitsvalgtarbeid vurderes.

§ 10 LØNN UNDER SYKDOM

Ansatte har rett til lønn under sykdom i henhold til reglene i staten, forutsatt at stillingen er tiltrådt.

§ 11 REISE- OG DIETTGODTGJØRING

11.1 Reise- og diettgodtgjørelse i forbindelse med tjenestereiser

Reisegodtgjøring følger bestemmelsene i staten, jf. Statens Personalhåndbok pkt 9.2-9.3.

§ 12 FLYTTEGODTGJØRING

Ansatte som p.g.a. tilsetting i Utdanningsforbundet må skifte bosted, får sine utgifter til flytting dekket etter de til enhver tid gjeldende satser i staten.

§ 13 PENSJONS- OG FORSIKRINGSORDNINGER

13.1 Pensjon

1. Arbeidsgiver har etablert tjenestepensjonsordning for alle ansatte gjennom kollektiv pensjonsavtale. Ordningen omfatter alle arbeidstakere i Utdanningsforbundet som er obligatorisk trygdet etter bestemmelsene i folketrygdloven. Pensjonsordningen er etablert gjennom kollektiv pensjonsforsikring i samsvar med Lov om foretakspensjon. Ytelsesnivået er 66 % av pensjonsgrunnlaget. Krav til tjenestetid i henhold til lovens § 4-3 fastsettes til 30 år. Tjenestepensjonsordningen omfatter også ektefellepensjon, barnepensjon og uførepensjon.

2. Arbeidstakere som har mulighet for det, kan beholde sitt medlemskap i annen pensjonskasse i samsvar med bestemmelsene i forskrift til foretakspensjonsloven (FOR-2000-12-01-1212). For øvrig er pensjonsordningen obligatorisk og ufravikelig.

3. Pensjonsalderen er 67 år.

4. Arbeidstakere har adgang til å gå av ved fylte 65 år. Ytelsen fra avgang og fram til 67 år er 66 % av pensjonsgrunnlaget ved full opptjening. Kravet til tjenestetid settes til 15 år, slik at 15 års tjenestetid gir full opptjening; hvert år manglende opptjening gir avkortning på 1/15. Opptjening regnes fra tilsetting i Utdannings-forbundet eller forløperorganisasjonene, uavhengig av arbeidstakerens opptjening i den ordinære tjenestepensjonsordningen i henhold til pkt. 1. Tjenestetid godskrives fram til 67 år.

5. Pensjonsordningene forholder seg til dagens nivå i folketrygdens ytelser. Dersom folketrygdens ytelser endres vesentlig, kan dette påvirke forutsetningene for denne og andre tjenestepensjonsordninger. I så fall kan pensjonsordningene tas opp til nye forhandlinger i et hovedtariffoppgjør i lys av endrede rammebetingelser.

13.2 Forsikring

1. Arbeidsgiver tegner og betaler følgende forsikringer for sine ansatte:

a. Lovpålagt yrkesskadeforsikring i henhold til hovedtariffavtalen, med utvidet dekning for fritidsulykke og annen sykdom.

b. Gruppelivsforsikring med ytelser ved dødsfall.

c. Reiseforsikring som dekker tjenestereiser og fritidsreiser

d. Grunnforsikring

Punkt c) og d) er forsikringer i Utdanningsforbundets avtale om forsikringsordninger for medlemmer i Utdanningsforbundet.

2. Arbeidstakere kan i tillegg for egen regning benytte seg av de øvrige kollektive forsikringsordningene som er fremforhandlet for medlemmene i Utdanningsforbundet.

§ 14 ALDERSGRENSE

Ansatte med særaldersgrense 63 år, kan etter søknad få fortsette i stillingen i samsvar med ordlyden i Lov om aldersgrenser i Staten.

Kapittel 5 Andre bestemmelser

§ 15 PROSEDYRER VED TILSETTING

15.1 Utlysning

Ledige stillinger og vikariater på mer enn 6 måneder utlyses internt og eventuelt eksternt.

Merknad i avtalen med NJ:

6-månedersregelen er ikke til hinder for at også stillinger med mindre enn 6 måneders varighet lyses ut. Partene er enig om at det er viktig i størst mulig grad å sørge for åpenhet om ledige stillinger.

15.2 Behandling av søknader

Ved tilsetting i internt/eksternt utlyste stillinger i sekretariatene skal søkerliste gjøres kjent for de tillitsvalgte og søkere som ber om det, før tilsettingsprosessen starter.

Tilsettinger i alle stillinger, unntatt sekretariatssjef og redaktør for Utdanning, foretas av sekretariatssjef. Avdelingssjefer avgir innstilling overfor sekretariatssjef for stillinger i egen avdeling.

Fylkesleder avgir innstilling overfor sekretariatssjef for stillinger i eget fylkessekretariat. Lokallagsleder avgir innstilling overfor sekretariatssjef for stillinger i eget lokallag.

Som hovedregel skal aktuelle søkere innkalles til intervju. Intervju foretas av sekretariatssjef og berørt avdelingssjef, fylkesleder eller lokallagsleder. Representanter for de ansattes organisasjoner deltar i intervjupanelet. Innstilling fra avdelingssjef/fylkesleder/lokallagsleder med eventuelle merknader fra representanter for de ansattes organisasjoner oversendes sekretariatssjefen som tar den endelige avgjørelsen.

15.3 Kriterier for tilsetting

Det tas hensyn til utdanning og praktisk erfaring samt personlig egnethet for stillingen. Det skal i tillegg vurderes spesielt om ansatte ved kompetanseutvikling av rimelig omfang (ikke formell kompetanse) kan antas å fylle kompetansekravene til stillingen. I slike tilfeller kan det påberopes en fortrinnsrett.

Ved tilsettinger søker en også å ta likestillingshensyn samt ta hensyn til at det er positivt at personer med annen etnisk bakgrunn tilsettes i Utdanningsforbundet, jf. Arbeidsmiljøloven § 13-6.

Ved like kvalifikasjoner går interne søkere foran.

15.4 Arbeidsavtale

Tilsetting skal skje skriftlig. Arbeidsavtale inngås etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven §§ 14-5 og 14-6.

15.5 Prøvetid

Ved førstegangs tilsettinger er det prøvetid på 6 md, jf. Arbeidsmiljøloven §§ 14-6 bokstav j, 15-3 sjuende ledd og 15-6.

Den nytilsatte har krav på vurdering og veiledning om hvordan arbeidstakeren utvikler seg i løpet av prøvetiden. Ved disse samtalene kan arbeidstaker ha med seg en tillitsvalgt.

§ 16 PERSONALLÅN

Arbeidsgiver kan gi lån til fast ansatte, et langsiktig, rentebærende lån eller et kortsiktig, rentefritt lån.

Ved behandling av søknaden om det langsiktige lånet vil det bli lagt vekt på formålet med lånet og den ansattes betalingsevne. Det kortsiktig, rentefrie lånet kan ytes hvis den ansatte er kommet i en akutt økonomisk situasjon

Årlig avsetning og praktisering drøftes med de tillitsvalgte.

§ 17 SENIORPOLITISKE TILTAK

Kompetansen, kunnskapen og erfaringene seniorer har opparbeidet seg gjennom yrkesløpet er svært verdifull. En attraktiv seniorpolitikk er et viktig virkemiddel for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratredelse, og på den måten bidra til å dekke behovet for kompetent arbeidskraft.

Partene forplikter seg til å utarbeide seniorpolitiske retningslinjer og avtaler hvilke virkemidler som tas i bruk.

§ 18 OPPLÆRINGSTILTAK/KOMPETANSEHEVING

Utdanningsforbundet forplikter seg til å sørge for at de ansatte – for arbeidsgivers regning – får den interne og eksterne opplæring som er nødvendig for å kunne utføre det arbeid som pålegges dem. Dessuten forplikter arbeidsgiveren seg til å sørge for den nødvendige etterutdanning som har klar relevans til de ansattes arbeidsoppgaver.

Det settes i tillegg årlig av 2,5 % av lønnsmassen per 01.01 til opplæringstiltak/kompetanseheving.

Partene drøfter bruken av de avsatte kompetansemidlene for ansatte i Utdanningsforbundet, herunder avsetningen til stipend etter søknad.

Kapittel 6 Særskilte regler vedrørende redaktører og journalister

§ 19 SÆRSKILTE REGLER VEDRØRENDE REDAKTØRER OG JOURNALISTER

19.1 Fag-Stup

De redaksjonelle medarbeiderne er tilsluttet Fag-Stup ordningen.

19.2 Fototillegg

Redaksjonelle medarbeidere som fotograferer skal ha en godtgjørelse på kr 350 per måned.

19.3 Opphavsrett

Utdanningsforbundet erverver i kraft av ansettelsesforholdet opphavsrett til utnyttelse av verkene som medarbeiderne skaper i sin tjeneste innenfor bedriftens ordinære virksomhet, uten at vedkommende opphavsmann tilkommer annet vederlag enn sin lønn.

Med ordinær virksomhet anses utgivelse av trykte publikasjoner.

Dersom bedriften i tillegg ønsker å ha rett til å publisere medarbeidernes stoff på internett, enten dette er ordinær publisering eller i database, betales et vederlag stort kr 5 000,- per år.

Hvis bedriften ønsker å videreselge arbeidstakerens stoff skal medarbeideren ha en andel av honoraret. Andelen avtales lokalt og skal normalt være 50 prosent av salgsprisen. Salgsprisen skal være markedsverdi.

For annen videreutnyttelse enn det som hittil er nevnt må det inngås særskilt avtale.

19.4 Serviceandel

Utdanningsforbundet betaler serviceandelen av kontingenten til Norsk Journalistlag.

19.5 Telefon og avisabonnement

Det henvises til tariffavtaler og personlige avtaler inngått før 1.januar 2002. Avtalene videreføres i påvente av avklaring av de framtidige ordningene om tilleggsytelser for ansatte i Utdanningsforbundet.