Vedtekter for Norsk Journalistlag 2007 - 2009

Vedtatt på NJs landsmøte 24. april 2007

DEL 1 ORGANISASJONEN

§ 1. Formål

Norsk Journalistlag skal
• arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår
• arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser
• ivareta medlemmenes opphavsrettsinteresser
• arbeide for høyest mulig etisk standard og integritet blant medlemmene
• verne ytringsfriheten
• påvirke samfunnets mediepolitikk
• drive internasjonalt samarbeid og støttearbeid for forfulgte og vanskeligstilte kolleger

§ 2. Organisasjonen

Norsk Journalistlag har følgende organer:

• Landsmøte
• Kontrollkomité
• Sentral valgkomité
• Landsstyre
• Arbeidsutvalg
• Sentrale forhandlingsutvalg
• Lokallag
• Konsernlag
• Frilansjournalistene
• Studentlag
• Redaksjonsklubber
• Landsråd

DEL 2 MEDLEMSKAP, INNMELDING OG OPPHØR

§ 3. Medlemskap

A. Hovedregel
Medlemskap i NJ innvilges redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke og som i sitt daglige arbeid foretar frie journalistiske vurderinger. Det er en forutsetning for medlemskap at medarbeideren arbeider på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten.

B. Deltidsansatte
Medlemskap innvilges også ansatte redaksjonelle medarbeidere i deltidsstillinger.

C. Kortvarige kontraktsforhold m.v.
Om søkeren på søknadstidspunktet ikke er fast ansatt eller ikke har et arbeidsforhold som forutsettes å vare utover 6 måneder, kan opptak skje bare om vedkommende bekrefter at han eller hun aktivt søker journalistisk arbeid.

D. Frilansere
Medlemskap innvilges frilansere som har journalistikk som hovedyrke.

Forutsetningen for frilansmedlemskap er:
• Minst seks måneders sammenhengende frilansvirksomhet eller
• bekreftelse fra redaksjon eller oppdragsgiver om at vedkommende er sikret inntekt av journalistisk virksomhet eller
• vedkommende går over fra fast ansettelse som redaksjonell medarbeider til frilansvirksomhet

E. Studenter
Studenter ved journalistutdanninger innvilges studentmedlemskap for ett år om gangen. Slikt medlemskap kan også innvilges andre studenter som har journalistikk som yrkesmål.
Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år av gangen etter avsluttet studium, så sant de dokumenterer at de er reelle arbeidssøkende som journalister.

F: Lærere ved Journalistutdanninger
Lærere ansatt ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister kan innvilges medlemskap så sant minst halvparten av deres arbeidstid er knyttet til journalistutdanning.
Medlemskap innvilges også ansatte lærere i deltidsstillinger, dersom minst halvparten av deres samlede/totale arbeidstid er knyttet til journalistutdanning.

G. Dispensasjon fra medlemsvilkår
Når særlige grunner taler for det, kan landsstyret gi dispensasjon fra de vedtektsfestede medlemsvilkår. Landsstyrets vedtak skal inneholde en kortfattet begrunnelse dersom det gis dispensasjon.

§ 4. Hindringer for medlemskap - Grunnlag for utelukkelse

A. Pressetalsmenn/kvinner og informasjonsmedarbeidere
Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere og informasjonsmeglere kan ikke være medlem.

B. Lederstillinger
Det er en forutsetning for medlemskap at vedkommende ikke er eller representerer arbeidsgiver med besluttende myndighet i lønns-, ansettelses- og oppsigelsessaker.
Det er ikke til hinder for NJ-medlemskap at det tilligger en redaksjonell medarbeider å bistå med opplysninger og evalueringer i forbindelse med lokale oppgjør, innskrenkninger o.s.v.

C. Annet fagforeningsmedlemskap
Det er uforenlig med medlemskap i NJ samtidig å være medlem av annen fagorganisasjon som dekker eller gjør krav gjeldende for å tariffdekke samme område som Norsk Journalistlag.

D. Meldeplikt
Et medlem som ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap, skal snarest gi skriftlig melding om dette.

E. Vurdering av medlemskap
Hvis et medlem kommer i en stilling/ situasjon som er uforenlig med NJ-medlemskap etter bestemmelsene i § § 3 og 4, skal dets rett til å være medlem opphøre. I tvilstilfeller skal medlemskapet vurderes.

F. Saksbehandling
Arbeidsutvalget avgjør, etter uttalelse fra vedkommende selv og fra klubb- og lokallagsstyre, om stillingen er slik at den er uforenlig med medlemskap. AUs avgjørelse kan klages inn til ny behandling i landsstyret. Krav om dette må være mottatt innen 4 uker etter at søkeren er gjort kjent med AUs avgjørelse.

§ 5 Midlertidig ute av yrket

Journalister som midlertidig er ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap, normalt for ett år av gangen, første gang etter innstilling fra vedkommende lokallag.

Med «ute av yrket» menes å inneha stillinger eller funksjoner som ikke gir adgang til medlemskap i NJ.

Journalister som blir valgt/utpekt til politiske verv på full tid, skal automatisk få opprettholde sitt medlemskap for perioden.

§ 6. Pensjonister, arbeidsledige m.v.

Sykemeldte, medlemmer på attføring og pensjonister opprettholder sitt medlemskap dersom de trer ut av yrket.

Arbeidsledige opprettholder sitt medlemskap i den tid de er arbeidsledige, såfremt vedkommende er aktivt arbeidssøkende med sikte på å fortsette i yrket.

§ 7. Innmelding/opptak

Medlemskap søkes ved innsending av godkjent skjema gjennom vedkommende redaksjonsklubb til NJs sekretariat. Søker som ikke sogner til noen redaksjonsklubb sender søknad direkte til NJ. Ved opptak skal lokallag og redaksjonsklubb underrettes.

Dersom en søknad om medlemskap fremstår som tvilsom i forhold til medlemskriteriene eller på andre måter anses kontroversiell, skal vedkommende lokallag underrettes og gis en frist for uttalelse i saken. Fristen kan ikke være kortere enn 14 dager.

Fellesklubbstyrer (jfr. § 3) kan av landsstyret bemyndiges til å innstille medlemskapssøknader til lokallagene.

Søknaden blir avgjort av NJs arbeidsutvalg eller den som er gitt fullmakt til å treffe slik avgjørelse. Dersom lokallaget ikke anbefaler søknaden, skal søkeren gis anledning til å uttale seg om begrunnelsen før arbeidsutvalget treffer sin avgjørelse.

Klage i sak om opptak av medlem
Vedtak i sak om opptak av nye medlemmer kan innen 4 uker etter at vedtak er meddelt søkeren klages inn for landsstyret eller landsmøtet dersom vedtak er gjort av landsstyret. Klage kan fremmes av den vedtaket retter seg mot, av vedkommende lokallag, fellesklubb jfr. § 3 og/eller redaksjonsklubb.

Flytting
Ved flytting overføres medlem av NJ automatisk til det lokallag hans eller hennes nye arbeidssted hører inn under.

Tvister vedrørende et medlems lokallagstilhørighet avgjøres av arbeidsutvalget etter at de berørte lokallag og vedkommende medlem har hatt anledning til å uttale seg.

Gjenopptak
En søker som er kvalifisert til medlemskap, men som tidligere er ekskludert fra NJ eller forøvrig klart har handlet i strid med NJs formål eller interesser, kan bare tas opp etter vedtak i landsstyret. Arbeidsutvalget avgjør ved tvil om en søknad skal behandles etter disse reglene.

§ 8. Utmelding

Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel med kopi til lokallaget. Hvor NJ har fremmet tariffkrav, kan uttreden fra organisasjonen ikke gjøres gjeldende før ny tariffavtale foreligger, selv om varslingsfristen på en kalendermåned overskrides.
Kontingent må betales inntil utmeldingen er blitt effektiv.

§ 9. Tidspunkt for iverksetting av endringer

Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.

§ 10. Strykning av medlem m.v.

Medlemskap i Norsk Journalistlag er betinget av at kontingent betales til rett tid.
Den som, trass i påkrav, står til rest med ordinær kontingent for mer enn et kvartal kan strykes som medlem og gjelden kan inndrives.

Vedkommende må betale skyldig kontingent og den straffekontingent landsstyret til enhver tid fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem.

Pressekortet eller andre medlemsbevis/-fordeler kan ikke utleveres til medlemmer som står til rest med kontingentbetaling.

§ 11. Eksklusjon

Medlemmer som klart motarbeider NJs formål eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14 første ledd kan ekskluderes varig eller for et begrenset tidsrom. Vedtak treffes av landsstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Medlem som i forbindelse med konflikt ikke innbetaler pålagt ekstrakontingent, skal ekskluderes og kan ikke søke gjenopptak før to år er gått. Landsstyret kan i slike tilfelle vedta straffekontingent som må betales før gjenopptak kan skje. Vedtak om gjenopptak skal fattes av landsstyret.
Alle faktiske opplysninger og uttalelser som i forbindelse med forslag om eksklusjonsvedtak legges fram for landsstyret før saken behandles der, skal på forhånd gjøres kjent for det medlem forslaget gjelder. Vedkommende gis en 14-dagers frist for eventuell skriftlig imøtegåelse.

Vedkommende eller dennes representant skal om det kreves, gis anledning til muntlig å fremlegge saken for det besluttende organ.

Vedtak om eksklusjon av et medlem, kan av vedkommende appelleres til landsmøtet innen 4 uker etter at landsstyrets vedtak er meddelt vedkommende. En slik appell kan av landsstyret gis oppsettende virkning.

De skjønnsmessige sider ved eksklusjonsvedtak kan ikke overprøves ved domstolsbehandling.
Landsstyret eller arbeidsutvalget kan fatte vedtak om at vedkommende skal suspenderes fra tillitsverv i organisasjonen inntil saken er endelig avgjort ved vedtak i landsstyre eller landsmøte.

§ 12. Retur av pressekort m.v.

Pressekort er NJs eiendom.
Ved opphør av medlemskap skal pressekort, nasjonalt og internasjonalt, uoppfordret returneres til NJ.

DEL 3 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 13. Medlemsrettigheter

A. Ordinært medlemskap i Norsk Journalistlag gir:
• stemmerett
• forslagsrett
• valgbarhet
• abonnement på lagets medlemsavis
• rett til å benytte initialene MNJ

Medlemmene har videre rett til:
• Norsk Presseforbunds pressekort som Norsk Journalistlag utsteder til sine medlemmer
• Internasjonalt pressekort etter regler fastsatt av Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ)
• råd, hjelp og støtte hos lagets ledelse i alle faglige spørsmål
• juridisk bistand når landsstyret, arbeidsutvalget eller den som er gitt fullmakt til å gi samtykke finner det nødvendig
• å kreve at lagets ledende organer arbeider aktivt for å fremme lagets formål og det enkelte medlems interesser
• å få innsyn i og orientering om lagets drift og prioriteringer i den grad taushetsplikt ikke er til hinder for det

Ekstraordinær personlig og faglig juridisk bistand i forbindelse med rettstvister kan normalt ikke kreves for forhold som har sitt utspring før opptak eller i de tre første måneder etter at opptak er innvilget.

B. Spesielt for studentmedlemmer
Studentmedlemmer ved journalistutdanninger kan få pressekort, på bakgrunn av at de er i ekstern praksis. Andre studentmedlemmer kan få pressekort etter dokumentert behov. Utstedelse av pressekort medfører et gebyr, som fastsettes av Landsstyret.

C. Spesielt for pensjonistmedlemmer
Alders- og uførepensjonister i NJ opprettholder rettigheter som beskrevet under § 13.A.

§ 14. Medlemmene plikter

Medlemmene plikter
• å rette seg etter de vedtektsfestede organisasjonsledds lovlig fattede vedtak
• å gi opplysninger eller innsyn i opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJs arbeidsutvalg eller til tillitsvalgte i lokallag og redaksjonsklubber
• å følge de retningslinjer som blir gitt under en konflikt
• å opptre i henhold til de til enhver tid fastsatte yrkesetiske prinsipper
• å la NJ inngå kollektive avtaler om vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff

Medlemmene plikter videre
• å la arbeidsgiveren trekke kontingenten til Norsk Journalistlag når det foreligger avtale mellom NJ og arbeidsgiveren eller arbeidsgivernes organisasjon om trekkordning (gjelder ikke studentmedlemmer og pensjonister)
• ved opptak eller senere gi NJ fullmakt til å trekke kontingent over autogiro eller lignende systemer
• å være medlem av Pressens Arbeidsledighetskasse (gjelder ikke studenter og pensjonister) og Pressens Gravferdskasse (gjelder ikke studenter) eller andre obligatoriske kollektive forsikringsordninger som NJ bestemmer å slutte seg til
• å melde adresseendring og skifte av arbeidssted
• selv å gi underretning til NJ om lønnsendringer eller andre forhold som medfører endring av kontingent.

DEL 4 KONTINGENT

§ 15. Kontingentsystem

Medlemskontingent og kontingentsystem fastsettes av landsmøtet.

Landsmøtet fastsetter også et minimums- og et maksimumsbeløp for kontingentens størrelse.
Landsstyret fastsetter hvor stor del av kontingenten som skal gå til lokallagene, pressekortet, Pressens Arbeidsledighetskasse, Pressens Gravferdskasse, medlemsbladet Journalisten, kontingent til International Federation of Journalists og European Federation of Journalists, og andel av obligatorisk grunnforsikring (Serviceandelen).

Landsstyret foretar en fast årlig overføring på 1 prosent av kontingentinntekten til NJs Internasjonale Solidaritetsfond, jfr § 36.

I spesielle tilfelle kan landsstyret fatte vedtak om ekstrakontingent. Landsstyret fastsetter innbetalingsterminer og nærmere regler om betalingsmåte for lovlig fastsatt ordinær og ekstraordinær kontingent.

Redaksjonsklubber, lokallag og godkjente sammenslutninger etter § 33.4 kan gjennom sine vedtekter fastsette permanent eller midlertidig lokalt innkrevet tilleggskontingent.

§ 16. Kontingentfritak, nedsatt kontingent m.v.

A. Pensjonister m.v.
Medlemmer som er trygdet, med unntak av alders- og uførepensjonister, får sin kontingent beregnet på grunnlag av trygdeutbetalingene og eventuell lønn.
Alders- og uførepensjonister betaler en redusert kontingent, fastsatt av landsstyret.

B. Studenter
Landsstyret fastsetter en redusert kontingent for studentmedlemmer. Studentmedlemskap gis for ett år av gangen og betales forskuddsvis. Ved overgang til journalistisk arbeid fastsettes kontingenten etter ordinære regler.

C. Dobbeltorganiserte
For medlemmer i arbeidsforhold som fremlegger medlemsbevis fra andre lønnstakerorganisasjoner på områder NJ ikke har forhandlingsrett eller ikke fremmer krav om egen tariffavtale, kan Landsstyret innvilge redusert kontingent. Slik reduksjon kan, på samme vilkår, tilstås medlemmer av andre journalistorganisasjoner innenfor Den internasjonale journalistføderasjonen (IFJ).

D. Vanskelig økonomi
Det kan søknad innvilges tidsavgrenset hel eller delvis kontingentfritakelse til medlemmer som uforskyldt er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.

E. Ute av yrket
Medlemmer som er midlertidig ute av yrket, gis for denne perioden kontingentreduksjon fastsatt av Landsstyret.

DEL 5 LANDSMØTET

§ 17. Landsmøteperioden

Landsmøtet er NJs øverste besluttende myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert andre år innen 1. juli på det sted landsstyret bestemmer.

§ 18. Landsmøtets sammensetning

Landsmøtet består av 149 delegater:
A. Leder (eller annen delegat) fra hvert av NJs lokallag og Frilansjournalistene/NJ
B. Landsstyrets 15 medlemmer (med de begrensninger i stemmeretten som er fastsatt i § 22). Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som lokallagenes, Frilansjournalistenes eller konsernstrukturenes delegater til landsmøtet
C. 10 delegater fra NJs konsernlag
D: 2 delegater fra NJs studentlag
E. 101 delegater velges av lokallagene og frilansjournalistene etter en forholdsmessig fordeling fastsatt av landsstyret på grunnlag av antallet medlemmer som er à jour med kontingentbetaling, ved utgangen av 4. kvartal året før landsmøtet
F. Alle lokallag, konsernlag og Frilansjournalistene/NJ skal ha minst to delegater. Dog kan landsstyret fordele konsernlagsdelegatene etter § 18 C forholdsmessig på antall konsernlag.
Dersom det etableres flere enn fem konsernlag, utvides landsmøtet med to delegater for hvert konsernlag over fem.

I tillegg til delegatene med fulle rettigheter, har ledere av NJs sentralt oppnevnte forhandlingsutvalg og konserntillitsvalgte møte- og talerett på landsmøtet.

Valgkomiteens medlemmer er til stede under landsmøtet.

Landsmøtedelegatene kan ikke møte med bundet mandat.

Melding om valg av delegater skal være sendt landsstyret senest 1 måned før landsmøtet.

§ 19. Delegatenes utgifter

Delegatenes utgifter i forbindelse med landsmøtet kan dekkes av laget etter bestemmelser fastsatt av landsstyret.

§ 20 Forberedelser til ordinært landsmøte

A. Innkalling
Ordinært landsmøte innkalles med minst 4 måneders varsel. Tid og sted skal kunngjøres minst 6 måneder i forvegen.

B. Saksliste
Saker som medlemmer, klubber eller lag vil ha behandlet på ordinært landsmøte, må være kommet landsstyret i hende senest to måneder før landsmøtet.

Det må når saken fremmes, klart fremgå at den kreves behandlet på landsmøtet. Saksframlegg og forslag til vedtak på landsmøtet skal følge kravet om behandling.

Dersom det i henvendelsen er uklart om krav om behandling fremmes eller kravene foran ellers ikke er oppfylt, skal avsender forespørres og gis anledning til å omforme henvendelsen dersom dette er praktisk mulig innenfor de vedtektsbestemte frister. Om dette ikke er praktisk mulig tas ikke forslaget under behandling.

Forslag til saksliste, samt landsstyrets innstillinger, beretning og regnskap, sendes lagene senest fire uker før landsmøtet.

§ 21. Valg

Opplysninger om hvilke valg landsmøtet skal foreta og hvilke av de tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, sendes lagene senest 6 uker før landsmøtet.

Valgkomiteen innstiller til valg av landsstyre med vararepresentanter, og kontrollkomité med en vararepresentant.

Forslag på kandidater sendes valgkomiteen innen 1 måned før landsmøtet. Det skal opplyses om de foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å motta valg.

Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en liste over innkomne forslag på kandidater. Valgkomiteen legger fram sin endelige innstilling som første punkt den dagen valget foretas. Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Valgkomiteens dissenser skal angis samt hvilke av komiteens medlemmer som avgir flertalls- /mindretallsinnstillingen.

Benkeforslag er tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg.

§ 22. Landsmøtets funksjon

Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører. Alle NJ-medlemmer har adgang til landsmøtet som tilhørere.

Ved landsmøtets åpning foretas navneopprop.

Landsmøtet velger 2 ordstyrere. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet.

Til å føre møteprotokoll velges 2 sekretærer.

Landsmøtet velger redaksjonskomité og tellekorps.

Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet i hver enkelt sak. Til forretningsorden kan ingen få ordet mer enn 2 ganger.

Forslag og trekking av forslag, unntatt de som vedrører forretningsorden må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet av forslagsstiller(e). Forslag som ikke fremmes skriftlig tas ikke under behandling.

Etter at det er satt strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes.

I møteprotokollen innføres alle forslag og vedtak samt avstemninger. Ordstyrere og sekretærer underskriver protokollen.

Landsstyret sørger for referat fra landsmøtet.

På de ordinære landsmøter behandles beretning og revidert regnskap for tiden siden forrige landsmøte.

Landsmøtet vedtar retningslinjer for NJs arbeid med de oppgaver som er nevnt under § 1, herunder disponering av lagets midler, vederlagsmidler og overordnede økonomiske mål for perioden.

Landsmøtet kan etterprøve eksklusjonsvedtak fattet av landsstyret. Den eksklusjonsvedtaket gjelder har rett til å legge sitt syn fram for landsmøtet, enten personlig eller ved rådgiver.

Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å behandle saker som ikke er satt opp på sakslisten, såfremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever samme flertall blant samtlige stemmeberettigede.

Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret. Ved avstemning over eksklusjonsvedtak har ikke landsstyrets medlemmer stemmerett.

Avstemningsregler
Vedtak treffes om ikke annet følger av NJs vedtekter ved alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. Dersom 20 eller flere utsendinger krever det, skal avstemningen foretas skriftlig.

§ 23. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når årsmøtene i minst 5 lokallag, med minst 1/5 av medlemmene, krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel, og senest 3 måneder etter at lovlig krav er fremsatt. På det ekstraordinære landsmøtet behandles bare den eller de saker som er grunnlag for innkallingen.

§ 24. Valgkomité, valg og sammensetning

Landsmøtet velger valgkomité på 7 medlemmer, med varamedlemmer. Landsmøtet velger komiteens leder.

Landsstyret innstiller til valg av valgkomité, leder av valgkomité og varamedlemmer.

Innstillingen skal ha som mål størst mulig mangfold når det gjelder kompetanse, ulike medier, geografi, eierskap og kjønn.


§ 25. Kontrollkomité

Landsmøte velger en kontrollkomité, bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Kontrollkomiteen skal vurdere virksomheten i landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat i forhold til NJs vedtekter, programmer, tiltaksplan og forutgående landsmøtevedtak.
Komiteen avgir en desisjonsberetning hvert år og før landsstyret behandler regnskapet


DEL 6 ANDRE ORGANER

§ 26. Landsstyret, valg og sammensetning

Landsmøtet velger et landsstyre på 15 medlemmer, inklusiv leder og nestleder. 6 av landsstyrets medlemmer velges fra Oslo Journalistklubb og 9 fra andre lag.

Styret velges for landsmøteperioden. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Til landsstyret velges 11 varamedlemmer.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer i denne rekkefølge: Leder og nestleder, inntil 6 medlemmer fra Oslo Journalistklubb og deretter inntil 9 medlemmer fra andre lag, slik at antallet til sammen blir 15.

Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med ellevte varamedlem


§ 27. Landsstyrets funksjon

Landsstyret er NJs høyeste myndighet mellom landsmøtene, og påser at lagets virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret kan fastsette generelle fullmakter og retningslinjer for AUs arbeid.

Landsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller nestleder må erstattes i perioden.

Landsstyret skal som hovedregel sende alle viktige saker til høring i organisasjonen. Dersom det ikke er tid til dette, skal landsstyret sende alle lagene melding om sitt vedtak. Landsstyret kan sende viktige prinsippsaker til uravstemning.

Protokoll fra landsstyrets møter gjøres tilgjengelig for lagene, samt kontrollkomiteens medlemmer uten ugrunnet opphold etter møtene. Hvor det er behandlet saker av prinsipiell betydning skal kopi av saksfremstilling og begrunnelse for vedtaket følge protokollen.

Når landsstyret behandler B-saker gjøres det en konkret vurdering om saken er egnet for offentliggjøring. Landsstyret skal vedta retningslinjer for åpne/lukkede saker.

Protokoll og annen nødvendig saksfremstilling sendes landsstyret, lokallag, konsernlag, studentlag, Frilansjournalistene og kontrollkomiteen etter møtene.

Ved konflikter i de enkelte bedrifter, treffer landsstyret de nødvendige tiltak for å verne om medlemmenes interesser i samsvar med de generelle retningslinjer landsmøtet har vedtatt.

Landsstyret skal til enhver tid sørge for at NJs midler plasseres slik at hensynet til avkastning og sikkerhet balanseres best mulig.

Landsstyret fastsetter i mellomår regnskapet etter å ha mottatt kontrollkomiteens uttalelse.
Landsstyret vedtar rammene for bemanning i sekretariatet. AU eller generalsekretær foretar bemanningsendringer etter nærmere fullmakt fra landsstyret.
Landsstyret kan for bestemte faglige oppgaver og for bestemte perioder, velge medlemmer til heltids oppdrag i lagets tjeneste.

Ekstraordinært landsstyremøte innkalles dersom 6 lokallag, 6 landsstyremedlemmer eller NJs arbeidsutvalg krever det.

§ 28. Avstemningsregler

Landsstyret er beslutningsdyktig når 3/4 av medlemmene er til stede, hvorav leder eller nestleder må være en. Vedtak i saker som ikke er ført på sakslisten, kan bare fattes dersom 2/3 av landsstyrets medlemmer krever at saken skal realitetsbehandles.
Avgjørelser fattes normalt med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.

§ 29. Møteoffentlighet

Landsstyrets møter er åpne for NJs medlemmer dersom landsstyret ikke med 3/4 flertall beslutter å lukke møtet under behandlingen av konkret angitte saker.

§ 30. Arbeidsutvalg

Landsstyret velger seg imellom et arbeidsutvalg på 4 medlemmer med 2 varamedlemmer. Utvalget skal bestå av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Minst ett medlem og ett varamedlem skal velges blant styremedlemmene utenfor Oslo.

Protokoll og annen nødvendig saksfremstilling sendes landsstyret, lokallag, konsernlag, studentlag, Frilansjournalistene og kontrollkomiteen etter møtene.


§ 31. Landsråd

Landsstyret innkaller landsrådet inntil fire, men minst to ganger i perioden.

I landsrådet møter
• Landsstyret
• Leder eller annen representant for hvert lokallag
• Leder eller annen representant for hvert konsernlag
• Leder eller annen representant for Frilansjournalistene/NJ
• Leder eller annen representant for NJs studentlag
• Leder eller annen representant for hver av NJs ti største redaksjonsklubber
• To representanter for ukepressen
• Konserntillitsvalgt hvis denne er medlem av NJ

Landsstyret eller arbeidsutvalget kan i tillegg og etter behov innkalle andre tillitsvalgte.

Landsrådet behandler:
• Status i arbeidet med NJs programmer og andre landsmøtepålagte oppgaver.
• Saker landsstyret ønsker å ta opp.
• Saker landsrådet selv vedtar å ta opp.
• Landsrådet er rådgivende overfor landsstyret.

§ 32. Fremgangsmåten ved sentrale tarifforhandlinger

A. Forhandlingsutvalg
Landsstyret oppnevner forhandlingsutvalg for de respektive avtaleområder. Landsstyret kan delegere oppnevning av utvalg til AU eller sekretariatet. Oppnevnelsen skjer etter forslag fra berørt(e) klubber og NJs sekretariat, dersom landsstyret ikke vedtar noe annet. Dersom AU foretar oppnevnelsen skal landsstyret informeres. Ved oppnevningen av forhandlingsutvalg fastsettes arbeidsområde, sammensetning, eventuelle forhandlingsfullmakter og eventuelle regler for arbeidsordning og rapporteringsrutiner.

Sekretariatet har fullmakt til å fremme krav om, inngå i forhandlinger om og vedta rene tilslutningsavtaler til gjeldende overenskomster inngått av NJ.

B. Organisasjonsmessig høring
Landsstyret skal forut for de første større sentrale tarifforhandlinger innhente generelle tariffpolitiske synspunkter på årets oppgjør fra alle klubber, lokallag og berørte sammenslutninger etter § 33.4.

C. Vedtak om krav
Landsstyret vedtar etter anbefaling fra de respektive forhandlingsutvalg, de krav som skal legges fram. Ved behandlingen av tariffkravene har representanter for forhandlingsutvalgene møte-, tale- og forslagsrett. Landsstyret kan delegere til AU eller forhandlingsutvalget å vedta kravene.

D. Fullmaktsforhold - vedtak
Sekretariatet har fullmakt til å si opp tariffavtaler.

Forhandlingsutvalget fatter, om nødvendig i samråd med landsstyret, beslutning om å bryte forhandlingene, varsle plassoppsigelse og meddele plassfratredelse.

Landsstyret avgjør etter anbefaling fra forhandlingsutvalget om forhandlings- eller meklingsforslag skal anbefales eller avvises. Landsstyret kan for det enkelte oppgjør delegere til AU eller forhandlingsutvalget selv å treffe slik avgjørelse, eventuelt sette som vilkår at dette skjer enstemmig.

Ved avstemninger om forhandlings- eller meklingsforslag skal anbefales eller avvises, voteres det særskilt over hver enkelt overenskomst.

Foreligger det et forhandlings- eller meklingsforslag, kan landsstyret med alminnelig flertall godta forslaget på lagets vegne.

Landsstyret, eller det organ som har fått fullmakt fra LS, kan også vedta å sende forslaget til uravstemning blant de medlemmer som omfattes av den nye avtale. Har flertallet av de medlemmer som avtalen gjelder, stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet. Blir det deretter nye forhandlinger eller ny mekling som fører til endringer i et forkastet forslag, sendes det nye forslaget ut til uravstemming, dersom landsstyret finner dette nødvendig. Dersom deltagelsen ved avstemningen er lavere enn 50 prosent av de stemmeberettigede, er valgresultatet rådgivende og landsstyret treffer den endelige avgjørelse.

Landsstyret kan også før forhandlingene tar til, vedta kollektiv plassoppsigelse. Er plassoppsigelse vedtatt, har alle medlemmer som er berørt av avtalespørsmålet plikt til å rette seg etter vedtaket.

E. Andre tiltak m.v.
Landsstyret kan også vedta å iverksette andre former for lovlig arbeidsnedleggelse. Landsstyret kan videre pålegge medlemmer å avstå fra å søke eller motta stillinger når det finner at lønns- og arbeidsvilkår ikke er tilfredsstillende. Ved pålegg til medlemmene kan landsstyret også iverksette andre lovlige former for blokade.

§ 33. NJs organisasjon

§ 33.1 Lokallagene

NJs lokallag er Agder Journalistlag, Akershus Journalistlag, Bergen Journalistlag, Buskerud Journalistlag, Finnmark Journalistlag, Haugesund Journalistlag, Hedmark Journalistlag, Helgeland og Salten Journalistlag, Hålogaland Journalistlag, Møre og Romsdal Journalistlag, Nord-Trøndelag Journalistlag, Oppland Journalistlag, Oslo Journalistklubb, Sogn og Fjordane Journalistlag, Stavanger Journalistlag, Telemark Journalistlag, Troms Journalistlag, Trondhjems Journalistforening, Vestfold Journalistklubb, Østfold Journalistlag.

B. Lokallagets oppgaver
Lokallagene skal virke som talerør for medlemmene i lokallagets område overfor NJs sentrale organer, skal koordinere det faglige arbeid i redaksjonsklubbene, virke som bindeledd mellom landsstyret og lagets medlemmer, samt forøvrig arbeide med de oppgaver som er fastsatt i NJs program.

Lokallagene har ansvar for:

• at redaksjonsklubber opprettes og tillitsvalgte velges
• at enkeltmedlemmer som ikke er organisert i klubb blir informert og trekkes med i lagets arbeid
• at det lokale samarbeid klubber og medlemmer imellom ivaretas og koordineres
• å godkjenne klubbenes vedtekter
• Landsstyret kan gi tillatelse til at fellesklubber (jfr. § 33.4) godkjenner vedtekter i samråd med lokallaget.
• å rapportere lokal aktivitet i området til landsstyret

Styret sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for delegatene til landsmøtet.

Lokallagene plikter hvert år innen utgangen av februar, å utarbeide faglige oversyn over lønns- og arbeidsvilkår eller samling av de til enhver tid gjeldende lokalavtaler, som skal sendes NJ sentralt.

Lokallagene har full råderett over sine stipendiefond og andre midler.

Lokallagene råder selv over sine renteinntekter.

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i lokallagets styre.

C. Lokallagenes økonomi

Lokallagene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, lagets drift og øvrig aktivitet.

D. Vedtekter
Lokallagenes vedtekter fastsettes på lokallagenes årsmøte. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs Arbeidsutvalg.

Lokallagenes vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter.

E. Årsmøte
Lokallagenes årsmøte holdes innen utgangen av oktober.

F. Rådsmøter
Lokallagene skal minst to ganger i året innkalle alle hovedtillitsvalgte innen laget, frilansjournalistenes lokalkontakter, og medlemmer av landsstyret fra lokallaget til rådsmøte/ tillitsvalgtkonferanse.

G. Annet
I tillegg til det som fremgår av øvrige bestemmelser skal det i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøtes avholdelse. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet. Vedtektene skal sikre NJ-organiserte frilansere innen lagets område, tale- og forslagsrett på alle lagets møter. Arbeidsutvalget kan utarbeide rådgivende mønstervedtekter for lokallag.

H. Anke over vedtak i lokallag
Minst fjerdeparten av medlemmene i et lokallag kan anke vedtak i laget inn for landsstyret eller første landsmøte.

I. Oppløsning av lokallag m.v.
Dersom et lokallag oppløses eller arbeidet opphører på annen måte skal lagets midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre, inntil arbeidet er gjenopptatt av NJs medlemmer i området. Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene og krever 3/4 flertall blant de stemmeberettigede.

J. Endringer i et lokallags grenser
Endringer i et lokallags grenser kan vedtas av NJs landsmøte.

§ 33.2 Frilansjournalistene

A. Organisering
Frilansmedlemmer i NJ er organisert i Frilansjournalistene.

B. Frilansjournalistenes oppgaver
Frilansjournalistene skal ivareta medlemmenes interesser i forhold til retningslinjene nedfelt i formålsparagrafen både på nasjonalt og lokalt plan. Frilansjournalistene skal virke som talerør for medlemmene overfor NJs sentrale organer, skal koordinere det faglige arbeidet overfor medlemmene, virke som bindeledd mellom landsstyret og medlemmer, og arbeide med de oppgaver som er fastsatt i NJs program.

Styret sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for delegatene til landsmøtet.

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i Frilansjournalistenes styre.

C. Frilansjournalistenes økonomi
Frilansjournalistene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift, fagpolitisk arbeid og øvrig aktivitet.

D. Vedtekter
Frilansjournalistenes vedtekter fastsettes på årsmøtet. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg.

Frilansjournalistenes vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter.

Det skal i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøtes avholdelse. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet.

E. Årsmøte
Frilansjournalistene skal avholde årsmøte én gang om året.

F. Annet
De retningslinjer som er nedfelt i § 34.1 H og 34.1, I og alle øvrige bestemmelser utover § 34.1 i NJs vedtekter som gjelder lokallagene, gjelder tilsvarende for Frilansjournalistene.


§ 33.3 Konsernlag

A. Konsernlagene i NJ
NJs konsernlag er NRKJ, NJ i A-pressen og NJ i Edda Media. Vedtekter/retningslinjer for disse skal godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av landsstyret i landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få representasjon på landsmøtet.


B. Definisjon
Et konsernlag kjennetegnes med følgende:

• Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies med 50 prosent eller mer) av samme eier
• Bør omfatte mer enn 250 medlemmer
• Den dominerende klubben bør ikke organisere mer enn 80 prosent av medlemmene

C. Oppgaver
Ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som behandles i konsernet de er tilknyttet, jamfør Hovedavtalens bestemmelser

• Å bistå enkeltmedlemmer og klubber ved behov
• Å utveksle informasjon om hva som skjer ulike steder i konsernet
• Å formidle informasjon fra konsernene inn til NJs øvrige organer, og fra NJs øvrige organer til medlemmer i konsernet
• Å motivere/aktivisere redaksjonsklubbene i forbindelse med tariffoppgjør
• Å innstille/velge representanter til ulike organer i konsernet og i NJ
• Å delta i tarifforhandlinger der konsernlaget er eget tariffområde, jamfør NRK

D. Årsmøte og konsernsamlinger
Konsernlagene skal ha årsmøte innen utgangen av oktober. På denne samlingen deltar representanter for samtlige redaksjonsklubber innen konsernet. Konsernsamlinger skal diskutere felles problemstillinger for NJ-medlemmer.

E. Økonomi
Lagene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift og øvrig aktivitet, der dette ikke blir finansiert av arbeidsgiver.

F. Endringer og oppløsning
Dersom et lag endres, oppløses eller arbeidet opphører på annen måte, skal lagets
midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre inntil arbeidet er gjenopptatt av NJs medlemmer i konsernet. Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene i laget og krever ¾ flertall blant de stemmeberettigede.


§ 33.4 Studentlag

A. Organisering
Studentmedlemmer i NJ er organisert i studentklubber, lokallag og gjennom studentlaget i NJ.

B. Studentlagets oppgaver
Laget skal ivareta studentenes interesser i NJ.
Studentlaget skal virke som talerør for medlemmene overfor NJs sentrale organer, og arbeide med de oppgaver som er fastsatt i NJs program.

Studentlaget sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for delegatene til landsmøtet.

Landsstyrets medlemmer skal ha møte- og talerett i studentlagets møter.

C. Studentlagets økonomi
Studentlaget skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift, fagpolitisk arbeid og øvrig aktivitet.

D. Vedtekter
Studentlagets vedtekter fastsettes på det årlige møtet. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg.
Studentlagets vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter.

Vedtektene skal inneholde regler om styrets sammensetting og valg.

E. Årsmøte
Studentlaget har ett årlig møte, som også inneholder et årsmøte. På denne samlingen deltar to
representanter fra hver av NJs studentklubber.

F. Endring og oppløsning
Dersom laget endres, oppløses eller arbeidet opphører på annen måte, skal studentlagets midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre inntil arbeidet er gjenopptatt. Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene i laget og krever ¾ flertall blant de stemmeberettigede.


§ 33.5 Fellesklubber

Der flere redaksjonsklubber inngår i en større enhet innenfor en enkelt bedrift/et konsern, kan det med landsstyrets godkjennelse opprettes formelle fellesklubbstyrer for å ivareta medlemmenes interesser på dette nivået.

Når søknad om godkjennelse behandles, kan landsstyret fastsette forhandlingsfullmakter og øvrige rammer. Fellesklubbstyrets vedtekter og endringer i disse skal godkjennes av landsstyret.

Landsstyret kan gi tillatelse til at fellesklubber godkjenner vedtekter i samråd med lokallaget.


§ 34. Redaksjonsklubbene/Tillitsvalgte

A. Vedtekter/retningslinjer for arbeidet
Vedtektene og endringer i disse godkjennes av lokallagene og skal sendes i kopi til NJs arbeidsutvalg.

Foruten det som ellers er bestemt, skal vedtektene inneholde regler om eventuell lokal kontingent, om tidspunkt for innkalling til og avholdelse av årsmøte og ekstraordinært årsmøte, om avstemningsregler, herunder 2/3 flertall ved vedtektsendringer.

Redaksjonsklubben har full råderett over sine stipendfond og andre midler.

NJs arbeidsutvalg kan fastsette retningslinjer for redaksjonsklubbenes arbeid. Det kan også utarbeides retningsgivende mønstervedtekter for NJs redaksjonsklubber.

Redaksjonsklubbens vedtekter kan ikke være i strid med NJs vedtekter.

B. Plikt til å opprette redaksjonsklubb
På arbeidsplasser med minst 5 NJ-medlemmer skal redaksjonsklubb opprettes, og medlemmene velger seg imellom et styre på minst tre medlemmer, hvorav en klubbleder som også fungerer som hovedtillitsvalgt. På arbeidsplasser med mindre enn 5 NJ-medlemmer skal det minst velges en klubbleder som også fungerer som NJ- tillitsvalgt og en vararepresentant.

C. Medlemskap i redaksjonsklubb
Medlem i redaksjonsklubben er alle som er ansatt eller som har fast frilanstilknytning til hovedredaksjonen eller en lokalredaksjon.
I redaksjonsklubber med lokalkontorer har de tillitsvalgte ansvar for at medlemmer på lokalkontoret blir informert om og trekkes med i det faglige arbeidet.
Andre frilansere med en hovedtilknytning til redaksjonsklubbens område skal ha møte-, tale- og forslagsrett på redaksjonsklubbens møter, dersom klubbstyret ikke vedtar å lukke deler av møtet.
Tillitsvalgte i redaksjonsklubben skal bistå frilansere som jobber for redaksjonen og som har behov for det, for eksempel ved avtaleinngåelse og ved spørsmål som angår honorar- og lønnsvilkår.

D. Meldinger fra redaksjonsklubbene
Det skal straks meldes fra om endringer i vedtekter, valg av tillitsvalgte, endringer i lokale avtaler, nyansettelser, flyttinger, avgang fra yrket, arbeidsledighet, medlemmers dødsfall og eventuelle tvistesaker til lokallaget og NJs kontor.

E. Styremøte eller ekstraordinært årsmøte etter krav fra lokallagets styre
Lokallagets styre kan kreve avholdt styremøte eller ekstraordinært årsmøte i redaksjonsklubben, og kan i slike tilfelle møte med tale- og forslagsrett.

F. Oppløsning m.v.
Dersom arbeidet i redaksjonsklubben nedlegges eller klubben oppløses ved bedriftsnedleggelse eller lignende skal klubbens midler forvaltes av lokallagets styre i samsvar med NJs formål.

DEL 7 ØKONOMI M.V.

§ 35. Regnskap, revisjon m.v.

Norsk Journalistlags regnskapsår er 1/1 til 31/12. Lokallagenes regnskapsår er 1.9. til 31.8. Unntak er Oslo Journalistklubb, som har regnskapsår 1.7. til 30.6.

NJs sentrale årsoppgjør skal revideres av statsautorisert revisor, som utpekes av landsmøtet. Skjer skifte i landsmøteperioden godkjennes ny revisor av landsstyret, etter høring i kontrollkomiteen.

NJs sentrale midler plasseres i overensstemmelse med retningslinjer fastsatt av landsstyret.

NJ forpliktes ved underskrift av leder, generalsekretær eller den som gis slik fullmakt.

NJs lokale organer fører egne regnskaper. Dersom organets egenkapital overstiger kr. 5 000,- pr. medlem skal regnskap revideres av registrert revisor. Revisor utpekes på årsmøtet.

§ 36. NJs fond

NJ skal ha et konfliktfond. NJs landsstyre er fondets styre. Landsstyret fastsetter retningslinjer for bruk av streikefondet i konfliktsituasjoner. Landsstyret kan videre vedta at fondets midler i unntakstilfelle kan benyttes til hel eller delvis dekning av utgifter ved rettssaker som vedrører medlemmenes lønns- og/eller arbeidsforhold.

NJ skal ha et internasjonalt solidaritetsfond, NJs internasjonale solidaritetsfond, Ole Johan Eriksens minnefond. Arbeidsutvalget er fondets styre. Fondet finansieres gjennom faste årlige overføringer fra NJs kontingentinntekter.

DEL 8 ADMINISTRASJON

§ 37. NJs valgte ledelse

NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn fastsettes av landsstyret, som også vedtar instruks for vervene.

§ 38. Sekretariat

NJs sekretariat ledes av en generalsekretær, ansatt av landsstyret.
Instruks for generalsekretær fastsettes av landsstyret.
Instrukser for faglige sekretærer fastsettes av arbeidsutvalget, etter innstilling fra generalsekretæren.

Instrukser for øvrige stillinger fastsettes av generalsekretæren dersom arbeidsutvalget for den enkelte stilling ikke bestemmer noe annet. Generalsekretæren har adgang til alle møter i NJs organer, lokallag og redaksjonsklubber. Generalsekretæren og de faglige sekretærer har tale- og forslagsrett på NJs landsmøte. NJs generalsekretær kan kreve at saker behandlet i landsstyret, blir behandlet på førstkommende ordinære landsmøte. Slikt krav har ikke oppsettende virkning.

§ 39. NJs medlemsarkiv

NJs medlemsarkiv behandles konfidensielt og kan bare benyttes i NJs egen virksomhet, samt til trekk av kontingent og forsikringspremier.
Etter vedtak i Arbeidsutvalget kan medlemsarkivet stilles til rådighet for forskning, dog med den forutsetning at personopplysninger bare kan oppbevares i anonymisert form, etter at forskingsprosjektet er avsluttet.


DEL 9 AVSTEMNING - HABILITET - FRISTOVERSKRIDELSER

§ 40. Generelle avstemningsregler

A. Hovedregel
Dersom ikke annet er særskilt bestemt treffes alle avgjørelser ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke. Blanke stemmer telles heller ikke ved krav om kvalifisert flertall. Saken avgjøres ved åpen avstemning med mindre 1/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger en av de spesielle avstemningsformer:
skriftlig avstemning
avstemming ved navneopprop

I tilfelle stemmelikhet, har ordstyrer i vedkommende forum dobbeltstemme. Hvis ordstyrer ikke deltar i avstemningen, foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet faller saken.

B. Personvalg
Et personvalg er bare gyldig når kandidaten har oppnådd minst halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved eventuell ny stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 41. Habilitet

Tillitsvalgte eller ansatte representanter for organisasjonen er inhabile og skal ikke delta i saksbehandlingen eller treffe vedtak i saken når:
vedkommende selv er part i saken vedkommende er i slekt eller svogerskap eller i sidelinje så nær som søsken med en part i saken vedkommende er eller har vært gift, samboende eller forlovet med en part andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Med part menes her den eller de personer eller organer en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder.

Vedkommende plikter selv å melde fra om forhold som kan begrunne inhabilitetsinnsigelser.

§ 42. Fristoversittelser

I saker som angår et medlems personlige forhold til Norsk Journalistlag kan det etter vedtak i landsstyret gis oppreisning for fristoversittelser dersom vedkommende sannsynliggjør at oversittelsen ikke skyldes forhold som vedkommende selv har herredømme over.


DEL 10 SAMARBEID

§ 43. Internasjonale forbindelser

Norsk Journalistlag er tilsluttet International Federation of Journalists (IFJ), og gjennom denne; European Federation of Journalists (EFJ), og Nordisk Journalistforbund.
Landsstyret kan inngå avtale med søsterorganisasjoner innen IFJ om gjensidig støtte ved arbeidskonflikter.

Laget kan ikke uten vedtak av landsmøtet slutte seg til andre internasjonale organisasjoner eller påta seg internasjonale forpliktelser som går ut over det som følger av NJs vedtekter, medlemskapet i IFJ og medlemskapet i Nordisk Journalistforbund.

Landsstyret kan samtykke i at avgrensede medlemsgrupperinger slutter seg til internasjonale organisasjoner. Det kan settes vilkår m.h.t. dekning av kostnader og forpliktelser.


DEL 11 TVISTER - VEDTEKTSENDRINGER - OPPLØSNING

§ 44. Tvist om forståelsen av vedtekter

Ved tvist om forståelsen av organisasjonens sentrale og lokale vedtekter skal arbeidsutvalget behandle saken og avgi innstilling til landsstyret. Partene kan anke landsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Anken har ikke oppsettende virkning. Anken må fremsettes innen fire uker etter at vedtaket er mottatt av vedkommende part. Part i saken kan være enkeltmedlemmer eller organisasjonens organer. Tvist om forståelsen av NJs vedtekter ved eksklusjons- eller suspensjonsvedtak er unntatt fra denne paragraf.

§ 45. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall. Oppnås ikke slikt flertall, kan spørsmålet sendes ut til uravstemning dersom minst halvparten av de stemmeberettigede krever det.For gyldig vedtak ved slik uravstemning kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 46. Oppløsning m.v.

NJ kan oppløses bare etter forslag fra landsstyret. For å bli gyldig må forslag om oppløsning forelegges medlemmene til rådgivende uravstemming, og deretter vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall. Blir det vedtatt å oppløse laget, skal de midler organisasjonen rår over brukes av landsstyret til et formål som er i samsvar med § 1 i disse vedtekter.

Forslag om tilslutning til en hovedsammenslutning eller forslag om sammenslutning (fusjon) med andre organisasjoner skal behandles som bestemt for forslag om oppløsning.

DEL 12 SLUTNINGSBESTEMMELSER

§ 47. Ikrafttredelse

Disse vedtekter er vedtatt av landsmøtet 29. april 1993 og senere revidert av landsmøtet 26. april 1995, 24. april 1997, 21. april 1999, 26. april 2001, 8. mai 2003, 28. april 2005 og 24. april 2007. På landsmøtet i 1999 ble de tidligere lovene endret til vedtekter.

*