Vedtekter Siddisprisen

Vedtekter Siddisprisen

 

  1. Siddisprisen deles ut til en person, gruppe eller organisasjon i Stavanger eller Sør-Rogaland som på en særskilt måte har bidratt til å skape en åpenhet og/eller debatt. Prisen kan ikke deles ut til tidligere prisvinnere.
  2. Bak prisen står Stavanger Journalistlag.
  3. En komité på tre personer avgjør hvem som skal få prisen. Komiteens avgjørelse er endelig. Komiteen, pluss en vararepresentant, velges for et år om gangen på årsmøtet i Stavanger journalistlag etter forslag fra valgkomiteen.
  4. Stavanger Journalistlags medlemmer har rett til å sende inn forslag på kandidater. Innbydelse sendes ut til redaksjonsklubben tre måneder før utdeling. Forslagsfristen skal være minst tre uker.
  5. Dersom det ett år ikke finnes egnede kandidater skal prisen ikke deles ut.
  6. Siddisprisen deles ut på en årlig tilstelning arrangert av Stavanger Journalistlag. Til denne tilstelningen innbys også andre medlemmer av Norsk presseforbund.
  7. Siddisprisen er en statuett utført av Hugo Frank Wathne.
  8. Endring i disse statutter kan bare skje på årsmøtet i Stavanger Journalistlag. Endringer må skje med to tredjedels flertall