Del A: Avtale om studiepermisjonsordning i NRK – NRK-Stup

 • 1. Målsetting

  NRK-STUP er NRKs studiepermisjonsordning for journalistfaglige yrkesgrupper som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen. Tiltak finansiert gjennom NRK-STUP skal være journalistfaglig målrettet.

  Tiltakene skal gi praktisk nyttbar kunnskap for deltakeren og for NRK.

  NRK-STUP skal oppmuntre til samarbeid med journalistfaglige yrkesgrupper fra andre medier, men bør også se på spesielt kringkastingsfaglige tiltak.

  Reportasjereiser dekkes ikke av ordningen.

  Det gis ikke støtte til utdanning som fyller kravene til lån i Statens lånekasse.

 • 2. Bidrag

  NRK innbetaler et beløp tilsvarende kr 600 pr år pr ansatt som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen, til NRK-STUP.

  STUP-stipendet inkluderer kurs-, reise- og oppholdsutgifter. Det forutsettes at stipendiaten ordner reise- og oppholdsutgifter på billigst mulig måte. Reiseforsikring dekkes for de stipendiater som ikke er forsikret på annen måte.

 • 3. Permisjon

  Det gis permisjon med full lønn i inntil to måneder til alle som innvilges midler innenfor ordningen. Permisjonen godkjennes av vedkommendes avdeling/divisjon. Permisjon utover to måneder må avtales i hvert enkelt tilfelle.

 • 4. Organisering

  NRK-STUP skal være egen regnskapsførende enhet, med ansvar for disponering av kapital og årlig rapportering av aktivitet og regnskap. NRK-STUP ledes av et styre på fire personer med personlige varamedlemmer. NRK oppnevner 1 representant, NRKJ oppnevner 2 representanter og øvrige foreninger som har ansatte som er beskrevet i § 2.2 i Journalistavtalen oppnevner sammen 1 representant.

  NRKJ oppnevner STUP – styrets leder.

  Institutt for Journalistikk i Fredrikstad har det praktiske og administrative ansvaret for ordningen.

 • 5. Styrets oppgaver

  STUP-styret skal definere det faglige innholdet i ordningen, foreslå tiltak og fastsette nærmere retningslinjer.

  STUP-styret skal holde kontakt med de andre STUP-styrene.

  STUP-styret skal velge ut deltakere.

  Viktige momenter ved utvelgelse:

  Kollektive kurs:

  • faglig nytte for søkeren
  • søkerens motivering for deltakelse
  • ansiennitet
  • tidligere kursdeltakelse
  • geografi
  • en rimelig fordeling av kursplasser mellom ulike journalistiske fagområder/tjenestesteder og kjønn

  Individuelle stipend:

  Her gjelder de samme kriteriene som over, men søknadens betydning er større. STUP-prosjektet må være godt forberedt, beskrevet og begrunnet.

 • 6. Bindingstid

  Som vilkår for stipend/permisjon med lønn settes en bindingstid for stipendiaten etter endt permisjon på minimum seks måneder. Ved permisjon ut over seks måneder, settes bindingstid lik permisjonstid.

  Alternativt kan stipendiaten tilbakebetale en forholdsmessig del av stipendbeløpet, som godskrives ordningen.

Del B: Andre studiepermisjonsordninger for NRK-journalister

Partene erkjenner den betydning økt utdanning har for den enkelte, bedriften og samfunnet. Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne øker sine kunnskaper og styrker sin kompetanse, samt at bedriftene legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte.

 1. Hvis bedriftsmessige hensyn ikke er til hinder for det, vil NRK gi permisjon til videreutdanning.
 2. NRK vil gi permisjon med full lønn for deltakelse i kurs og studier arrangert av eller lagt opp til i samarbeid med Institutt for Journalistikk, og ved bruk av utdanningsstipender som er godkjent av instituttet. NRK vil også gi slik permisjon for deltakelse på Nordisk Journalistcenter i Århus.
 3. Bedriften dekker egenandelen for medarbeidere som deltar på kurs i regi av IJ etter planpåmelding eller etter avtale mellom bedriften og den enkelte journalist.
 4. Også for annen videreutdanning og for bruk av stipender som ledelsen finner er i samsvar med bedriftens interesser, vil NRK yte lønn på nærmere vilkår som avtales samtidig som permisjonstidens lengde bestemmes.

Avtalen gjøres gjeldende fra 1.1.99 og fram til 30.4.2000, og har etter det samme varighet som den overenskomsten virksomheten av bundet av.