Medlemmenes plikter og rettigheter

Når NJs landsstyre har fattet vedtak om konflikt, har det enkelte medlem som direkte omfattes av vedtaket, rett til streikebidrag fra NJs konfliktfond. Medlemmene har også rett til juridisk bistand i saker som måtte ha direkte tilknytning til konflikten. Samtidig følger en plikt til å delta. Et medlem kan ikke ved utmelding unndra seg denne plikten. Vi viser i den forbindelse til Hovedavtalens § 10.1.

 • Hvem skal streike?

  Alle som var medlemmer i Norsk Journalistlag da vi sendte plassoppsigelsen 30. april, går ut i streik fra den eventuelt iverksettes. Fristen er 14. mai ved midnatt, men ofte går slike meklinger på overtid utover natta.

  Omkring 40 personer har enten meldt seg inn, eller blitt flyttet fra medlemskap andre steder og til NRK-klubber, etter at vi sendte plassoppsigelsen. Plassoppsigelse og plassfratredelse for disse er ettersendt Riksmekleren, og disse medlemmene går også ut i streik etterhvert som fristene er oppfylt. De dette gjelder, samt deres klubbledere, får direkte informasjon fra Norsk Journalistlag om dette.

  Det er dessuten enkelte medlemmer som er unntatt streik, eller som er gitt dispensasjon på bakgrunn av at NRK har et særlig beredskapsansvar.

 • Varsling

  Når vil en streik trå i kraft?

  Det kommer an på meklingen og når konklusjonen om at partene ikke kommer til enighet trekkes. Du vil få varsling via sms om evt streik, med tidspunkt for når streik skal iverksettes.

  Hva gjør jeg når jeg får beskjed om at det streik?

  Er du på jobb når streiken starter, skal du stanse arbeidet, og forlate NRK. Følg med på din private e-post og Facebook for beskjeder og informasjon fra NJ og din lokale streikekomité.

 • Jeg er ikke medlem

  Uorganiserte skal gå på jobb og gjøre den jobben de vanligvis gjør, når de vanligvis gjør den, verken mer eller mindre. Dersom uorganiserte blir bedt om å gjøre en streikendes oppgaver eller ta en vakt til erstatning for en som er i streik, er dette streikebryteri!

  Det er ikke for sent å melde seg inn i Norsk Journalistlag. Fra innmeldingdato til en nyinnmeldt under konflikt, kan gå ut i streik, går det 14 dager. En streik kan vare lenger enn det, så det er ingenting å vente på!

  Meld deg inn her

 • Aktivitet under streiken

  Hvem bestemmer om og når jeg skal stille på streikevakt?
  Det gjør den lokale streikekomitéen for ditt område.

  Hva skal jeg gjøre under streiken?
  Det vil den lokale streikekomitéen bestemme. Enten kan det være at du må stå streikevakt, drive med informasjonsarbeid/stå på stand eller lignende. Men alle arrangementer du blir innkalt til, også streikemøter, har pliktig oppmøte og er en forutsetning for å få utbetalt streikebidrag.

  Hvem sier fra til meg om hva jeg skal gjøre når vi streiker?
  Det gjør din lokale streikekomité.

  LES MER: Retningslinjer under streik, vedtatt av landsmøtet 2003.

 • Informasjon og adresser

  Informasjonsarbeidet er svært viktig i en konfliktsituasjon. Det er den nasjonale streikekomiteen og klubbstyret/den lokale streikekomiteen som har ansvaret for dette. Siden medlemmene ikke lenger skal møte på jobben, må NJ ha alternative e-postadresser til den man bruker på jobb, telefonlister og liknende ajourført. Klubbleders private e-postadresse er den adressen NJ vil benytte inntil vi får beskjed om eventuell annen adresse.

  Sørg for å bli medlem av den lukkede facebookgruppen NRKJ ALLE. Der kommer det både informasjon om obligatoriske arrangement for de streikende og andre streikeaktiviteter, i tillegg til at det er en god arena for å utveksle informasjon og erfaringer.

  Følg også med på både NJs facebookside, og facebooksiden til NJ i NRK, og NJs hjemmeside.

 • Streikekomité og streikekontor

  Streik er ikke ferie, det er hardt og målrettet arbeid. Ved konflikt får de tillitsvalgte omfattende arbeidsoppgaver. Klubbstyret bør opprette en streikekomité. Det kan være nødvendig å trekke med flere enn de som sitter i klubbstyrene og eventuelt styrke komitéen med rutinerte medlemmer som tidligere har hatt tillitsverv.

  Ved konflikt må medlemmene forlate arbeidsplassen og i noen tilfelle kan de bli bedt om å innlevere bedriftens utstyr, for eksempel PC og mobiltelefon. E-postadressen kan også bli sperret. Klubben må derfor opprette streikekontor eller annet samlingssted utenfor bedriften – med postadresse, e-postadresse og telefon. Det må legges opp rutiner for jevnlig frammøte på streikekontoret.

  LES MER: Kontaktinfo til den sentrale streikekomiteen

 • Streikevakter

  Ved en lovlig konflikt må NJ-medlemmene organisere streikevakter. Disse vaktene skal sørge for at streiken blir respektert, og at det ikke utføres streikebryteri. Streikevaktene utstyres med streikevester, og det finnes en egen instruks for opptreden. Streikevaktene organiseres på døgnkontinuerlige skift der dette anses som nødvendig. Streikevaktene vil bli utstyrt med løpesedler og annet materiell fra NJ.

  LES MER: Instruks for streikevakter

 • Eiendom som tilhører NRK

  Kan jeg bruke mobilen selv om det er streik?
  Ja

  Kan jeg bruke NRK-e-postadressen min når vi streiker?
  Kontoen din kan bli sperret. Du bør bruke den private e-postkontoen din.

 • Hva med...

  …midlertidig ansatte

  Alle som er ansatt i NRK og medlem av NJ på tidspunktet for plassoppsigelsen tas ut i streik. Det omfatter også midlertidig ansatte. Midlertidig ansatte må kontakte den lokale streikekomiteen.

  …frilansere

  Frilansere har ikke et arbeidsforhold til NRK, og omfattes derfor ikke av plassoppsigelsen eller streiken. Frilansere uten faste leveringsforpliktelser til NRK skal likevel ikke levere stoff til NRK under en streik.

  Frilansere som taper penger på streiken, får etter en individuell vurdering, streikebidrag.

  Frilansere med kontrakt om faste leveranser, er i prinsippet bundet av kontrakten under streiken, og skal dermed levere avtalt ytelse. Frilansere i denne kategorien oppfordres til å ta kontakt med nærmeste leder for å bli fritatt fra leveringsplikten under streik. NJ betaler streikebidrag til frilansere som har økonomisk tap fordi de ikke leverer avtalt stoff under streik.

  …studenter i praksis

  Praksisstudenter har ingenting å gjøre i en streikerammet redaksjon. NJ aksepterer ikke at noen utfører streikende journalisters arbeid. Dette gjelder også praksisstudentene. Studentene som er i praksis skal være under veiledning. Denne veiledningen vil falle bort om redaksjonen er i streik. Det er uakseptabelt om studentene blir satt i produksjon under streik.

  Studiestedene oppfordres til å bidra med ryddige løsninger i tilfelle streik.

  …ledere i streik

  Landsstyret har vedtatt en egen policy for redaksjonelle ledere i streik. Det er viktig at NJs streikekomiteer er kjent med den spesielle situasjonen ledermedlemmene er i i en konflikt, og at det tas nødvendige hensyn til denne gruppen medlemmer.

  LES MER: NJs policy for redaksjonelle ledere i en streik

 • Arbeid før og under streik

  Levert stoff

  Arbeidsgiver kan ikke benytte stoff som er produsert før konflikt har inntrådt. Det samme gjelder uferdig stoff som ligger i data-anleggene.

  De enkelte klubber og medlemmer må så langt råd er, hindre at slikt stoff brukes.

  Planlagte arbeidsreiser

  Medlemmer på jobbreise ved igangsettelse av konflikt, reiser umiddelbart hjem og går i konflikt. Planlagte reiser innstilles straks, så sant ikke annet avtales.

  NRK må betale reiseutgiftene.

  Overtid i dagene før mekling

  Klubbene og det enkelte medlem må begrense bruk av overtid i dagene rett før en eventuell konflikt. Ethvert ønske fra arbeidsgiver om ikke helt nødvendig overtidsarbeid må avvises. Bestemmelsene om overtid i journalistavtalene og arbeidsmiljøloven (§ 10-6) må følges.

  Jeg må bare bli ferdig

  Jeg har bare litt arbeid igjen på et svært prosjekt jeg skal ha klart. Er det greit om jeg sitter hjemme og ordner det?
  Nei. Og du skal heller ikke gå innom redaksjonen din og ordne dette.

  Sjefen min gjør min jobb

  Rent juridisk støtter NJ det syn at sjefredaktør/ansvarlig redaktør kan utføre arbeid som normalt utføres av deres underordnede.

  Normal skikk er at alle som ikke er omfattet av konflikt, utfører sitt vanlige arbeid, verken mer eller mindre.

  Streikebryteri

  Hva redaktører eller andre arbeidstakere som ikke er i streik kan foreta seg under en konflikt, er ikke et primært et juridisk spørsmål. Streikebryteri er handlinger som kan oppfattes som aktiv motarbeidelse av en lovlig konflikt. Hva som er aktiv motarbeidelse, er det de som er i konflikt, som er de nærmeste til å avgjøre. Det er viktig at klubben og redaktørene drøfter dette før en eventuell konflikt, og klargjør sine standpunkter. Husk at dere skal jobbe sammen etter en konflikt også!

 • Streikebidrag fra NJ til den streikende

  Når du er i streik, får du ikke lønn. Den som er i konflikt får streikebidrag.

  • Den som er i konflikt får et streikebidrag på 770 kroner per dag, sju dager i uka. Bidraget er skattefritt og utbetales fra første streikedag.
  • Medlemmer med forsørgerbyrde får et tillegg per forsørget person på 100 kroner per dag. Ektefeller som tjener mindre enn folketrygdens grunnbeløp i året – for tiden 93 634 kroner – regnes som forsørget.
  • Enslige forsørgere får dobbelt forsørgerbidrag. Det utbetales også forsørgerbidrag for barn en betaler bidrag for.

  Streikebidraget betales ut ved streikens slutt, og senest 12. juni.

  Det er landsstyret som vedtar størrelsen på streikebidragene. Streikebidraget vil bli utbetalt på grunnlag av innsendte oppgaver fra den enkelte redaksjonsklubb.

  Spørsmål om streikebidrag skal i første rekke gå til klubbleder, som kan henvende seg til NJ sentralt om noe er uklart.

  Trekk i lønn pga. streik kan først skje i den første normale lønnsutbetaling under eller etter streiken, ikke i feriepengene

  Bidrag til deltidsansatte, tilkallingsvikarer, frilansere og studenter i praksis

  Deltidsansatte har rett til bidrag i forhold til sin arbeidstid. Frilansere, tilkallingsvikarer og studenter i praksis har rett til streikebidrag om de blir økonomisk skadelidende. For å kunne motta streikebidrag må man ha inntekt fra konfliktrammet bedrift. Frilansere, tilkallingsvikarer og studenter i praksis må kontakte klubben i den redaksjon som er hovedmottaker av stoff, for å sikre at man står på klubbens lister til NJ. Om nødvendig må man dokumentere at inntektene kommer fra konfliktrammede bedrifter.

 • Planlagt og avtalt fravær

  Sykefravær

  Hvis du er sykemeldt av lege før arbeidsstans på grunn av streik eller lockout er iverksatt, har du rett til sykepenger under konflikten. Arbeidsgivers plikt til å yte sykepenger bortfaller, og NAV vil utbetale sykepengene. Arbeidsgiver overtar utbetalingen av sykepenger igjen når arbeidsstansen opphører. Blir du syk etter at streik eller lockout er iverksatt, får du ikke sykepenger.

  Medlemmer som blir sykmeldt under streik, får streikebidrag som de andre så lenge streiken varer.

  Ferie og annen lønnet fritid

  Kan jeg reise bort noen dager hvis vi er i streik?
  Streik er ikke ferie, men arbeid. Om du ønsker å reise bort, må du avklare det med din lokale streikeleder.

  Jeg hadde planlagt å reise på ferie, kan jeg dra selv om det er streik?
  Hvis ferien var avtalt før konflikten brøt ut, skal du avvikle den som planlagt. Medlemmer på ferie får ikke streikebidrag for den tiden ferien varer under konflikten, men feriepenger.

  Avsluttes ferien i konfliktperioden, må du melde seg for streikekomiteen, og gå i konflikt. Konfliktbidrag vil så bli utbetalt på vanlig måte.

  Avtalt avspasering utenom vaktsystemet tas også som planlagt, uten trekk i lønn.

  Med unntak for ferie som er avtalt forut for konflikten,  kan det ikke påregnes utbetaling av feriepenger så lenge streiken varer.

  Permisjoner

  Medlemmer som er i lønnet permisjon tas ikke ut i streik, og skal ha lønn på vanlig måte.

 • NJ-forsikring for streikende

  NJs streikeforsikring omfatter følgende forsikringsdekninger for medlemmer som deltar i aktiviteter tilknyttet streiken:

  • Gruppelivsforsikring (dødsfall) – dekning 15 G
  • Yrkesskadeforsikring ihht. Lov om Yrkesskadeforsikring – dekning 15 G
  • Ulykkesforsikring i fritid – dekning 15 G
 • Ekstrakontingent

  Landsstyret kan fatte vedtak om ekstrakontingent for medlemmer som ikke er i konflikt. Det kan bli satt et skille mellom dem som arbeider i bedrifter der NJ har tariffavtale, og de øvrige medlemmene. Størrelsen på ekstrakontingenten og fra hvilket tidspunkt den skal betales, fastsettes senere.

 • Uenig i streik

  Hvorfor må jeg streike når jeg er uenig i streikegrunnlaget?
  Alle fagorganiserte har rettigheter og plikter når vi er i konflikt. Vi har rett til streikebidrag, og vi har plikt til å delta i streiken.

  Jeg synes streiken er fullstendig feil, så jeg vil melde meg ut. Kan jeg gjøre det mens det er streik?
  Medlemmene i fagforeningen kan ikke unndra seg plikten til å delta i en streik ved å melde seg ut. Det kan først skje etter at konflikten er løst.

 • Hva skal du gjøre?

  Møte på klubbens streikekontor til de oppgitte tider.

  Gå streikevakt når det er din tur, og ellers gjøre det du har fått instruks om.

  I samarbeid og etter avtale med streikeledelsen delta i inntektsbringende tiltak, eventuelt annet arbeid som kan lette din og dine kollegers økonomi.

  Holde kontakten med klubbstyret evt. streikekomitéen.

  Lojalt følge de pålegg og de beskjeder du får fra streikekomitéen og NJ, og arbeide for at konflikten skal bli mest mulig virkningsfull.