1. Retningslinjer for møteåpenhet under AU- og LS- møter

Arbeidsutvalgets møter

Arbeidsutvalgets møter er i utgangspunktet åpne kun for AUs medlemmer med varaer og NJs generalsekretær, samt normalt kommunikasjonsrådgiver. AU kan invitere hvem det ønsker til behandlingen av enkeltsaker.

Landsstyrets møter

Landsstyrets møter er etter NJs vedtekter § 29 ”åpne for NJs medlemmer dersom landsstyret ikke med 3/4 flertall beslutter å lukke møtet under behandlingen av konkret angitte saker.”

Så lenge landsstyret (eller arbeidsutvalget etter fullmakt fra landsstyret – jfr. pkt. 4) ikke har vedtatt å lukke møtet, er det åpent for alle.

Landsstyrets møter er normalt åpne for NJs sekretariat, også når de lukkes etter vedtektenes § 29. Landsstyret kan i særskilte saker lukke møtet også for NJs sekretariat og/eller generalsekretæren (jfr pkt 4).

2. Retningslinjer for dokumentåpenhet vedr saksdokumenter som sendes AU og LS

Sakskart til AU

Sakskartet til AU-møter er som hovedregel åpent. AU har flere saker til behandling som må behandles fortrolig. Slike saker må unntas innsyn, og skal da markeres med nøytral tittel på A-delen av kartet. Saker på B-kart er kun tilgjengelig for AUs medlemmer m/varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité. LS informeres regelmessig om hva slags B-saker AU har behandlet.

Saksdokumenter til AU

Saksdokumenter som legges fram for AU – i saker hvor AU har endelig beslutningsmyndighet – er som hovedregel åpne etter behandling. AU kan likevel bestemme at dokumenter unntas innsyn.

Dokumenter i saker der AU er forberedende organ, er som hovedregel unntatt innsyn for andre enn AUs medlemmer m/varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité, men AU kan likevel bestemme at dokumenter åpnes for innsyn etter behandling.

Sakskart til LS

Sakskartet til LS er åpent. Saker kan unntas innsyn når møteledelsen vil foreslå å lukke møtet til en sak. Saken skal da markeres på A-sakskart med nøytral tittel. Saker på B-kart er kun tilgjengelig for landsstyrets medlemmer m/varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité.

Saksdokumenter til LS

Saksdokumentene til LS er åpne når de sendes LS, eller legges fram på møtet. Saksdokumenter til saker som foreslås lukket, er som hovedregel unntatt innsyn for andre enn landsstyrets medlemmer m/varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité. Dersom LS vedtar å lukke en sak, er saksdokumentene til saken også unntatt innsyn for andre enn dem som her er nevnt.

3. Retningslinjer for når AU-vedtak og LS-protokollen er åpne

AU-vedtakene er som hovedregel åpne når møtet er avholdt, referatene skal være godkjent og klare til utsending senest en uke etter møtets slutt. Vedtak i saker som er unntatt innsyn, er kun tilgjengelige for AUs medlemmer m/varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité.

LS-vedtakene er åpne, og vil ofte være kjent gjennom NJs nettsted, og Journalisten er normalt til stede ved møtene. En foreløpig LS-protokoll skal være klar senest en uke etter møtets slutt, og legges da på NJs nettsted. Eventuelle saker som har vært til lukket behandling står i en B-del av protokollen, som kun er kjent for landsstyrets medlemmer m/ varaer, sekretariat og NJs kontrollkomité.

4. Konkretiseringer av når AU har fullmakt til å sette saker på landsstyrets B-kart, samt lukke landsstyrets behandling

Dersom landsstyret i den enkelte sak likevel mener den skulle være åpen, kan det vedta å åpne møtet og saksdokumenter. Det er da prosedyren i vedtektenes § 29 som må benyttes. I praksis betyr det at ¼ del av landsstyrets medlemmer kan åpne en sak som AU har lukket.

I følgende saker har AU fullmakt til å sette saker på landsstyrets B-kart og lukke landsstyrets behandling:

  • Tariffdiskusjoner og godkjenning av tariffkrav
  • Diskusjoner om forholdet til forretningsforbindelser, motparter, og evt. andre utenforstående
  • Saker der enkeltmedlemmer har krav på personvern (inkluderer eksklusjonssaker), eller av strategiske årsaker ønsker/trenger konfidensialitet.
  • Saker der tillitsvalgte og klubber av strategiske hensyn ønsker/trenger konfidensialitet

I følgende saker kan AU lukke landsstyrets behandling for NJs sekretariat:

  • Saker der ansatte i NJ har krav på personvern
  • Diskusjoner som vedrører NJ-ansattes lønns- og arbeidsbetingelser
  • Ansettelse av generalsekretær

I følgende sak kan AU lukke landsstyrets behandling for NJs generalsekretær:

  • Diskusjoner som vedrører generalsekretærens lønns- og arbeidsbetingelser