Om avtalen

TV2 og NJ har inngått flere avtaler som gjelder frilansere. OBS: Avtalene gjelder ikke alle typer frilansoppdrag, men er begrenset til frilansere som er medlem av NJ og utfører oppdrag for TV 2 som ENG-fotograf, ENG-lydtekniker, redigerer og innslagsprodusent.

Den grunnleggende avtalen kalles for Rammeavtale og kan sammenlignes med overenskomster (tariffavtaler) for de som er ansatt som arbeidstakere i TV 2. Denne avtalen gir visse rettigheter for alle typer frilanskontrakter, blant ved sykdom, ferie, opphavsrett mv.

Den enkelte frilanser må imidlertid inngå en individuell kontrakt med TV 2. Det er her vederlaget avtales.

 • Det er to typer individuelle avtaler som må inngås avhengig av om du skal inngå en mer langsiktig avtale eller avtale for et enkeltstående oppdrag.
 • De to avtaletypene er også forskjellig avhengig av om du er fakturerende frilanser eller såkalt oppdragstaker.

Vi anbefaler at du leser igjennom Rammeavtalen før du eventuelt inngår individuell kontrakt med TV 2.

 • Rammeavtale mellom TV 2 og NJ vedrørende frilansoppdrag 2006-2008

  Denne avtalen er inngått mellom NJ og TV 2 og gjelder for alle frilansere som inngår avtale med TV 2. Rammeavtalen kan sammenlignes med de generelle overenskomstene som gjelder for ansatte (arbeidstakere).

  § 1 Avtalens virkeområde- definisjoner

  Avtalen regulerer kjøp av frilanstjenester fra frilansere – selvstendige næringsdrivende (dog ikke selskaper utover ”enmannsselskaper) og oppdragstakere – som er medlem av Norsk Journalistlag, når det utføres oppdrag som ENG-fotograf, ENG-lydtekniker, redigerer og innslagsprodusent.

  Avtalen omfatter ikke midlertidige tilsettinger eller vikariater som reguleres i henhold til lov/avtaleverk. Dersom frilanseren overgår til arbeidstakerposisjon eller inngår tilleggsavtaler om slikt arbeid (f.eks. vikariater), skal arbeidsforholdet reguleres i egen avtale i samsvar med tariffavtalen mellom NJ og TV 2.

  Dersom frilanseren ikke er registrert som selvstendig næringsdrivende, plikter vedkommende å opplyse om dette før avtale blir inngått.

  Frilansere opparbeider seg ingen rett til senere fast tilsetting i TV 2.

  § 2 Inngåelse av individuelle avtaler

  Før oppdraget igangsettes skal det foreligge en avtale mellom TV 2 og frilanseren om oppdragets art/innhold, varighet, godtgjøring (jfr. § 4) og utbetalingsordning.

  Det er utarbeidet standardiserte avtaleskjemaer som kan benyttes ved inngåelse av avtale. Avtaleskjemaer) følger som vedlegg til denne rammeavtale og senere endringer i dette forelegges NJ til uttalelse før det tas i bruk.

  Levering

  Dersom annet ikke er avtalt mellom TV 2 og frilanseren skal all levering skje til TV 2 AS på oppdragsgivers adresse, enten fysisk eller gjennom filoverføring hvis det er avtalt.

  § 3 Forsinkelse/mangel og endring av leveransen

  Om frilanseren ikke kan overholde den inngått avtale, skal TV 2 umiddelbart underrettes om årsaken til dette og antatte virkninger.

  Ved mislighold fra frilanserens side kan TV 2 si opp avtalen med minst 14 dagers varsel, kreve prisavslag inntil det hele honorar, eventuelt tilbakebetaling av allerede utbetalt honorar. Krav om erstatning kan gjøres gjeldende etter alminnelige kontraktsrettslige prinsipper.

  Ved vesentlig mislighold kan TV 2 heve avtalen.

  Før heving, erstatning eller prisavslag kreves, skal frilanseren om det er mulig og det kan skje uten vesentlig ulempe for TV 2, gis anledning til å rette/utbedre mangel. Dersom TV 2 ønsker å påberope misligholdet, skal frilanseren ha beskjed så raskt som mulig.

  Dersom et oppdrag på grunn av uforutsette omstendigheter blir vesentlig mer tyngende enn forutsatt, er partene enige om at det skal skje en revisjon ved at ny honoraravtale inngås så tidlig som mulig, senest ved ferdigstillelsen av ytelsen. Frilanseren plikter å underrette TV 2 så tidlig som mulig hvis ovenstående inntrer.

  Oppdrag kan fra TV 2s side avbrytes med rimelig varsel. Dersom TV 2 endrer oppdraget eller kansellerer det uten at annet tilsvarende oppdrag kan tilbys til erstatning, skal frilanseren ha en rimelig godtgjørelse for det arbeid som er nedlagt.

  I tillegg skal det – dersom oppdraget avbrytes/endres med mindre enn 14 dagers varsel ytes en rimelig kompensasjon for det dokumenterte inntektstap frilanseren har fått som følge av at avtalen med TV 2 er bortfalt eller redusert. Også frilanseren har plikt til å søke skaden begrenset. Krav om slik kompensasjon skal fremmes uten ugrunnet opphold, senest innen 14 dager etter den aktuelle leveransen skulle skjedd.

  Er endringen av vesentlig betydning for frilanseren kan frilanseren velge å fratre oppdraget eller kreve endret honorering.

  § 4 Honorarbestemmelser

  Partene er enige om at det ved avtale om vederlag bl.a. skal tas hensyn til nivået i bransjen sett hen til de kvalifikasjoner oppdraget krever, særlige krav til kvalitet, varighet og omfang av leveransen (om det skal avtales kvantumsrabatt) samt eventuelle andre relevante omstendigheter som er til stede i forbindelse med oppdraget.

  Partene skal i de individuelle avtalene fastsette en utgangssats pr. vakt, eventuelt avtale en pris for hele leveransen. (Vakter skal normalt utgjøre 8,5 timer inklusiv spisetid).

  Partene er på denne bakgrunn enige om følgende:

  1. Ved leveranse inn i etablerte turnusordninger med lengre daglig arbeidstid enn 8,5 timer, økes den avtalte dagsats tilsvarende.

  2. For leveranser ut over 8,5 timer skal det beregnes et tillegg på 70 % per time ut over 8.5 timer dersom partene ikke på forhånd har avtalt eller uttrykkelig forutsatt en mer omfattende leveranse. Ved leveranse inn i etablerte turnusordninger med lengre daglig arbeidstid enn 8,5 timer beregnes tillegget først ved leveranse ut over turnusordningens arbeidstid, jfr. 1 ovenfor.

  3. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen faller mellom kl. 22 og 09.30 skal det beregnes et tillegg på 17 %.

  4. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen ”Sportsvakt Søndag” faller mellom 18.00 og 02.30 søndag til mandag skal det beregnes et tillegg på 17%. (Det utbetales i så fall ikke tillegg etter nr. 3).

  5. Dersom hele eller over 7 timer av leveransen faller på følgende høytids- og helligdager: julaften etter klokken 13.00, 1. juledag, 1. nyttårsdag skal det beregnes et tillegg på kr 1 000 per vakt. For arbeid på øvrige helligdager (2. juledag, 1. påskedag, skjærtorsdag, langfredag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag, samt 1. og 17. mai) skal det beregnes et tillegg på kr. 500 per vakt.

  6. Dersom det inngås avtale om en stand-by ordning, hvor oppdragstaker står disponibel for å levere tjenester på kort varsel (fremmøte innen en time etter mottatt varsel), skal det betales et garantert minstevederlag vederlag på kr 1 000 per dag som kommer til utbetaling dersom arbeid ikke utføres. Utføres det arbeid betales regulært vederlag.

  Satsene angitt ovenfor gjelder næringsdrivende. Frilansere som ikke fakturerer skal ha et honorar som er 80 % av det som faktureres av næringsdrivende.

  Alle kronesatser er eksklusiv mva.

  Honorar skal normalt utbetales ved oppdragets avslutning, idet man dog tar i betraktning de utbetalingsrutiner som praktiseres i TV 2. Dersom ikke annet er avtalt skal betaling skje med 21 dagers betalingsfrist.  Det vil ikke bli utbetalt noen form for honorar gjennom TV 2s lønnssystem.

  § 5 Ytelser under sykdom

  Frilansere som er lønnsmottakere, og som har tilknytning til TV 2 for et angitt tidsrom, får ingen avkorting i den av et avtalt honorar som dekker en periode inntil folketrygdens arbeidsgiverperiode, hvis manglende oppfyllelse av oppdraget skyldes sykdom hos vedkommende. TV 2 må underrettes uten ugrunnet opphold dersom sykdom oppstår. TV 2 kan kreve at sykdom dokumenteres ved legeattest.

  § 6 Ytelser under ferie

  For frilanser som ikke fakturerer utbetales 10,2 % tillegg for dekning av inaktivitet under normal ferietid. Tillegget utbetales etter det system som ferieloven baserer seg på.

  § 7 Utgiftsdekning – forsikring mv

  Utgiftsdekning

  Dersom TV 2 skal dekke frilanserens utgifter skal dette fastsettes i avtalen og godkjennes av TV 2 før utgiftene pådras.

  TV 2 vil i rimelig grad også dekke uforutsette utgifter. Dekning av uforutsette utgifter må søkes godkjent straks de oppstår.

  Godkjente reiseutgifter dekkes etter det til enhver tid gjeldende regulativ for statens tjenestemenn.

  Forsikring under reiser

  Ved avtalte reiseoppdrag betaler TV 2 – for frilansere som ikke fakturerer – dokumenterte kostnader til kjøp av ordinær reiseforsikring i den grad frilanseren ikke er dekket av TV 2s forsikringsordninger.

  Ved avtalte oppdrag i krigs- og risikoområder, skal frilanseren – både oppdragstakere og selvstendig næringsdrivende være dekket av de samme særlige forsikringsordninger som gjelder for ansatte når de befinner seg på tilsvarende oppdrag(det vises til overenskomsten NJ – TV 2 § 14 1. ledd).

  Alle utgifter, utlegg, reiseutgifter mm., skal faktureres. For den som ikke fakturerer utbetales etter levering av reiseregning.

  § 8 Opphavsrettigheter

  Rettighetene til verk beskyttet av åndsverkloven eller annen lovgivning og som frilanseren – alene eller samme med andre – skaper i forbindelse med oppdraget, overdras til TV 2 på de vilkår og med de begrensninger som følger av de til enhver tid gjeldende bestemmelser om opphavsrett i overenskomst mellom TV 2 AS og NJ, jfr. dog merknad nedenfor.

  For denne rettighetsoverdragelse skal det gis et tillegg på 1 % av det avtalte honorar.

  TV 2 skal orientere frilanseren om sine rutiner for resirkulering/gjenbruk av lagringsmedier.

  Frilanser som ønsker at materiale skal lagres for eventuell senere bruk, skal skriftlig varsle TV 2 om dette. Partene skal avklare om stoffet skal lagres hos TV 2 eller om frilanseren selv skal ta hånd om materialet. Frilanseren skal, om det avtales at originaleksemplarer eller råfilm skal forbli i oppdragsgivers besittelse etter levering eller første gangs bruk, gis vederlagsfri tilgang til dette for å utnytte eventuelle gjenværende rettigheter. TV 2 plikter å varsle oppdragstakeren dersom originaleksemplar av denne typen materiale skal destrueres.

  Frilanserens ideelle rettigheter etter åndsverkloven skal overholdes. Frilanserens arbeid skal ikke utnyttes på en måte som er krenkende for dennes opphavsrettslige eller kunstneriske anseelse.

  Merknad:

  Denne avtale berører ikke frilanserens rett til gjennom sin organisasjon å innkreve kollektive vederlag gjennom opphavsrettsorganisasjonene Kopinor og Norwaco.

  § 9 Konkurransebegrensninger

  Frilanseren skal levere bestilte oppdrag eksklusivt til oppdragsgiver.

  Frilanseren kan ikke uten avtale med TV 2, utføre oppdrag for andre samtidig med utførelsen av oppdragsgivers oppdrag. Frilanseren kan ikke uten avtale med TV 2, videre­distribuere til eller benytte stoff produsert for oppdragsgiver i produksjon for konkurrerende virksomheter.

  Ubestilt materiale

  Oppdragstaker står fritt til å produsere annet materiale utover det som følger av grunnavtalen eller enkeltavtale mellom TV 2 og frilanseren. Dersom det ikke uttrykkelig er avtalt har TV 2 AS ikke noen fortrinnsrett eller førsterett til slikt stoff. Dersom ubestilt materiale tilbys oppdragsgiver, skal honorarforlangende angis. Det skal eventuelt også opplyses om stoffet er eller tenkes tilbudt andre. Oppdragsgiver plikter å gi underretning om stoffet aksepteres til publisering snarest mulig.

  Dersom oppdragstaker presenterer ferdig stoff eller ideer til redaksjonelle produkter, og oppdragsgiver ikke finner å kunne inngå avtale om kjøp/produksjon av stoffet, skal oppdragsgiver avholde seg fra å utnytte ideen eller frilanserens arbeid med denne.

  Dersom man på et senere tidspunkt vil gjøre bruk av idé eller ubeskyttet stoff- og faktagrunnlag skal oppdragstakeren tilbys oppdraget eller en rimelig godtgjøring for stoff- og faktagrunnlag og/eller idé.

  Partene er enige om at innholdet i frilansernes avtaler og andre forhold knyttet til oppdragsforholdet skal behandles fortrolig. Likeledes skal frilanser bevare taushet om forhold av konkurransemessig eller av andre grunner sensitiv karakter samt forhold knyttet til de personer oppdragstaker får informasjon om.

  Avtalene vil dersom oppdragstaker er medlem av NJ på anmodning gjøres kjent for denne organisasjonen, lokalt og sentralt, dersom oppdragstakeren ikke motsetter seg dette.

  § 10 Tvister

  Frilanseren kan ved eventuell tvist la seg bistå av tillitsvalgt fra redaksjonsklubben eller av rådgiver fra NJ.

  Eventuelle tvister om forståelsen av denne avtale kan TV 2 eller den aktuelle frilanser kreve forhandlet mellom NJ og TV 2 sentralt.

  På samme måte kan NJ eller TV 2 kreve tvister om forståelsen av denne avtalen drøftet mellom partene. Slike drøftinger skal være opptatt innen 14 dager etter at kravet er satt fram, dersom partene ikke er enige om noe annet.

  Oppnås ikke enighet kan hver av partene kreve tvisten brakt inn for voldgift til endelig avgjørelse. Voldgiftsnemnda skal bestå av en representant oppnevnt av hver av partene, i tillegg til en nøytral oppmann. Oppnås ikke enighet om nemndas nøytrale medlem, oppnevnes vedkommende av Riksmeglingsmannen.

  § 11 Avtalens varighet - justering

  Avtalen trer i kraft fra undertegning og gjelder for to år. Hvis avtalen ikke blir sagt opp med tre måneders varsel før utløpstiden, løper den videre med samme oppsigelsesfrist.

  Før utløpet av første avtaleår (28.4.2007) kan hver av partene fremme krav om justering av veiledende satser / honorarprinsipper. Dersom partene ikke blir enige, kan begge parter si opp avtalen skriftlig med en måneds varsel.

  Oslo, den 28.04 2006

  For TV 2 AS; Theo Jordahl

  For Norsk Journalistlag; Stein Larsen

 • TV 2: Grunnavtale - leveranse av tjenester på frilansbasis (fakturerende)

  Dette avtaledokumentet skal benyttes ved inngåelse av avtale mellom frilanser som fakturerer og TV 2 om frilansoppdrag, og tilsvarer det som for arbeidstakere er den individuelle ansettelseskontrakten.

   

  1. Avtalens parter

  Mellom TV 2 AS ftnr: 979 484 534 som oppdragsgiver og …………………………..,

  ftnr. ……….. MVA firmaadresse: ……………………

  som oppdragstaker, er det inngått kontrakt om leveranse av tjenester på frilansbasis.

  Dersom annet ikke direkte fremgår i avtalen her gjelder bestemmelsene i ”Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag”.

  Oppdragstaker er å anse som selvstendig næringsdrivende og fakturerer, se pkt. 6 om honorar.

   

  2. Enkelt- og faste oppdrag – bestillingsrutiner m.v.

  Alle oppdrag fra oppdragsgiver etter denne grunnavtale skal gis av …………….. eller den denne bemyndiger.

  Bestilling gis normalt pr. mail, unntaksvis muntlig eller telefonisk.

  Oppdrag forutsettes utført av ……………….  personlig, dersom annet ikke uttrykkelig avtales.

   

  3.

  Ved inngåelsen av avtalen er partene enige om at følgende leveranser er bestilt:

   

  4. Garantert leveranseomfang

  (Her tas inn en klausul basert på at det fra oppdragsgiver enten er garantert eller ikke er garantert et minste omfang:

  Eksempel på ingen omfangsgaranti:

  Oppdragsgiver har ikke garantert noe minste omfang av leveranser i hht denne avtale.

  Eksempel på omfangsgarantiklausul (må tilpasses den enkelte): Prisene er beregnet ut fra et fra oppdragsgiver garantert tilbudt gjennomsnittlig vaktantall på 15 pr. mnd. regnet over en periode på 6 mnd. Vakter som tilbys, men som av en eller annen grunn ikke kan tas av oppdragstaker vil bli regnet med i det gjennomsnittlige vaktantallet.

  I avtalen ligger at oppdragstaker i de periodene det er behov for morgen – og nattvakter må regne med 5 morgenvakter og 5 nattvakter i løpet av en 8-ukers periode til pris som nevnt nedenfor. I samme periode må oppdragstaker regne med 2 lørdags- og søndagsvakter.

  Ved ytterligere morgen – og nattvakter i en slik 8-ukers periode betales disse med et tillegg i pris på kr. 300,- pr. vakt.)

   

  5. Ytterligere leveranser

  Oppdragstaker kan ikke pålegges enkeltoppdrag utover det som er avtalt som faste leveranser eller følger av stand-by-avtaler. Oppdragstakeren står utenfor disse, fritt til å påta seg de oppdrag som tilbys eller avslå dette.

  Annet ………………………………………………………………………………………………….

   

  6. Honorar

  a) Enkeltoppdrag skal honoreres enten ved en totalpris for hele oppdraget eller med utgangspunkt i en vaktsats jfr. Rammeavtalen NJ-TV 2 § 4.

  Om det for det enkelte oppdrag skal skje honorarberegning basert på en vaktsats er partene enige om, å benytte en vaktsats på …………  kroner.

  b) Faktura etter godkjent regnskapsmessig standard, med angivelse av honorar samt den utgiftsdekning m.v. som er avtalt, skal sendes uten unødig opphold etter oppdragets avslutning.

  Annet ……………………………………………………………………………………………………

   

  7. Forsikringer

  Det forutsettes at frilanseren selv tegner de nødvendige forsikringer ut over det som er angitt i rammeavtalen NJ – TV 2, jfr. § 7.

   

  8. Avtaleperiode, oppsigelse

  Denne avtale inngås med virkning fra ……. og løper til …………. . Avtalen kan sies opp med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Fristen regnes fra datoen skriftlig oppsigelse er kommet frem til hhv oppdragstaker eller oppdragsgiver.

  Avtalen undertegnes i to likelydende eksemplarer, et eksemplar til hver av partene.

   

  ………… den ………… 200..

   

  ……………………………………                                          …………………………………….

  For oppdragsgiver                                                            Oppdragstaker

   

  Vedlegg:

  Avtale TV 2 – Norsk Journalistlag

  Orientering om TV 2s rutiner for resirkulering/gjenbruk av lagringsmedier

 • TV 2: Grunnavtale for leveranse av frilanstjenester (ikke fakturerende)

  Dette avtaledokumentet skal benyttes ved inngåelse av avtale mellom frilanser som ikke fakturerer og TV 2 om frilansoppdrag, og tilsvarer det som for arbeidstakere er den individuelle ansettelseskontrakten.

   

   1. Avtalens parter

  Mellom TV 2 AS  ftnr: 979 484 534 som oppdragsgiver

  og

  ………….,  Personnummer  ………..  Adresse : …………………… som oppdragstaker,

  er det inngått kontrakt om leveranse av tjenester på frilansbasis.

  Dersom annet ikke direkte fremgår i avtalen her gjelder bestemmelsene i  ”Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag”.

  Oppdragstakeren er å anse som selvstendig yrkesutøver i forhold til oppdragsgiver og betraktes således ikke som arbeidstaker i oppdragsgivers virksomhet.

   

  2. Enkelt- og faste oppdrag – bestillingsrutiner m.v.

  Alle oppdrag fra oppdragsgiver etter denne grunnavtale skal gis av …………….. eller den denne bemyndiger.

  Bestilling gis normalt pr. mail, unntaksvis muntlig eller telefonisk.

   

  3.

  Ved inngåelsen av avtalen er partene enige om at følgende leveranser er bestilt:

  ……

   

  4. Garantert leveranseomfang

  (Her tas inn en klausul basert på at det fra oppdragsgiver enten er garantert eller ikke er garantert et minste omfang: )

  Eksempel på ingen omfangsgaranti:

  Oppdragsgiver har ikke garantert noe minste omfang av leveranser i hht denne avtale.

  Eksempel på omfangsgarantiklausul (må tilpasses den enkelte): Prisene er beregnet utfra et fra oppdragsgiver garantert tilbudt gjennomsnittlig vaktantall på 15 pr. mnd. regnet over en periode på 6 mnd. Vakter som tilbys, men som av en eller annen grunn ikke kan tas av oppdragstaker vil bli regnet med i det gjennomsnittlige vaktantallet.

  I avtalen ligger at oppdragstaker i de periodene det er behov for morgen – og nattvakter må regne med 5 morgenvakter og 5 nattvakter i løpet av en 8-ukers periode til pris som nevnt nedenfor. I samme periode må oppdragstaker regne med 2 lørdags- og søndagsvakter.

  Ved ytterligere morgen – og nattvakter i en slik 8-ukers periode betales disse med et tillegg i pris på kr. 300,- pr. vakt.)

   

  5. Ytterligere leveranser

  Oppdragstaker kan ikke pålegges enkeltoppdrag utover det som er avtalt som faste leveranser eller følger av stand-by-avtaler. Oppdragstakeren står utenfor disse, fritt til å påta seg de oppdrag som tilbys eller avslå dette.

  Annet ………………………………………………………………………………………………….

   

  6. Honorar

  a) Enkeltoppdrag skal honoreres enten ved en totalpris for hele oppdraget eller med utgangspunkt i en vaktsats jfr. Rammeavtalen NJ-TV 2 § 4.

  Om det for det enkelte oppdrag skal skje honorarberegning basert på en vaktsats er partene enige om, å benytte en vaktsats på …………  kroner.

  b) Timeliste, reiseregning og krav om utgiftsdekning, skal evt. leveres samtidig med stoffet, eller senest 3 dager deretter, dersom samtidig levering er vanskelig. Partene kan eventuelt avtale månedlig levering av timelister.

  Honorar utbetales den 25. hver måned (samtidig med bedriftens ordinære lønnsutbetalinger).

  Annet ……………………………………………………………………………………………………

   

  7. Forsikringer

  Det forutsettes at frilanseren selv tegner de nødvendige forsikringer ut over det som er angitt i avtalen NJ – TV 2, jfr. dog § 7 i rammeavtalen mellom NJ og TV 2.

   

  8. Avtaleperiode, oppsigelse

  Denne avtale inngås med virkning fra ……. og løper til …………. . Avtalen kan sies opp med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist. Fristen regnes fra datoen skriftlig oppsigelse er kommet frem til hhv oppdragstaker eller oppdragsgiver.

  Avtalen undertegnes i to likelydende eksemplarer, et eksemplar til hver av partene.

   

  ……….. den ………… 200..

  ……………………………………                                          …………………………………….

  For oppdragsgiver                                                            Oppdragstaker

   

  Vedlegg:

  Avtale TV 2 – Norsk Journalistlag

  Orientering om TV 2s rutiner for resirkulering/gjenbruk av lagringsmedier

 • TV 2: Ordrebekreftelse ved enkeltstående frilansoppdrag i TV 2 AS (fakturerende)

  Ved inngåelse av enkeltstående frilansoppdrag for TV 2 AS benyttes dette avtaledokument for de som er selvstendig næringsdrivende (fakturerende). Ordrebekreftelsen er en del av det avtalegrunnlag som er etablert mellom NJ og TV 2 AS. Se Rammeavtalen mellom NJ og TV 2 AS.

  Sendes:

  Oppdragstakers navn: ……………………………………………………………………………

  Oppdragstakers adresse: ………………………………………………………………………..

  Oppdragstakers telefax/telefon/mail: ……………………………………………………………….

  Under henvisning til samtale …………………………………… (dato for siste kontakt mellom avtalepartene)

   

  TV 2 AS  …………………………..(avdelingsbetegnelse) ved …………………………………………………….

   

  (den bookingansvarlige i TV 2 AS) bekrefter inngått avtale med …………………………………………….. (frilansers navn) om leveranse av følgende tjenester til TV 2 AS (beskrivelse av oppdragets art)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Oppdragstakers leveranse skjer som selvstendig næringsdrivende. Faktura skal følge godkjent regnskapsmessig standard. Det vises ellers til Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag.

   

  TV 2s kontaktperson under utførelsen av oppdraget er: ………………………………………………..

   

  Oppdraget skal påbegynnes ………………………………………………………………………………..  (angi starttidspunkt, eventuelt også fremmøtetidspunkt og fremmøtested).

   

  Oppdraget antas å bli avsluttet ……………………………………………………………………………………

  (angi bare forventet avslutningstidspunkt for leveransen dersom levering skal skje over flere dager)

   

  Oppdraget honoreres slik: ………………………………………………………………………………………… Beløp er avtalt eksklusive mva.

  (Her settes opp helhetspris hvis det avtales. Dersom honorering skal skje med grunnlag i avtalt vaktsats skjer dette dersom annet ikke er avtalt, på grunnlag av innleverte og av TV 2 AS godkjente fakturagrunnlag.

   

  Utgifter som pådras dekkes slik: …………………………………………………………………………………..

  (Dersom ikke annet er avtalt dekkes ikke utgifter frilanseren pådrar seg ved utføringen av oppdraget.

   

  Overdragelse av rettigheter: TV 2 overtar i kraft av avtalen her alle rettigheter i tråd med Rammeavtale NJ – TV 2. TV 2 betaler 1% tillegg på det avtalte honorar (ekskl utgiftsdekninger og lignende) for dette.

   

  Annet: ……………………………………………………………………………………………………………………..

  (Dersom TV 2 AS skal holde utstyr/arbeidsrom eller annet bør dette fremgå her, eventuelt som henvisning til vedlegg eller annet)

   

  Oppdragstakere inngår ikke i TV 2 forsikrings- eller sosialordninger. Det forutsettes at frilanseren selv tegner de nødvendige forsikringer ut over det som er angitt i rammeavtalen NJ – TV 2, jfr. § 7.

   

  Vedlagte kopi av ordrebekreftelsen med påtegning om mottakelse og aksept av oppdraget bes returnert oss straks. Det må gis beskjed omgående dersom vilkårene ovenfor ikke er overensstemmende med avtale eller ikke aksepteres.

   

  Med vennlig hilsen

  for TV 2 AS

   

  ………………………….. den …………………………

   

   

  …………………………………………………. (navn og stilling)

 • TV 2: Ordrebekreftelse ved enkeltstående frilansoppdrag i TV 2 AS (ikke fakturerende)

  Ved inngåelse av enkeltstående frilansoppdrag for TV 2 AS benyttes dette avtaledokument for de frilansere som ikke fakturerer TV 2 for sine tjenester. Ordrebekreftelsen er en del av det avtalegrunnlag som er etablert mellom NJ og TV 2 AS. Se Rammeavtalen mellom NJ og TV 2 AS.

  Sendes:

  Oppdragstakers navn: ……………………………………………………………………………

  Oppdragstakers adresse: ………………………………………………………………………..

  Oppdragstakers telefax/telefon/mail: ……………………………………………………………….

  Under henvisning til samtale …………………………………… (dato for siste kontakt mellom avtalepartene)

   

  TV 2 AS  …………………………..(avdelingsbetegnelse) ved …………………………………………………….

   

  (den bookingansvarlige i TV 2 AS) bekrefter inngått avtale med …………………………………………….. (frilansers navn) om leveranse av følgende tjenester til TV 2 AS  (beskrivelse av oppdragets art)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………….

   

  Oppdragstakers leveranse skjer som selvstendig oppdragstaker. Honorar utbetales på bakgrunn av timelister og eventuelt refusjons-/reiseregninger og med regulært skattetrekk i hht skatteopplysninger gitt av oppdragstaker. Timeliste, reiseregning og krav om utgiftsdekning, skal evt. leveres samtidig med stoffet, eller senest 3 dager deretter, dersom samtidig levering er vanskelig. Det vises ellers til Rammeavtale mellom TV 2 AS og Norsk Journalistlag vedrørende frilansoppdrag.

   

  TV 2s kontaktperson under utførelsen av oppdraget er: ………………………………………………..

   

  Oppdraget skal påbegynnes ………………………………………………………………………………..  (angi starttidspunkt, eventuelt også fremmøtetidspunkt og fremmøtested).

   

  Oppdraget antas å bli avsluttet ……………………………………………………………………………………

  (angi bare forventet avslutningstidspunkt for leveransen dersom levering skal skje over flere dager)

   

  Oppdraget honoreres slik: …………………………………………………………………………………………

  (Her settes opp helhetspris hvis det avtales. Dersom honorering skal skje med grunnlag i avtalt vaktsats skjer dette dersom annet ikke er avtalt, på grunnlag av innleverte og av TV 2 AS godkjente honorargrunnlag).

   

  Honorar utbetales den 25. hver måned (samtidig med bedriftens ordinære lønnsutbetalinger).

   

  Utgifter som pådras dekkes slik: …………………………………………………………………………………..

  (Dersom ikke annet er avtalt dekkes ikke utgifter frilanseren pådrar seg ved utføringen av oppdraget.

   

  Overdragelse av rettigheter: TV 2 overtar i kraft av avtalen her alle rettigheter i tråd med Rammeavtale NJ – TV 2. TV 2 betaler 1% tillegg på det avtalte honorar (ekskl. utgiftsdekninger og lignende) for dette.

   

  Annet: ……………………………………………………………………………………………………………………..

  (Dersom TV 2 AS skal holde utstyr/arbeidsrom eller annet bør dette fremgå her, eventuelt som henvisning til vedlegg eller annet)

   

  Oppdragstakere inngår ikke i TV 2 forsikrings- eller sosialordninger. Det forutsettes at frilanseren selv tegner de nødvendige forsikringer ut over det som er angitt i rammeavtalen NJ – TV 2, jfr. § 7.

   

  Vedlagte kopi av ordrebekreftelsen med påtegning om mottakelse og aksept av oppdraget bes returnert oss straks. Det må gis beskjed omgående dersom vilkårene ovenfor ikke er overensstemmende med avtale eller ikke aksepteres.

   

  Med vennlig hilsen

  for TV 2 AS

   

  ………………………….. den …………………………

   

   

  …………………………………………………. (navn og stilling)

   

   

  mottatt og akseptert:  ………………………. den ………………

TRENGER DU HJELP?

Hvis du ikke finner det du leter etter på nettsiden kan du kontakte vårt sentralbord eller en av våre ansatte.