• § 1 - FORMÅL

  1. Norsk Journalistlag Frilans, forkortet til NJ Frilans, er en seksjon av Norsk Journalistlag og underlagt NJs sentrale vedtekter.

  2. NJ Frilans skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer.

  3. NJ Frilans skal ivareta medlemmenes interesser ut fra NJs program ved å:

  • arbeide for NJ-frilansernes spesifikke behov i honorar- og arbeidsforhold
  • forsvare medlemmenes opphavsrettsinteresser
  • bidra til medlemmenes faglige oppdatering og profesjonalisering som frilansere
  • rekruttere medlemmer og samarbeide med medlemmenes lokallag
  • arbeide for medlemmenes sosiale og journalistfaglige interesser
  • rapportere aktiviteten til NJ, herunder årsmelding, regnskap, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene
 • § 2 - MEDLEMSKAP

  1. Medlemmer i NJ Frilans skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med pressens gjeldende etiske regler.

  2. Frilansmedlemmer er organisert i Norsk Journalistlag gjennom NJ Frilans, og har de samme medlemsrettigheter og -plikter som alle NJ-medlemmer.

  3. NJ-frilansere er medlemmer i det geografiske lokallaget der de har sin bopel.

  4. Søknad om medlemskap sendes NJ. Medlemskriterier i NJs vedtekter legges til grunn for medlemskap og behandling av søknader. Avslag kan påklages av søkeren eller NJ Frilans innen fire uker etter at vedtak er meddelt søkeren.

  5. Medlemmer plikter å gi NJ alle de opplysninger om lønns- og arbeidsforhold som laget ber om. Disse opplysninger skal behandles konfidensielt.

 • § 3 - KONTINGENT

  Kontingenten fastsettes og kreves inn av NJ sentralt. I tillegg til NJ-kontingenten skal medlemmene betale frilanskontingenten (lokallagskontingent) som fastsettes av NJ Frilans’ årsmøte, samt egenandel til FriSTUP, pressens studiepermisjonsordning. NJ kan stryke medlemmer som tross purringer ikke betaler kontingent.

 • § 4 - ORGANER OG UTVALG

  NJ Frilans har disse faste organene og utvalgene:

  • Årsmøtet
  • Kontrollkomite
  • Valgkomite
  • Styret
  • Styrets arbeidsutvalg
  • Tillitsråd
  • Utenlandskontakt
 • § 5 - ÅRSMØTET

  1. Årsmøtet er NJ Frilans’ høyeste myndighet og holdes årlig, og alltid minst tre måneder før NJs landsmøte.

  2. På årsmøtet kan alle NJ Frilans-medlemmer delta med fulle rettigheter. Årsmøtet kan, dersom det ønsker det, innvilge andre NJ-medlemmer talerett. Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer har møte- og talerett.

  3. Innkalling til årsmøtet skal skje minst tolv uker før årsmøtet. Forslag som ønskes behandlet på møtet, må være styret i hende minst seks uker før årsmøtet.

  4. Saksliste med sakspapirer for alle saker som skal behandles, skal være sendt medlemmene senest tre uker før årsmøtet.

  5. Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  Konstituering:

  • Valg av to ordstyrere og to referenter
  • Godkjennelse av innkalling og stemmeberettigede
  • Godkjennelse av dagsorden og forretningsorden
  • Valg av redaksjonskomite
  • Valg av tellekorps og tre stemmeberettigede til å underskrive årsmøteprotokollen.

   

  Beretninger og økonomi:

  • Styrets årsrapport
  • Regnskap
  • Revisjonsrapport
  • Kontingentandel for NJ Frilans
  • Orientering om styrets utkast til budsjettsøknad inn til NJ-AU
  • Kontrollkomiteens rapport

   

  Tiltaksplan og program

   

  Innkomne forslag

   

  Valg av:

  • Leder, samt seks styremedlemmer
  • Fem vararepresentanter til styret, i rekkefølge.
  • Lokal- og konsernkontakter, samt utenlandskontakt
  • Revisor
  • Kontrollkomite med to medlemmer og ett varamedlem
  • Valgkomite med tre medlemmer og ett varamedlem
  • Delegater til NJs landsmøte med varadelegater, de år dette er aktuelt.

   

  1. Vedtak treffes med alminnelig flertall, om ikke annet følger av vedtektene. Unntatt er vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall. Årsmøtet kan med 4/5 flertall blant de stemmeberettigede vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten, såfremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever 4/5 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. Dersom minst 1/4 av stemmeberettigede på årsmøtet krever det, skal avstemningen foretas skriftlig.

  2. Styrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av styret, som godkjenning av regnskap.

  3. NJ Frilans’ forretningsorden legges ellers til grunn for forhandlingene på årsmøtet.

  4. Årsmøteprotokollen skal skrives under på årsmøtedagen av referentene samt tre andre årsmøtedeltakere fra ulike lokallag. Kopi av protokoll oversendes NJs landsstyre.

  5. Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret minst tre uker før det ekstraordinære årsmøtet skal avholdes. Innkalling skjer ved styrevedtak, eller ved at minst 1/4 av medlemmene krever det. Det ekstraordinære årsmøtet skal bare behandle de saker som er årsak til at møtet innkalles.

  6. Kontrollkomiteen skal påse at NJ Frilans drives i samsvar med vedtekter, tiltaksplan, program og øvrige vedtak som er fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen avgir rapport under årsmøtet der styrets arbeid blir vurdert i forhold til de nevnte føringene. Foreløpig rapport sendes styret minst fire uker før årsmøtet slik at den legges ved sakspapirene.

  § 5.1 - VALG

  1. Valgkomiteen skal legge fram sin innstilling på styre og kontrollkomite ved årsmøtets begynnelse. Alle medlemmer kan foreslå kandidater overfor valgkomiteen, men kandidatene må gi samtykke. Samlet oversikt over alle innkomne kandidater og kandidater som stiller til gjenvalg sendes medlemmene sammen med årsmøtepapirene senest tre uker før årsmøtet, og er offentlig. Listen skal informere om hvilket lokallag kandidatene tilhører. Valgkomiteen kan fortsette sitt arbeid under årsmøtet dersom den ønsker det. Under valgene legges valgkomiteens innstilling til grunn. Alternative kandidater til verv foreslås som benkeforslag, forutsatt at kandidaten er spurt og har samtykket skriftlig eller elektronisk til å være kandidat.

  2. Leder velges for ett år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for to år av gangen slik at halvparten av styremedlemmene velges på alternerende årsmøter. Varamedlemmene velges for ett år av gangen. Styremedlemmer som går over i  annen arbeidssituasjon kan sitte fram til nærmeste årsmøte, så lenge de fortsetter å være medlem i NJ. Dersom et styremedlem som i utgangspunktet ikke er på valg, har trukket seg midt i perioden, skal det på årsmøtet velges et nytt fast styremedlem for året som gjenstår. Nye styremedlemmer kan velges for ett år hvis det er nødvendig for å få halvparten av styremedlemmene til å velges på alternerende årsmøter.

  3. Leder velges separat. Dersom det ikke er andre kandidater enn valgkomiteens innstilling, kan andre valg foretas samlet. Vararepresentantene velges ikke som personlige vararepresentanter for styremedlemmene.

  4. Til valgkomiteen velges tre medlemmer, samt ett varamedlem. Valgkomiteen skal tilstrebe en sammensetning som speiler medlemsmassen; kjønnsmessig likevekt, og bredest mulig faglig og geografisk representasjon. Det avgående styret legger fram sin innstilling til valgkomite ved årsmøtets begynnelse.

  5. Medlemmene i valgkomiteen skal, når de velges, bo i forskjellige geografiske lokallagsdistrikt.

 • § 6 - STYRET

  1. Styret har ansvar for NJ Frilans’ virksomhet mellom årsmøtene. Styret består av sju medlemmer, inkludert leder og nestleder, samt fem varamedlemmer i rekkefølge. Leder velges på årsmøtet, for øvrig konstituerer styret seg selv. Styret kan delegere deler av sitt arbeid.

  2. Styret innkalles av leder eller når minst to styremedlemmer krever det. Styret setter straks etter årsmøtet opp en plan over arbeidet i virkeåret.

  3. Saksliste og innkalling til styremøter sendes styre- og varamedlemmer før møtet.

  4. Styret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede etter lovlig innkalling. Ved stemmelikhet i styret har leder dobbeltstemme. Dersom et styremedlem går ut, rykker første varamedlem opp på fast plass i styret frem til neste årsmøte.

  5. Det skal føres protokoll over vedtak fra møtene i styret og i AU.

 • § 7 – UTENLANDSKONTAKT

  Utenlandskontakten er bindeledd mellom styret og utenlandsarbeidende medlemmer og tar initiativ i saker som angår disses interesser.

  1. Styret velger lokallagsansvarlig(e) som har ansvar for kontakten mellom frilansere i lokallagene og styret. Der det er behov og kapasitet utpeker styret egne frilanskontakter i aktive lokallag, konserner og sektorer som fagpresse, etermedier osv.

  2. Årsmøtet velger utenlandskontakt, basert på forslag fra styret, og kan ved behov utpeke ny fram til neste årsmøte.

  3. Styret utarbeider egen instruks for kontaktene. Utenlandskontakten og eventuelle øvrige frilanskontakter skal innen seks uker før årsmøtet avlegge skriftlig rapport til styret om aktiviteten det siste året.

 • § 8 – MEDLEMMENES ANKERETT

  Minst 1/4 av NJ Frilans’ medlemmer kan anke vedtak i styret eller årsmøtet inn for landsstyret eller første landsmøte i NJ.

 • § 9 - OPPLØSNING

  Dersom NJ Frilans oppløses eller arbeidet i seksjonen opphører på annen måte, skal midler og utstyr forvaltes av NJs landsstyre inntil arbeidet i seksjonen gjenopptas av frilansere i NJ. Oppløsning kan bare vedtas ved uravstemning blant medlemmene i NJ Frilans, og krever 3/4 flertall av alle stemmeberettigede.

 • § 10 - VEDTEKTSENDRINGER

  Endringer i disse vedtektene kan bare vedtas på ordinært årsmøte, og da bare med 2/3 flertall blant møtende medlemmer. NJ Frilans’ vedtekter må ikke stride mot NJs grunnvedtekter, og endringer skal godkjennes av NJ. I tilfeller hvor det måtte oppstå tvil omkring tolkningen av disse vedtekter i forhold til NJs vedtekter, legges NJs vedtekter til grunn.

Vedtektene ble vedtatt på NJ Frilans’ årsmøte 20. – 22. mars 1992 med endringer 19. februar 1995, 7. februar 1997, 27. januar 1999, 29. oktober 1999, 29.oktober 2004, 26. oktober 2007, 6. november 2009, 5. november 2010, 28. oktober 2011, 26. oktober 2012, 26. oktober 2013, 1. november 2014, 7. november 2015, 17.september 2016 og 9. september 2017.