Vedtekter

§1
Norsk Journalistlags (NJ) og Norsk Redaktørforenings (NR) felles gravferdskasse (Pressens Gravferdskasse – PG) har til formål å yte støtte til gravferden, når et medlem av kassen avgår ved døden.

§2
Alle medlemmer av NJ og NR har rett og plikt til å være medlem av PG med unntak av studentmedlemmer.

§3
Bidrag fra Pressens Gravferdskasse forutsetter medlemskap i NJ eller NR.

§4
Som styre for PG fungerer de samme personer som utgjør styret for Pressens Arbeidsledighetskasse (PA).

§5
Medlemmene betaler en årskontingent til kassen gjennom sin medlemskontingent i NJ eller NR. Kontingentens størrelse fastsettes av landsstyret i NJ og styret i NR, etter innstilling fra PG-styret innen 1. oktober. PG-styret fastsetter størrelsen på gravferdsbidraget.

§6
Styret forvalter kassens midler og leder virksomheten i samsvar med vedtektene. Kassen administreres av Norsk Journalistlag og revideres av NJs revisor. Styret sender hvert år regnskap og årsmelding til NJ og NR. Styrene i NJ og NR skal godkjenne regnskap og årsmelding.

§7
Endringer i disse vedtekter kan bare gjøres av landsstyret i NJ og styret i NR.
Vedtak om å opp løse kassen krever 2/3 flertall i begge organisasjoners landsmøter. Blir PG oppløst, skal kassens midler overføres til Norsk Presseforbunds hjelpefond eller komme de to organisasjoners medlemmer til gode på annen måte.

(Vedtatt på NRs landsmøte 21. mars 1972 og på NJs landsmøte 12. april 1972. Endringer vedtatt i NJs landsstyre 18.-19. mars 2003 og i NRs styre 24. april 2003, i NJs landsstyre 13. juni 2006 og i NRs styre 23. mai 2006, samt i NJs landsstyre 10.-11. februar 2009 og i NRs styre 23. februar 2009.)