Hva er en frilanser?

En frilansjournalist kjennetegnes ved at hun/han har to eller flere oppdragsgivere og eget kontor.

NJ Frilans representerer de NJ-organiserte som ikke er ansatt noe sted.
I menyen til venstre kan du lese mer om medlemsfordeler, medlemskriterier og hva medlemsskapet i FJ/NJ koster.

Frilanser eller ikke? 

Man er ikke frilanser dersom man er midlertidig, vikar, tilkallingsvikar, jobber på engasjement eller i en prosjektstilling - dvs er i en eller annen form for ansettelse. Mange variabler spiller inn i definisjonen av ansatte. NJ kan hjelpe deg dersom du er i tvil om hvilken status du selv har eller bør ha.

Følgende momenter er med i helhetsvurderingen av om du skal regnes som frilanser eller ikke:

• En frilanser har normalt flere oppdragsgivere, ofte samtidig.
• En frilanser har eget kontor eller egne lokaler.
• En frilanser har egne driftsmidler (pc, foto-, filmutstyr, transportmidler osv).
• En frilanser får betalt pr oppdrag/leveranse e l og ikke per time/dag/uke/måned (tidsenhet).
• En frilanser har ikke krav på betaling dersom oppdraget ikke utføres.
• En frilanser har ikke krav på flere oppdrag fra oppdragsgiver.
• En frilanser skal utføre et bestemt oppdrag eller levere et bestemt produkt/resultat.
• En frilanser skal ikke utføre et oppdrag som bare er tidsbegrenset.
• En frilanser kan normalt få andre til å utføre oppdraget.
• Oppdragsgiveren kan reklamere på resultatet/produktet.
• Oppdragsgiveren har ikke faglig instruksjonsmyndighet.
• Oppdragsgiveren har ikke administrativ eller organisatorisk instruksjonsmyndighet.
• Oppdragsgiver betaler normalt samlet for hele oppdraget - ikke særskilt for materialkostnader, drift og lign.

To typer frilansere

I mediebransjen opereres det med to typer frilansere:
1) ikke-ansatt oppdragstaker
2) næringsdrivende

Folketrygdeloven § 1-9 har denne definisjonen av ikke-ansatt lønnsmottakere:
"Med frilanser menes i denne loven enhver som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, men uten å være selvstendig næringsdrivende, se § 1-10."

Ikke ansatt lønnsmottaker er den som mottar lønn for enkeltstående oppdrag uten å være fast eller midlertidig ansatt hos oppdragsgiver. Andre navn er «oppdragstaker», «ikke-ansatt arbeidstaker» "selvstendig oppdragstaker" eller «lønnstaker utenfor tjenesteforhold».

Næringsdrivende defineres i skatteretten som "en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt og som drives for skattyters egen regning og risiko." Poenget er altså at det drives en aktivitet for egen regning og risiko som er egnet til å gi økonomisk overskudd.

Medlemsfordeler i FJ

Frilansere har mange fordeler ved å være medlem i NJ Frilans (FJ). Les mer om dette i menyen til venstre.