• Retten til studiepermisjon

  • NJs tariffavtaler gir rettigheter
  • Arbeidsmiljøloven gir rettigheter
  • Både din og arbeidsgivers ansvar

  Både arbeidsmiljøloven og NJs tariffavtaler har regler om rett til permisjon for kurs videreutdanning.

  Arbeidsmiljølovens regler

  Dette er permisjon uten lønn.

  Du må ha vært i arbeidslivet minst tre år, a vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver minst to år og ta sikte på et organisert utdanningstilbud.

  Retten omfatter både heltids- eller deltidspermisjon, og permisjonstiden kan være inntil tre år. Også deltidsansatte og midlertidig ansatte er omfattet av reglene.

  Det er ikke et krav at utdannelsen er relevant for utførelsen av nåværende arbeid.

  Arbeidsgiver skal ha forhåndsvarsel om den planlagte utdannelsen, og kan motsette seg permisjon hvis den virker ødeleggende for driften. Varsel bør gis så lang tid i forveien som mulig. Arbeidsgiveren skal ha tid til å innrette seg på fraværet. Hvis arbeidsgiver avslår kravet, skal det skje skriftlig. Blir ikke partene ikke blir enige om en løsning, kan saken bringes inn til avgjørelse i en egen tvisteløsningsnemd.

  Ettersom du ikke uten videre har krav på forlenget permisjon, er det viktig at du fra starten søker om tilstrekkelig tid til å gjennomføre utdannelsen

  Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og/eller lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

  Regler i tariffavtalene

  Flere av NJs tariffavtaler har ytterligere regler om rett til kurs og videreutdannelse – både med og uten lønn.

  Tariffavtalene for avis/ukepresse/etermedier/digitale medier gir eksempelvis rett til å delta på kurs ved Institutt for Journalistikk (IJ)

  LES MER i din tariffavtale

  Her gis det fri med lønn. Avtalene innholder også ordninger med økonomisk støtte til lengre individuelle studier.

   

 • Institutt for Journalistikk

  • Kurs som øker din kompetanse
  • Opprettet av NJ, NR og MBL
  • Hege Iren Frantzen og Kjersti Fikse Ness sitter i styret for NJ

  På Institutt for journalistikk får du kurs som gjør deg bedre rustet til en framtid i redaksjonelle medier.

  Instituttet er et samarbeid mellom Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Mediebedriftenes Landsforening, og to av fire styremedlemmer ved IJ er oppnevnt av NJ.

  IJ administrerer flere ordninger på vegne av bransjen, for eksempel reisestipendene til Norsk Journalistlag og START-kursene som er en del av tariffavtalene mellom NJ og MBL.

  LES MER på nettsidene til Institutt for Journalistikk

 • STUP

  • Deler ut stipender til kurs og studier
  • Arrangerer kurs og studieturer
  • For NJ-ere i MBL, NRK og frilansere

  Stup gir deg midlene til å ta den etterutdanninga du ønsker deg.

  STUPs studiereiser og STUPs dagskurs

  STUP har egne kurs som er gratis for deltakerne. STUP arrangerer også dagskurs i nyttige journalistiske verktøy. I tillegg er det stadig nye tilbud om kurs eller studiereiser.

  Individuelle stipend

  Du kan søke individuelt stipend for eksempel for å oppgradere et fag du allerede har eller ta et nytt, dra på en konferanse, delta på et kort kurs eller et langt studieløp. Her setter kun fantasien og interessene grensene, men prosjektet ditt skal må være relevant for ditt nåværende eller framtidige redaksjonelle arbeid! Du kan få inntil 100.000 kr til å dekke studieavgift, reise og opphold.

  Vikarstøtte

  STUP har vedtatt å etablere en egen ordning for arbeidsgiverne om støtte til vikarer for de som mottar stipend. Hensikten med denne støtteordningen, er å gjøre det mulig for medarbeidere i små redaksjoner eller redaksjoner som har det spesielt vanskelig økonomisk, også å kunne ta etter- og videreutdanning.

  Spesielt om fagpressen

  Stup-ordningene er avtalt i tariffavtale med arbeidsgiverne i MBL. I tillegg har mange bedrifter i fagpressen fått en tilslutningsavtale som gir medlemmene der like rettigheter i Stup. Det er mulig for andre bedrifter å få tilslutningsavtale. Ta kontakt med STUPs sekretariat.

  Hvordan får jeg midler?

  LES MER på nettsidene til STUP

  Søknadsfrister

  NJ/MBL-Stup og FriStup: 1. april og 1. november

  NRK-Stup: 1. april, 1. september og 1. desember.

  Kurs/studieturer har fortløpende søknadsfrister.

 • START-kurs

  START er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere uten formell journalistutdanning. Målet er å bevisstgjøre deltakerne på journalistrollen og sette dem bedre i stand til å beherske journalistfaget.
  Start-kursene har i hovedsak et teoretisk innhold og skal først og fremst gi svar på hvorfor journalistikken utøves, dernest hvordan de journalistiske verktøyer kan brukes i samsvar med journalistikkens ideologiske mål. Det praktiske formidlingsgrepet – å velge ut, organisere og skrive stoffet – er selvsagt også en del av kurset.

  Bak START-programmet står Mediebedriftenes Landsforening og Norsk Journalistlag. Kurset gjennomføres på Institutt for Journalistikk i samarbeid med Høgskulen i Volda og gir, på visse vilkår, rett til å ta eksamen. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng, tilsvarende en halvårsenhet.

  Hver samling er på fem dager og samlingene har følgende hovedtemaer:

  • Samling A: Journalistikk i dag, juss og etikk
  • Samling B: Kilder, offentlighet og research
  • Samling C: Sjangere og skriving
  • Samling D: Presentasjon og praksis

  Deltakeravgift: Redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund, betaler kun ti prosent av deltakeravgiften som er kr 36 000, altså kr 3 600. Resten finansieres av bransjen via Startfondet.

  Frilansere, typografer i dagspressen, journalister i LLA-aviser og i fagpressen og journalister og teknikere i etermedier kan tas opp til full pris. Opptak skjer etter bestemte kriterier.

  Kursavgiften dekker undervisning, kompendier, reiseutgifter og opphold. For journalister som omfattes av Start-ordningen, er også alle kostnader i forbindelse med eksamen inkludert. Øvrige kursdeltakere må selv dekke dette. Utgifter til pensumlitteratur er ikke inkludert. Nye startkurs settes normalt opp to ganger i året, og søknadene registreres fortløpende.

  START gravejournalistikk

  START gravejournalistikk er et grunnkurs for deg som vil lære deg å grave opp egne saker. Om du jobber på nett, papir, med tv eller radio spiller ingen rolle. Du trenger ingen spesielle forkunnskaper.

  Kurset går over to samlinger á fire dager.

  Kurset er et tilbud til redaksjonelle medarbeidere som er medlemmer i NJ og ansatt i en bedrift som er medlem av Mediebedriftenes landsforbund. Egenandel er kun 5 000 kr for begge samlinger inkl. reise- og oppholdsutgifter.

  Frilansere kan få støtte av Fristup til deltagelse.
  Dersom det er ledige plasser på kurset kan også redaksjonelle medarbeidere som ikke omfattes av ordningen delta. Kursavgiften er da 18 000 kr (reise og opphold dekkes ikke).

  Bak START-ordningen står Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening.

 • Kurs for arbeidsledige

  • Gratis kurs for arbeidsledige
  • Gjelder NJ-medlemmer
  • På Institutt for Journalistikk

  Arbeidsledige NJ-medlemmer kan få gratis kurs på Institutt for Journalistikk (IJ) for inntil 15 000 kroner i året, samt oppholds- og reiseutgifter dekket. IJ tilbyr en rekke kurs som gir faglig påfyll og kunnskap innen skriving, foto, presentasjon, metode, ledelse mm.

  Søk på det kurset du ønsker å delta på og oppgi i søknaden at du er arbeidsledig.

  NB! Gratisordningen gjelder ikke dersom du har sluttpakke, og du må dokumentere at du får dagpenger fra NAV. Er du næringsdrivende frilanser, kan innvilget støtte fra Pressens Arbeidsledighetskasse (PA-kassa) gjelde som dokumentasjon.

  NB! NAVs regler tilsier at arbeidssøkere ikke skal trekkes i dagpenger dersom de går på kortvarige kurs som de IJ arrangerer. Du må imidlertid søke spesielt på et eget skjema. Henvend deg på ditt lokale NAV-kontor for å få dette.

  LES MER på nettsidene til Institutt for Journalistikk

 • Kurs for frilansere

  • I regi av Norsk Journalistlag
  • Via Fri-STUP
  • På Institutt for Journalistikk
  Norsk Journalistlags kurs

  Norsk Journalistlag og NJ Frilans lager hvert år flere kurs spesielt designet med tanke på hva frilansere kan ha glede og nytte av.

  Kursene annonseres også  i nyhetsbrev og på NJ Frilans sin facebookside.

  Du får en bekreftelse på at du er tatt opp på kurset når opptaket er gjort. Opptaket følger førstemann til mølla prinsippet, men NJ Frilans-medlemmer vil bli prioritert over andre NJ-medlemmer, og medlemmer som søker om kurs for første gang vil bli prioritert foran de som har deltatt på flere kurs samme år.

  Du får tilsendt et eget reiseregningsskjema som vi ber deg benytte hvis du krever refusjon av reiseutgifter.

  • Påmeldingen er bindende. Ved fravær uten gyldig grunn (legeerklæring), fakturerer vi deg 1000 kr.
  • Du må reise på rimeligst mulig måte.
  • Alle reiseutgifter utbetales på etterskudd. Du må selv legge ut for reisen.
  • NJ Frilans betaler maks 2 500 kr for reiser.
  • Se mer omfattende betingelser i tilknytning til det enkelte kurs.
  LES MER om kursene under Aktiviteter
  Fri-STUP

  Har du blinket deg ut et etterutdannings-kurs du har lyst å følge? Lyst å lære tysk i Tyskland, fransk i Frankrike? Lære deg webpublisering fra A til Å? Bli norges beste sportsjournalist? Ta bilder med national geographics fotografer i Himalaya? Som medlem i FJ kan du få dekket inntil 100 000 kr av kostnadene ved ditt drømmeprosjekt!

  Kravet er at du er medlem i NJ Frilans og har betalt Stup-avgiften minimum de tre siste årene (har du vært ansatt i en MBL bedrift drar du med deg anisennitet fra MBLStup inn i ordningen). Du må også være ute av karantenetid hvis du har fått Stupstipend eller har deltatt på Stupkurs tidligere.

  Fristup tilbyr også egne Stupstudieturer og Stupkurs hvor alle kostnader er dekket.

  LES MER om Fristup på Stupstipend sine sider

  Gratis kurs på IJ

  Som medlem i NJ Frilans kan du søke på kurs på Institutt for journalistikk (IJ). Får du plass, dekkes både kursavgift, opphold og reise.

  Norsk Journalistlag har en avtale med IJ om at det i snitt skal være 10 prosent frilansere på alle kurs IJ arrangerer.

  LES MER på nettsidene til Institutt for Journalistikk