Unntak

Fra tid til annen hører vi påstander om at arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven ikke passer for journalistisk arbeid, og at journalister har så selvstendig arbeid at de bør unntas fra bestemmelsene. Vi som har jobbet en del med arbeidstidsordninger for journalister vil hevde at det er grunnleggende feil. Det er mulig å lage vaktplaner som fungerer selv for små redaksjoner, og det er mulig å legge inn nødvendig fleksibilitet i de fleste vaktordninger.

De arbeidsmiljøundersøkelsene som har vært gjort blant journalister, viser også med all mulig tydelighet at organisering av arbeidstiden er viktig for journalistenes helse og velferd.

Loven åpner for at medarbeidere kan unntas fra lovens arbeidstidsbestemmelser. I § 10-12 står det at arbeid av ledende art og arbeid av andre som har en særlig selvstendig stilling innen virksomheten kan unntas. Det betyr at redaktører og andre som har en så ledende og selvstendig stilling at de ikke kontrolleres eller har andre som styrer deres arbeidstid, kan unntas fra arbeidstidsreglene og f. eks. ikke ha rett til overtidsbetaling.

Unntaket gjelder ikke arbeidsledere og andre i liknende stillinger som i arbeidstida følger dem de er satt til å lede. Det betyr at vaktsjefer, redaksjonssekretærer, sportsledere, desksjefer, m.m. ikke kan unntas. Det vil altså si at disse ikke kan ha overtidsbetalingen inkludert i stillingstillegget, med mindre det er skilt ut som eget beløp og knyttet opp til et maksimalt antall timer.