Folketrygden

Det er fra Folketrygden du trolig vil få den største delen av de pengene du skal leve av etter at du er blitt pensjonist. Alderspensjon og uførepensjon fra Folketrygden er under endring.

Per i dag er det fortsatt slik at du må ha 40 år med pensjonspoeng for å få full folketrygd. Pensjonspoeng får du når du tjener mer enn det som er 1 G det aktuelle året (1. mai 09 ble 1 G oppjustert til 72 881 kroner).

Den som har vært i jobb får stort sett tilleggspensjon i tillegg til grunnpensjonen. Det er snittet av pensjonspoengene i de 20 årene da du hadde høyest pensjonspoeng, som avgjør hvor stor tilleggspensjonen blir.

Det gis ikke alderspensjon for lønn over 12 G.

Det sies gjerne at man får omkring halv lønn i folketrygd. Dette er imidlertid helt avhengig av hvor mye du har tjent. Har du en god lønn mot slutten av karrieren kryper pensjonsutbetalingen raskt under 50 prosent.