Ofte stilte spørsmål om pensjon

Har jeg krav på tjenestepensjon ut over lovens minimum?

SVAR: Det kommer an på hvor du jobber. Er du ansatt i en MBL-bedrift skal du innen 31. mars 2010 ha en pensjonsordning som er bedre enn lovens minimum.

MBL er enig med NJ i at 2/3-deler av sluttlønn er å regne som en god ordning. Har din arbeidsplass en ytelsesordning kan du derfor argumentere for at 66 % er et riktig nivå. Har bedriften en innskuddsordning skal satsene minst være 4 % innskudd av lønn mellom 1 og 6 G, og minst 7 % av lønn mellom 6 og 12 G. (G= Grunnbeløpet i folketrygden = 66.812 kroner per 01.05.2007). Det skal også etableres uføreforsikring eller en uførepensjon.

Jobber du i TV2 eller i NRK skal du ha en ytelsesordning på 66 % av sluttlønn. I NRK får du i tillegg en særpensjon på 2 % fra du er 67 til du blir 70, og 1 % fra du er 70 til du fyller 73 år.

Flere andre tariffavtaler NJ har inngått, har også bestemmelser om pensjonsordninger som går utenpå det minimum som loven bestemmer.

Bedriften vil endre pensjonsordningen vår, hva skal vi gjøre?

Svar: Ikke gjør endringer i ordningene nå. Det kommer endringer i lovverket i løpet av 2010 som kan bety bedre løsninger enn de man finner nå. Vent derfor med å gjøre endringer.

Arbeider dere i en bedrift der det finnes en avtale om hva slags pensjonsordning dere skal ha, må bedriften forhandle med dere for å endre den. Også dersom det finnes individuelle ansettelseskontrakter som beskriver pensjonsordningen, kan dere ha krav på forhandlinger om endringer. Alle som er omfattet av tariffavtalen mellom NJ og MBL har krav på forhandlinger om endringer av pensjonsordningen.

Pensjon er relativt komplekst, og kan få store konsekvenser når du blir pensjonist. Bruk gjerne NJs sekretariat for å kvalitetssikre avtalene som forhandles fram.

Kan bedriften endre pensjonsavtalen selv om de ansatte nekter?

Svar: NRK-ansatte har en pensjonsavtale som sier at ordningen ikke kan endres uten enighet mellom partene. I MBL skal det også forhandles om endringer. Blir ikke ansatte og bedrift enige, er det 15 måneders oppsigelsesfrist på ordningen (NJ/MBL-avtalens § 31, punkt 2 og 3).

Hvor høy bør pensjonen min være for at jeg ikke skal få dårligere råd når jeg blir pensjonist?

Svar: Du bør trolig ha rundt 2/3 av lønna di i pensjon dersom du skal opprettholde kjøpekraften når du blir pensjonist. En forutsetning for å opprettholde kjøpekraften med denne pensjonen, er at du ikke har mye gjeld.

Hva skjer med pensjonen min hvis bedriften går konkurs?

Svar: Pensjonsordninger som er opprettet i et forsikringsselskap, bank eller i en pensjonskasse er sikret. Pengene er ikke bedriftens, men de ansattes.

Hva skjer med pensjonen min hvis jeg skifter jobb?

Svar: Har du ytelsesordning får du en fripolise på det beløpet som er betalt inn på ordningen. Fripolise er en rettighet til senere pensjon. I innskuddsordninger heter det pensjonskapitalbevis. Hvert år skal du få et brev om hvor mye penger som er oppspart.

Du kan ikke få pengene utbetalt før du har rett til pensjon, enten som uførepensjonist - hvis ordningen gav opptjening av rettigheter til slik, eller som 67-åring når du blir alderspensjonist. Fripolisen eller pensjonskapitalbeviset kan også gi utbetaling til etterlatte, dersom den inneholdt slike rettigheter.