Rett til permisjon for videreutdanning

Både arbeidsmiljøloven og NJs tariffavtaler har regler om rett til permisjon for kurs videreutdanning.

Arbeidsmiljølovens regler

Dette er permisjon uten lønn.

Den lovbestemte retten oppstår når følgende vilkår er oppfylt: Du må ha vært i arbeidslivet minst tre år, ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver minst to år og ta sikte på et organisert utdanningstilbud.

Retten omfatter både heltids- eller deltidspermisjon, og permisjonstiden kan være inntil tre år. Også deltidsansatte og midlertidig ansatte er omfattet av reglene.

Det er ikke et krav at utdannelsen er relevant for utførelsen av nåværende arbeid.

Arbeidsgiver skal ha forhåndsvarsel om den planlagte utdannelsen, og kan motsette seg permisjon hvis den virker ødeleggende for driften. Varsel bør gis så lang tid i forveien som mulig. Arbeidsgiveren skal ha tid til å innrette seg på fraværet. Hvis arbeidsgiver avslår kravet, skal det skje skriftlig. Blir ikke partene ikke blir enige om en løsning, kan saken bringes inn til avgjørelse i en egen tvisteløsningsnemd.

Ettersom du ikke uten videre har krav på forlenget permisjon, er det viktig at du fra starten søker om tilstrekkelig tid til å gjennomføre utdannelsen

Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og/eller lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

Regler i tariffavtalene

Flere av NJs tariffavtaler har ytterligere regler om rett til kurs og videreutdannelse - både med og uten lønn. Tariffavtalene for avis/ukepresse/etermedier/digitale medier gir eksempelvis rett til å delta på kurs ved Institutt for Journalistikk (IJ)

Her gis det fri med lønn. Avtalene innholder også ordninger med økonomisk støtte til lengre individuelle studier.