Rettferdig sykelønn for frilansereTrygdesaken er et langt lerret å bleke. Her fra den gang Jørn Wad (i midten) og Sigurd Aarvig (til høyre) fra FJ møtte Robert Eriksson tidlig vinteren 2012. Foto: Nomen Neskio

Rettferdig sykelønn for frilansere

Etter ti års kamp kan den skjeve sykelønnsordningen for kombinerte frilansere endelig få sin løsning.

Av Toralf Sandåker

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut forslag til endringer i Folketrygdloven om endringer i sykepengefastsettelse m.m. Først og fremst retter forslaget opp urettferdigheten ved at kombinerte frilansere og næringsdrivende hittil har fått sykepenger beregnet bare etter den lave næringsdrivendesatsen. Går forslaget gjennom, får de kombinerte frilanserne beregnet sykepenger ut fra den reelle inntektsfordelingen mellom frilans- og næringsdrivendeandelen.

Rettferdig sykelønn for frilansere
Jørn Wad (til venstre) og Sigurd Aarvig foran Stortinget tidlig i 2012. Foto: Nomen Neskio

Dette er en sak som NJ Frilans har jobbet med i lengre tid, og endringer ble sist lovet etter at Sigurd Aarvig og Jørn Wad hadde et møte med daværende leder av arbeids- og sosialkomiteen Robert Eriksson (nåværende arbeids- og sosialminister) i mars 2012. Politikere fra alle partier har uttrykt enighet om at nåværende regler er urettferdige, og ved siste komitebehandling ble det lovt at denne saken skulle ses på igjen i forbindelse med oppgradering av IKT-systemet til NAV.

Pressemeldingen fra departementet om forslaget til endringer i loven ligger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/endrer-sykepengegrunnlaget-for-personer-/id2462776/ 

NJ er en av høringsinstansene. Høringen har frist i februar. Høringsbrev og -notat ligger her: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-om-endret-fastsetting-av-grunnlaget-for-korttidsytelsene-etter-folketrygdloven-kapittel-8-9-og-14-sykepenger-foreldrepenger-svangerskapspenger-omsorgs--og-opplaringspenger-og-pleiepenger/id2462682/

Her er noen linker til omtale av saken:

Ståa i sykepengespørsmålet (februar 2005)

http://www.nj.no/no/Lag_og_klubber/NJ_Frilans/Nyhetsarkiv/2004/Frilansjournalisten_4+2004/St%C3%A5a+i+sykepengesp%C3%B8rsm%C3%A5let.b7C_wBvYXz.ips

Trygdesaken tas opp i Stortinget (mai 2012)

http://www.nj.no/no/Lag_og_klubber/NJ_Frilans/Nyhetsarkiv/2012/Trygdesaken+tas+opp+i+Stortinget.d25-SwlnGXD.ips

Brev til arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (mars 2015)

http://www.nj.no/no/Lag_og_klubber/NJ_Frilans/Nyhetsarkiv/2015/Til+arbeids-+og+sosialminister+Robert+Eriksson.d25-SwBzIYs.ips

Kan hende skjer det noe godt (juni 2015)

https://www.nj.no/no/Lag_og_klubber/NJ_Frilans/Nyhetsarkiv/2015/Kan+hende+skjer+det+noe+godt.d25-SwBHIWE.ips