E-tjenesten bør falle innenfor regelverk om ulykker og hendelser i forsvaret

Med Forsvarsdepartementets utkast til ny forskrift vil E-tjenesten kunne hemmeligholde uheldige hendelser av nøytral aktivitet, for eksempel drift.

I en felles uttalelse anfører Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag at Etterretningstjenesten bør falle innenfor forslag til forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret. Unntaksbestemmelsene i offentleglova og særbestemmelser om taushetsplikt vil være tilstrekkelige for å verne nasjonale interesser og forsvaret av landet.

Presseorganisasjonene er enige i at Etterretningstjenesten står i en særstilling hva gjelder deres aktivitet, men de bedriver også ikke-skjermingsverdig virksomhet som må falle innenfor foreslåtte lovgivning.

Når forsvarsundersøkelsesloven definerer «hendelser» som «enhver annen uønsket eller utilsiktet begivenhet», vil E-tjenesten kunne hemmeligholde uheldige hendelser av nøytral aktivitet, for eksempel knyttet til drift.

Dersom forslaget om digitalt grenseforsvar skulle bli vedtatt, vil tjenesten blant annet kunne unnta fra innsyn informasjon om teknisk vedlikeholdsarbeid av korttidslageret. Med tanke på at etterretningspersonell i henhold til forslaget vil ha tilgang til data i dette lageret i to uker, må det kunne spilles med åpne kort hva gjelder den tekniske driften av en allment kjent base.

Organisasjonene mener også at det bør fremkomme uttrykkelig av forskriften om ulykker og hendelser i forsvaret at reglene i offentleglova gjelder på området, og at ugraderte undersøkelsesrapporter blir offentlig i henhold til offentleglovas regler når den er sendt ut, eller, dersom ikke det skjer, når rapporten er ferdigstilt.

Uttalelsen finner du her