NJ ønsker sterkere kildevern og økt innsynsrett i straffesaksdokumenter

NJ ønsker sterkere kildevern og økt innsynsrett i straffesaksdokumenter

I en omfattende høringsuttalelse til ny straffeprosesslov fremmer NJ forslag til nye løsninger for hvordan kildevernet kan styrkes.

I korte trekk går forslaget ut på at den svenske kildevernmodellen innføres, og plasseres i bestemmelsen om bevisforbud til vern om fortrolighet.

Dette vil innebære at journalister som hovedregel får taushetsplikt om anonyme kilders identitet, kombinert med et straffesanksjonert etterforskningsforbud. Siden bevisforbudet er stadienøytralt, innebærer dette blant annet begrensning i påtalemyndighetens adgang til å benytte dette som bevis gjennom hele straffesaksprosessen.

Vedrørende innsynsretten i straffesaksdokumenter, foreslås en egen bestemmelse for mediene.

Basert på den rettsutviklingen som har foregått de siste årene knyttet til journalisters innsynsrett, både i Menneskerettsdomstolen og Høyesterett, mener NJ det er belegg for en styrket innsynsrett for journalistiske medier i saker av allmenn interesse og der opplysningene foreligger.

NJ foreslår også å utrede den svenske ordningen, der nesten alle etterforskningsdokumentene som blir lagt frem for retten, blir offentlig fra det tidspunkt det er tatt ut tiltale.

Les hele høringsuttalelsen