Ønsker mer offentlighet i ny domstollov

Ønsker mer offentlighet i ny domstollov

– I en tid hvor det på nær sagt alle områder jobbes for større åpenhet, er det paradoksalt at departementet ikke stiller seg positiv til at fjernsynsoverføringer og fjernsynsopptak tillates i alle typer rettssaler, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud.

Justisdepartement har kommet med forslag til ny domstollov som berører både spørsmål om offentlighet i rettspleien og kildevernet.

Uten å vise til eksempler hvor dagens regelverk har medført belastninger for parter i sivile saker, eller at rettens forhandlinger har blitt forstyrret på en utilbørlig måte, foreslår departement en omfattende utvidelse av forbudet mot fotografering, filming og lydopptak fra norske rettssaler.

I en omfattende uttalelse som berører de fleste av NJs medlemmer, går NP, NR og NJ også inn på både meroffentlighet, møteoffentlighet, saksbehandlingsregler ved lukkede dører og rettsmidler ved begrenset offentlighet, medienes referatadgang, rettergangsstraff og elektroniske pressesider.

– Her er det så mange viktige temaer for journalisters arbeidsvilkår, at jeg nesten ikke kan utheve noen som ekstra viktige, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud.

– Men det vil nok interessere mange at departementet foreslår å lovfeste uttalerett for journalister når det reises spørsmål om lukkede dører, samt mulighet til å anke slike avgjørelser.

– Vi mener likevel at forslagene ikke går langt nok, og at disse må utvides og gjelde alle typer avgjørelser om unntak fra offentlighet, som for eksempel referatforbud.

Hele uttalelsen bør leses i sin helhet her.