Ønsker å verne journalister spesielt

Ønsker å verne journalister spesielt

NJ ber justisminister Grete Faremo og Justiskomiteen om å lovfeste særskilt vern for redaksjonelle medarbeidere mot trusler og vold.

I brev til justisministeren og komiteen uttrykker NJ bekymring over at det stadig blir mer vanlig å bruke trusler og vold overfor journalister og redaktører for å hindre omtale i mediene. NJ påpeker at angrep mot informasjons- og ytringsfriheten må tas svært alvorlig.

NJ mener det særskilte vernet for enkelte yrkesgrupper i ny straffelov bør utvides til også å omfatte «redaksjonelle medarbeidere i massemedier».

En slik lovbestemmelse vil være i tråd med det vernet som både Høyesterett og Riksadvokaten tidligere har understreket at redaksjonelle medarbeidere har behov for.

LES MER: NJs brev til justisministeren og Justiskomiteen

LES MER: Journalisten/Vil ha journalisttrusler inn i straffeloven