Open Government Partnership (OGP)

NJ mener at handlingsplanen fra 2011 er lite konkret og ambisiøs. Den mangler klare, målbare krav som forplikter utover eksisterende lovverk og praksis.


For å gjøre handlingsplanen mer konkret, ambisiøs og offensiv, foreslår NJ følgende seks tiltak:

  1. Aktiv dokumentoffentlighet
  2. Offentliggjøring av Stortingets besøksregister
  3. Styrket varselvern/utvidet kildevern
  4. Innsyn i offentlig eide selskaper uten faste ansatte
  5. Mer åpenhet på dagsorden i norske selskaper
  6. Gjenbryk av offentlig informasjon

 

Utdyping av tiltakene, og hele høringsbrevet kan leses her.