Prioriteringer for 2014

Kampanjen for journalistikken, tjenestepensjon, tillitsvalgtkonferanse, Journalisten, arbeidsmiljø og mulig lengre landsmøteperiode er temaer som landsstyret ønsker å prioritere neste år.

Landsstyret (LS) ber sekretariatet om å legge fram et budsjett i balanse på neste møte. 2013-budsjettet er til sammenlikning på tre millioner i underskudd. Kontingentinntektene skal budsjetteres ut fra 7050 fullt betalende medlemmer. 15. oktober i år hadde NJ 7114 medlemmer. Landsstyret tar altså høyde for at medlemstallet går ned det neste året. 

De viktigste tiltakene landsstyret vil ha inn i neste års budsjett er den planlagte kampanjen for journalistikken, der LS ber om at det settes av midler til å gjennomføre kampanjen, og for å gjennomføre andre kampanjeaktiviteter i NJs lag og klubber.

Omlegging av tjenestepensjonsordningene vil medføre at et stort antall av NJs medlemmer blir stilt overfor endringer i pensjonsordningene. Det skal settes av midler til skolering av stab og tillitsvalgte i pensjon og forhandlinger.

I midten av november i år skal NJs styrkeløft avholdes før første gang. En samling for 100 tillitsvalgte. Landsstyret ønsker å vurdere om det bør settes av ekstra midler til en liknende tillitsvalgtkonferanse neste år.

Den økonomiske utviklingen i Journalisten har dessverre fortsatt å utvikle seg negativt. Årsaken er i hovedsak reduserte stillingsannonser. Det nye tilbudet Pressekontakten.no har foreløpig ikke gitt ønskede inntekter. Landsstyret sier at NJ i løpet av 2014 skal vurdere kilder til og nivået på finansieringen av medlemsbladet, og at det i budsjettet skal settes av 500 000 kroner til å sluttføre prosjektet Pressekontakten.no innen 1. juli.

Sekretariatet bes også om å vurdere å sette av penger til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen slik arbeidsmiljøutvalget tidligere har foreslått.

NJ bruker mye penger på å samle tillitsvalgte i forskjellige arbeid og utvalg. Nå ønsker landsstyret at det skal settes av midler til kjøp, intern opplæring og drift av videokonferanseutstyr.

Det skal også vurderes om landsmøteperiodene bør forlenges fra to til tre år. Det skal settes ned et utvalg som skal utrede fordeler og ulemper ved å gå over til å holde landsmøte hvert tredje år, eventuelt endre lengde, form og innhold med dagens syklus.

Om vederlagsbudsjettet (kopivederlag) sier landsstyret at underskuddet på vederlagsbudsjettet ikke skal overstige 1,5 millioner kroner, at det skal deles ut 60 reisestipend for 2014. Det skal vurderes om NJ skal sette av midler til arbeidet med frilanseres opphavsrett og ubalanserte kontrakter. Tilskuddene til IJ og til journalistfaglige konferansen holdes på dagens nivå.