Sats på kvalitetsjournalistikk for alle

Sats på kvalitetsjournalistikk for alle

Medieorganisasjonene ber den nye regjeringen primært prioritere kompetansetiltak som gjør hele bransjen bedre i stand til å lage kvalitetsjournalistikk, framfor enkeltstående gravestipend. Medieorganisasjonene er positive til at regjeringen er opptatt av å styrke vilkårene for kvalitetsjournalistikk og at det i forslaget til statsbudsjett for 2014 legges inn friske penger til dette.

Last ned brevet fra medieorganisasjonene til den nye kulturministeren

Men å legge opp til prosjektstøtte eller stipendstøtte, slik kulturdepartementet foreslår i høringsnotatet som ble sendt ut 11. oktober, er problematisk av flere grunner. En slik stipendordning vil i praksis innebære etablering av nytt byråkrati uten at vi ser at den vil få noen vesentlig effekt på det den er ment å styrke, nemlig kvalitetsjournalistikk.

Et statsopprettet stipend for kvalitetsjournalistikk, altså direkte-støtte til konkrete saker som skal publiseres i norske medier, bryter med idealet om en fri og uavhengig presse. I praksis vil den kunne undergrave det etikk og lovetablerte redaktørinstituttet fordi en stipendkomité nødvendigvis må gjøre sine egne vurderinger når det gjelder hvilke prosjekter den vil støtte.

Vi oppfordrer i stedet den nye regjeringen til å prioritere tiltak som kommer en samlet bransje til gode, som satser på de etablerte redaksjonelle miljøene og som særlig sikrer kompetanseløft i de minste og mest ressurssvake redaksjonene.

Som den nye regjeringen selv trekker fram i sin politiske plattform, fører digitaliseringen til en helt ny hverdag i mediebransjen. Premissene for publikums deltakelse, produktenes utforming og redaksjonenes arbeidsform endres hurtig. Mediepolitikken må derfor stimulere til nyskapning og innovasjon, samtidig som de frie mediers grunnverdier ivaretas.

Her er våre konkrete forslag til virkemidler:

  • Styrk Institutt for journalistikk

Mediebransjens eget etterutdanningssenter har som formål å heve kvaliteten på norsk journalistikk, gjennom kurs og annen kompetanseutvikling. Stoltenberg-regjeringen kuttet støtten til IJ med 2,5 millioner kroner i 2013, og foreslår ytterligere kutt på en million kroner i 2014. Medieorganisasjonene mener dette er en svært uheldig prioritering i en tid da bransjen mer enn noen gang har behov for ny kompetanse. Vi viser til at Mediestøtteutvalget foreslo å øke støtten til IJ. Instituttet har vært gjennom en omfattende omstilling som sikrer et mer fleksibelt tilbud bedre tilpasset den moderne medievirkeligheten. IJ er til for alle journalister og redaktører, ikke bare medlemmer i presseorganisasjonene.

  • Ut i redaksjonene

Det er et stort behov for kompetansehevende tilbud som gjør redaksjonene bedre i stand til å gjennomføre undersøkende journalistikk: For eksempel kurs i digital research, datavisualisering, etikk og utveksling av fagfolk slik at journalistene kan få tilgang på ny fagkompetanse i egen redaksjon. Kurs som dette bør være i regi av Institutt for journalistikk.

  • Hjelp de minste

For de minste redaksjonene er det problematisk å sende medarbeidere på kurs rett og slett fordi de er så få og dermed sårbare. Her kan en ordning med finansiering av vikarer/frilansere være aktuelt.

Generelt vil vi fremheve at i en tid preget av store teknologiske og markedsmessige utfordringer er det viktig å satse på de etablerte redaksjonelle miljøene for å ivareta den kompetanse, kvalitet og profesjonalitet som er opparbeidet gjennom lang tid. Enkeltstående prosjekter og personer kan utfylle, men aldri erstatte redaksjonenes kontinuerlige og kompetente rapportering og overvåking av små og store lokalsamfunn, arbeids- og næringsliv, kirke- og kulturliv med mer.

De tiltakene vi foreslår vil bidra til å oppfylle målene i regjeringserklæringen om å legge til rette for en kvalitetsmessig god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i framtidas digitale mediesamfunn.

 

Oslo, 16. oktober 2013

 

Kjersti Løken Stavrum Generalsekretær, Norsk Presseforbund

Arne Jensen Generalsekretær, Norsk Redaktørforening

Randi S. Øgrey Adm. dir., MBL

Thomas Spence Leder, Norsk Journalistlag

Rune Hetland Generalsekretær, Landslaget for lokalaviser

Elin Floberghagen Adm. dir., Den Norske Fagpresses Forening