Enighet i forhandlingene om hovedavtalenNorsk Journalistlags forhandlingsutvalg besto av Karoline Ramdal (forhandlingsleder), Elin Nykaas, Dag Idar Tryggestad (nestleder NJ), Dennis Ravndal (VG) og Henrikke Helland (TV 2). 

Enighet i forhandlingene om hovedavtalen

26. og 27. februar gjennomførte Norsk Journalistlag og NHO forhandlinger om revisjon av Hovedavtalen NJ-NHO for 2018-2021. Partene ble enige om blant annet et helt nytt punkt om viktigheten av kompetanseheving.

Det ble i hovedavtalerevisjonen fremforhandlet følgende nye endringer av betydning (ny tekst i kursiv):

 • § 5-6 Tillitsvalgtes arbeidsforhold, nr. 2 annet ledd
  Tillitsvalgte skal ha rett til låsbart skap og adgang til telefon. Videre skal tillitsvalgte ha adgang til annet hensiktsmessige kommunikasjonsutstyr etter nærmere avtale når bedriften har dette.
 • § 5-7 Godtgjørelse til tillitsvalgte, første ledd
  Møter etter § 2-3 skal søkes avholdt i den enkelte tillitsvalgtes ordinære arbeidstid, godtgjøres tapt arbeids- fortjeneste. Møte som holdes i fritid skal godtgjøres med ordinær timelønn.
 • § 10-12 Kompetanse (helt ny bestemmelse)
  Partene erkjenner den store betydning kompetanseheving har for den enkelte, bedriftens utvikling og samfunnsoppdraget mediene har.  Dette gjelder både etter - og videreutdanning.
  Partene vil derfor understreke det verdifulle i at arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper og styrke sin kompetanse, og at virksomheten legger stor vekt på planmessig opplæring av sine ansatte ved eksterne eller interne tilbud.

Hovedavtalerevisjonen besto også av endringer i prosessuelle saksbehandlingsregler med bakgrunn i protokollen fra forhandlingene mellom LO-NHO. Disse endringene er ikke ment å innebære store realitetsendringer, men i hovedsak kun være presiseringer av allerede eksisterende praksis.