Foreslår nye retningslinjer for offentlighet i Oslo

Foreslår nye retningslinjer for offentlighet i Oslo

Presseorganisasjonene oppfordrer Oslo til å være en foregangskommune for åpenhet, og legger derfor fram et eget forslag til nye retningslinjer for offentlighet i kommunen.

Byrådet i Oslo foreslår å oppheve regler om offentlighet i Oslo kommune ettersom de er utdaterte og flere av dem strider med gjeldende rett. Byrådet anbefaler videre at det ikke lages nye regler, med henvisning til at kommunen allerede har tilstrekkelig regler for innsyn og åpenhet gjennom offentlighetsloven og arkivloven.

Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening og Norsk Presseforbund mener derimot at kommunen bør vedta nye regler.

Med henvisning til bla annet evaluering fra Kommunerevisjonen og evalueringen av Offentlighetsloven, mener organisasjonene at det er utfordringer med praktiseringen av offentlighetsloven. Loven inneholder begreper og bestemmelser som legger opp til en betydelig skjønnsutøvelse. Selv om det ligger klare føringer for denne skjønnsutøvelsen i loven og lovens forarbeider, så viser det seg altså at dette ikke alltid følges i praksis.

Organisasjonene mener derfor at Oslo kommune har behov for egne retningslinjer for offentlighet.

Les hele forslaget fra presseorganisasjonene her