Hver tiende unge kvinne er seksuelt trakassert på jobbKulturminister Linda Hofstad Helleland sitter på første rad når presseorganisasjonene presenterer funnene fra undersøkelsen om seksuell trakassering i mediebransjen. F.v. ass. gen. sekr i Norsk Redaktørforening, Reidun K. Nybø, adm. dir i Mediebedriftenes Landsforening, Randi Øgrey, leder i Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen, og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Hver tiende unge kvinne er seksuelt trakassert på jobb

11 prosent av kvinnene mellom 18 og 30 år sier at de i løpet av de siste seks månedene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep på jobb, eller av kolleger i andre sammenhenger, viser mediebransjens undersøkelse. Midlertidig ansatte og de med kort ansiennitet er mer utsatt enn andre.

-Det er urovekkende at 178 personer sier de har opplevd seksuell trakassering bare de siste seks månedene. Dette viser at det er behov for bedre varslingsrutiner, sier leder for Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

Medieorganisasjonene har kartlagt omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i bransjen. Undersøkelsen totalt viser at 3 prosent sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering de siste 6 månedene.

LES MER: Video-opptak fra pressekonferansen kan sees her

- Arbeidsplassen til journalistene skal være trygg, både i redaksjonen, i sosiale sammenhenger og når de er ute å møter kilder. 178 personer som sier de er seksuelt trakassert på jobben, er 178 for mange, sier leder for Norsk Journalistlag, Hege Iren Frantzen.

- Det er ikke og skal ikke være greit at noen utsettes for seksuell trakassering på jobben!

5741 personer har svart på undersøkelsen, deriblant halvparten av Norsk Journalistlags medlemmer. Det er like mange kvinner som menn som har svart, 49 prosent menn og 51 prosent kvinner. Undersøkelsen viser at det er stor forskjell på kvinner og menn. Mens 1 prosent av mennene sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering, oppgir 5 prosent av kvinnene det samme. 

LES MER: Rapporten fra undersøkelsen

Midlertidig ansatte opplever mer seksuell trakassering enn de andre i undersøkelsen

Det er de midlertidig ansatte som opplever mest seksuell trakassering, viser undersøkelsen. 7,5 prosent av de midlertidig ansatte sier de har blitt seksuelt trakassert. 

- Det er et høyt tall for en sårbar gruppe, sier Frantzen. Vi vet at det ofte er de med de mest usikre kontraktene som vegrer seg for å melde fra dersom de har vært utsatt for seksuell trakassering. Når så mange som 7,5 prosent sier de har vært utsatt for seksuell trakassering på jobb er det virkelig grunn for at lederne følger opp de midlertidig spesielt. 3,6 prosent av frilanserne sier de har vært utsatt for seksuell trakassering mot 2,7 prosent av de fast ansatte.

Undersøkelsen viser også at antall år i yrket har en sammenheng med hvor mange som utsettes for seksuell trakassering. Blant de som har vært ansatt mellom 1 og 4 år har 7 prosent opplevd seksuell trakassering. Mens jo lenger ansiennitet, jo færre svarer i undersøkelsen at de har opplevd å bli seksuelt trakassert i løpet av de siste seks månedene. Økende alder, gir også mindre seksuell trakassering. Mens 8 prosent (blant både menn og kvinner) i alderen 18 til 30 år opplevde dette, sank prosenten til 4 blant 31 til 45 år, og 1 prosent i alderen 46 til 60 år.

Kolleger trakasserer ansatte, kilder trakasserer frilansere

På spørsmål om hvem som trakasserte, svarer nesten halvparten (42 prosent) at det var en kollega på arbeidsplassen, 22,5 prosent svarer at det var en leder. 11 prosent av de som har opplevd trakassering har opplevd det når de var ute på oppdrag. Her skiller frilanserne seg kraftig ut ved at 22 prosent av de frilanserne som ble trakassert, opplevde det på oppdrag. De fleste varslet ikke.

- Oppdragsgiverne må være oppmerksomme på det frilanserne svarer i denne undersøkelsen og sørge for at det er gode rutiner slik at også frilanserne melder fra og at redaksjonene følger opp dersom de som er ute på oppdrag utsettes for seksuell trakassering. Frilanserne skal også ha en trygg arbeidshverdag, sier Frantzen. 

Ukjente rutiner

Rutiner på arbeidsplassen for hvordan man varsler om seksuell trakassering og til hvem man varsler ser ut til å være dårlig kjent i norske redaksjoner. Bare 3 av 10 sier at de kjenner til interne rutiner for å varsle om seksuell trakassering. 16 prosent av de som har opplevd trakassering, som har varslet arbeidsplassen om det som skjedde. 72 prosent av disse varslet selv, mens i 25 prosent av tilfellene er det en kollega som har varslet på vegne av dem. De fleste - rundt 80 prosent - gikk til sin nærmeste eller en annen leder, og 42 prosent av disse opplevde at saken ble fulgt opp.

- Det er arbeidsgiverne som har ansvaret for å følge opp og etablere gode rutiner for varsling og sikre at de som varsler tas i mot på en god og trygg måte. Samtidig er det viktig  å understreke at ledelsen må jobbe sammen med de tillitsvalgte når rutiner og retningslinjer skal etableres og følges opp, sier Frantzen.

- Våre tillitsvalgte får ofte vite om hendelser fra medlemmer som ikke blir varslet til ledelsen. De tillitsvalgte sitter ofte med viktig informasjon om seksuell trakassering i redaksjonen som ikke er kjent for ledelsen og som er nødvendig for å kunne etablere gode rutiner, presiserer hun.

#WhatNow?

- #MeToo-kampanjen må være et vendepunkt for bransjen, sier Frantzen. Kampanjen har gjort det mulig å fortelle om det man har opplevd og det har vært oppmerksomhet rundt seksuell trakassering i redaksjonene.

- Det er bra, og det blir viktig at dette følges opp videre, sier Frantzen. Norsk Journalistlag vil ta initiativ til at undersøkelsen følges opp med en ny undersøkelse etter en tid, og vi håper at den vil gi andre tall enn det vi ser i dag.

Norsk Journalistlag har gjort undersøkelsen sammen med Norsk Redaktørforening, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen og Landslaget for lokalaviser.

Hver tiende unge kvinne er seksuelt trakassert på jobb