NJ krever kursendring i mediepolitikken

Uttalelse fra NJs landsmøte 2017.

Norske medier går gjennom en svært krevende periode, med enorme utfordringer i å skape økonomisk grunnlag for fri og uavhengig journalistikk. Annonseinntektene trues av store multinasjonale aktører, og inntektene fra de gamle abonnements- og løssalgsordningene er under press. Samtidig har nye, digitale abonnements- og betalingsløsninger ennå ikke modnet. Også allmennkringkasteren NRKs inntekter er under press. En konsekvens av dette er at tallet på aktive journalister i Norge er på vei ned. Som Mediemangfoldsutvalget påpeker er mediemangfold en viktig forutsetning for demokrati og ytringsfrihet. Fortsetter den negative utviklingen i mediebransjen vil det kunne underminere pressens mulighet til å bidra som kritisk korrektiv.

I en slik situasjon vil NJ ta til orde for at det trengs en omlegging av mediepolitikken fra landets politiske myndigheter. På flere felter må myndighetene legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for pressen:

* De stadige omkampene om pressestøtteordningene må avsluttes. For mange medier er pressestøtteordningene økonomisk viktig. Det er et stort politisk flertall på Stortinget for å videreføre de ordningene man har. Stadige omkamper skaper kun uro og usikkerhet i en presset bransje. Eventuelle endringer i produksjonsstøtten som følge av Mediemangfoldsutvalgets rapport må ikke føre til dramatiske kutt for de riksdekkende meningsbærende avisene.

* Avisene må sikres en stabil og pålitelig distribusjonsløsning i distriktene. Regjeringens avtale med aktører som ikke leverer avisene slik det er avtalt må avsluttes.

* Mva-fritaket for digitale medier er et godt tiltak, men det er avgjørende at journalistikk fra alle nyhets- og aktualitetsmedier blir en del av dette fritaket, inkludert fagblader og magasiner.

* NRK må sikres stabile og forutsigbare økonomiske rammer som ivaretar redaksjonell uavhengighet og muliggjør at de kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag.

* Mediemangfoldet i Norge må sikres, deriblant en kommersiell allmennkringkaster med norskprodusert innhold og hovedkontor utenfor Oslo.

* Stortinget må følge opp Mediemangfoldsutvalgets forslag om midlertidig fritak for arbeidsgiveravgift for mediene.

* Utenlandske selskap som distribuerer norskprodusert innhold i det norske markedet må skatte- og avgiftbelegges.

Høsten 2017 er det Stortingsvalg. Sterke, frie og kritiske medier er en viktig bestanddel av et velfungerende demokrati. Norsk Journalistlag vil på det sterkeste oppfordre partiene om å klargjøre hva slags mediepolitikk de ønsker å føre i den kommende Stortingsperioden.