NJ med stor støtte til MediemangfoldsutvalgetLeder av Mediemangfoldsutvalget, Knut Olav Åmås lytter til debatten om utvalgets forslag under Norsk Journalistlags landsmøte i mars 2017.

NJ med stor støtte til Mediemangfoldsutvalget

NJ støtter de fleste av Mediemangfoldsutvalgets forslag til framtidig mediestøtte. Forslagene ble fremmet i NOU 2017:7 Det norske mediemangfoldet – En styrket mediepolitikk for borgerne, i begynnelsen av mars, med høringsfrist 26. juni.

Hovedpunktene i NJs høringssvar er følgende – begrunnelsen følger nedenfor.

Les hele høringsbrevet fra NJ her

  • NJ mener at forslaget om å fjerne arbeidsgiveravgiften selve bærebjelken for de andre forslagene som er fremmet av utvalget.
  • NJ er også enig i at de lokale mediene har en spesielt viktig rolle for lokaldemokratiene, og støtter derfor forslaget om å heve det generelle støttenivået til aviser med 1000-6000 abonnenter på papir og/eller digitalt.
  • NJ støtter også forslaget om å utvide ordningen med fritak for merverdiavgift, til også å gjelde fagblader og magasiner som bidrar med nyheter og aktualitet av allmenn samfunnsinteresse, uavhengig av publiseringsplattform.      
  • NJ er mot forslaget om å fjerne den særskilte støtten til nummertoavisene i storbyene, med henvisning til at de er viktig for lokale/regionale mediemangfoldet. Den foreslåtte endringen vil kunne få store konsekvenser for bemanningen i redaksjonene – noe det er fredegjort nærmere for i høringsbrevet.
  • NJ er også mot forslaget om å senke taket for produksjonsstøtte fra maksimalt 40 til 27 prosent av driftsutgiftene. Også her er begrunnelsen at forslaget vil kunne få store konsekvenser for bemanningen i redaksjonen (se høringsbrevet).  

NJ støtter utvalget i at det er borgernes behov som samfunnsborgere som må stå i sentrum når den statlige mediestøtten utformes. I praksis vil det si at de offentlige midlene skal bidra til et mangfoldig tilbud av informasjon om hva som skjer i samfunnet og til arenaer hvor borgerne kan diskutere denne utviklingen, og ikke minst hvordan myndighetene håndterer situasjonen. Mediestøtten er en demokratistøtte som skal bidra til at borgerne er best mulig skikket til å ivareta sine demokratiske rettigheter og plikter.     

I denne sammenheng er NJ bekymret for utviklingen de senere årene, med kutt i den offentlige støtten både til de tradisjonelle avishusene og NRK. Produksjonstilskuddet til avisene er redusert med ca. 10 prosent de siste fem årene, når man justerer for inflasjon. NJ minner i denne sammenheng om at støtten til de politiske partiene, som også er en demokratistøtte, har økt med 10-15 prosent.