NJ støtter Medietilsynets rapport om NRK

Norsk Journalistlag er i hovedsak enig med Medietilsynet, som mener at NRK ikke svekker de kommersielle mediene. Det kommer fram i høringsuttalelsen fra NJ om rapporten vedrørende NRKs bidrag til mediemangfoldet.

NJ skriver at Medietilsynets vurderinger og konklusjoner må kunne legges til grunn i det videre arbeidet på feltet.

For NJs del er det særlig to konklusjoner som kan trekkes frem:

• For det første at «Det kan ikke underbygges at konkurransen fra NRK er en medvirkende årsak til de kommersielle medienes økonomiske utfordringer. Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller komme til å svekke enn styrke et samlet mediemangfold». 

Dette er i tråd med Norsk Journalistlags tidligere uttalelser der vi sier at det ikke blir mer mangfold av å ta fra noen og gi til andre. Å svekke NRK vil ikke gjøre situasjonen for konkurrerende medier bedre.

• For det andre at «Medietilsynet deler Mediemangfoldsutvalgets bekymring for at finansieringen av den samfunnsviktige journalistikken og de redaksjonelt styrte mediene er under press, og at det er behov for tiltak for å sikre denne delen av mediemangfoldet».

For å kunne stå bak første konklusjon, er det helt avgjørende for NJ at de kommersielle medienes situasjon samtidig anerkjennes. Aviser og lokalkringkastere har hatt betydelige inntektstap og konstnadsreduksjoner de siste årene. Dersom avisene skal opprettholde lønnsomheten frem til 2022, må de sannsynligvis redusere sine kostnader med i overkant av 2 milliarder kroner. Det må settes inn tiltak rettet mot disse medieaktørene. Særlig utsatt er lokale og regionale medier, som er selve grunnmuren i mediemangfolde.

Les høringsbrevet fra Norsk Journalistlag her