Stortingshøring om ny åndsverklov

Stortingshøring om ny åndsverklov

Norsk Journalistlag mener at bestemmelsen om åndsverk skapt i arbeidsforhold er uklar. –Den skaper ingen forutsigbarhet, og den vil kunne gi grobunn for rettslige tvister som neppe er ønskelig, sier NJ-leder Hege Iren Frantzen.

Norsk Journalistlag deltok i den muntlige høringen i Familie- og kulturkomiteen om ny åndsverklov.

NJ-leder Hege Iren Frantzen rettet kritikk mot forslaget til bestemmelsen om åndsverk skapt i arbeidsforhold, §71 i utkastet.  Primært mener NJ det ikke er behov for en slik regulering, og vil derfor ta ut bestemmelsen av loven.

– Forslaget til ny lovtekst er uklart. Den skaper ingen forutsigbarhet, og den vil kunne gi grobunn for rettslige tvister som neppe er ønskelig, sier Frantzen.

Hvis lovforslaget likevel innføres, legges det til grunn at det er ment å være en kodifisering av gjeldende rett og at rettstilstanden ikke endres ved forslaget.

NJs medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud trakk frem at bestemmelsen om rimelig vederlag ved overdragelse av opphavsrett, som vil få stor betydning for frilansere, også må fange opp de tilfellene der utviklingen i avtaleforholdet har medført at vederlaget ikke lenger kan anses som balansert.

Til slutt tok Nyrud opp at bestemmelsen om gjengivelse av verk ved medias omtale av dagshending, ikke reflekterer rettsutviklingen fra Menneskerettsdomstolen. NJ foreslår derfor at begrepet «dagshending» endres til «sak av allmenn interesse».

Norsk Journalistlags skriftlige materiale til høringen finner du her

Norsk Journalistlags høringsuttalelse om lovutkastet finner du her