Årsmøtet stilte seg bak ny honorarmodell

Årsmøtet stilte seg bak ny honorarmodell

Årsmøtet til Frilansjournalistene/NJ vedtok med stort flertall i en utalelse å be NJs landsstyre om å innføre den nye modellen for beregning av frilanssatser. Men årsmøtet uttrykte også bekymringer over medlemmenes vanskeligheter med å få rimelig betalt, og behovet for å ivareta frilanseres økonomiske og faglige trygghet.

Under årsmøtet til Frilansjournalistene/NJ fredag 6. november la NJs frilanssatsutvalg fram sin nye modell for beregning av frilanshonorarer. Modellen baserer seg på prinsippet om at en journalist skal kunne sitte igjen med samme lønn når han/hun utfører samme arbeid som en fast ansatt journalist. Det er NJs landsstyre som har satt ned utvalget, og som skal fatte endelig vedtak i saken - etter alt å dømme på landsstyrets møte 10.-11. desember.

 Årsmøtet stilte seg bak ny honorarmodell
Foto: Roger Brendhagen

Modellen beregner ut fra NJs lønnsstatistikk og frilansernes reelle utgifter en timesats som vil variere med hvilken oppdragsgiver stoffet tilbys, frilanserens egen kalkyle og medgått tid. Modellens beregninger vil bare tjene som veiledende, og danne grunnleget for hver enkelt frilansers prisforhandlinger. Frilansere som ikke ser seg tjent med å bruke modellen, vil stå fritt til å forhandle på det grunnlaget de ønsker, men utvalget mener den nye modellen over tid har et helt annet potensial som forhandlingsgrunnlag enn dagens stykkprissatser. Utvalget mener det er viktig at hele NJs organisasjon står bak den nye modellen, som vil kreve betydelige informasjons- og kurstiltak.

Under årsmøtets diskusjon kom det fram sterke argumenter for å ta i bruk den nye modellen, men også bekymringer fra medlemmer som var redde for å miste dagens satser, som noen opplever som en buffer mot ytterligere kutt i honorarene. Mange fryktet på forhånd at debatten skulle bli en konfrontasjon mellom de ulike synspunktene, men de fleste opplevde den som en konstruktiv debatt der årsmøtet søkte å finne en felles løsning de fleste medlemmene kan stille seg bak.