Vedtekter for Journalisten

Vedtatt av NJs landsstyre 11.-12. desember 2014.

§ 1. Formål

Journalisten er medlemsorganet til Norsk Journalistlag og skal drive kritisk og undersøkende journalistikk. Publikasjonen skal drive nyhetsformidling, dekke journalistenes faglige og sosial kår, følge NJs virksomhet og være et forum for mediefaglig debatt.

§ 2. Utgiver

Norsk Journalistlag eier og utgir Journalisten. Virksomheten er organisert som en egen avdeling i Norsk Journalistlag og ledes av redaktøren. Journalisten redigeres i samsvar med Redaktørplakaten og norske mediers felles regelverk slik det blant annet er nedfelt i Vær Varsom-plakaten.

§ 3. Landsstyret

Landsstyret fastsetter formål og vedtekter for Journalisten, velger styre, vedtar størrelsen på de årlige overføringene fra NJ til Journalisten og vedtar regnskapet i forbindelse med behandlingen av NJs årsregnskap. Landsstyret behandler Journalistens strategiplan og større omlegginger av driften. Endringer av formål og vedtekter krever 2/3 flertall i landsstyret.

§ 4. Styret

Styret skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Styret og styrets leder velges for to år av gangen på det første landsstyremøtet etter landsmøtet. De ansatte velger et styremedlem og et varamedlem. Styret ansetter redaktør, utarbeider strategiplan, behandler og godkjenner virksomhetsplan og budsjett, herunder stillingsrammer og investeringer, samt lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Styret har et særskilt ansvar for å følge den økonomiske utviklingen og for å informere NJs landsstyre ved større avvik. Styret utarbeider årsmelding og regnskap som legges frem for landsstyret.

§ 5. Redaktøren

Redaktøren forutsettes å dele NJs grunnsyn slik det er uttrykt i NJs formålsparagraf. Redaktøren ansetter Journalistens medarbeidere og leder Journalistens redaksjonelle og forretningsmessige virksomhet innenfor det styrevedtatte årsbudsjettet. Redaktøren rapporterer til styret.