Fornøyde medlemmer

Medlemmene er godt fornøyd med jobben Norsk Journalistlag gjør. 3 av 4 som svarte på NJs medlemsundersøkelse i 2018 opplever at organisasjonen gjør en god eller svært god jobb for medlemmene.

Norsk Journalistlags medlemsundersøkelse kartlegger blant annet hvor tilfreds medlemmene er med medlemskapet. NJ får en skår på 74 på en skala fra 0-100. Den er ingen stor forskjell mellom de ulike medlemsgruppene.

Det svenske journalistforbundet får til sammenlikning en skår på 44 på den samme undersøkelsen.

Undersøkelsen gikk ut til alle yrkesaktive medlemmer og studentmedlemmene. Av disse svarte 840 fast ansatte, 60 vikarer/midlertidige, 180 frilansere, 31 studenter og 196 tillitsvalgte. Svarprosenten var på 20 prosent. Kantar TNS, som gjennomførte undersøkelsen, har sett nærmere på hvem som har svart, og konkluderer med at resultatene er representative for medlemsmassen.

Journalistavtalene viktigst

De sentrale journalistavtalene er det medlemsgodet som oppleves som absolutt viktigst for medlemmene. De er godt fornøyd med eksisterende avtale, samtidig som de har klare forventninger om at NJ skal forbedre dem i kommende forhandlinger, ikke minst for å få hevet minstelønnssatsene.

Undersøkelsen viser videre at medlemmene er godt fornøyd med den generelle medlemsservicen, for eksempel at det er enkelt å få hjelp når de kontakter organisasjonen, og at arbeidet med journalistfaglige spørsmål i regi av Norsk Presseforbund (NP) og NJ er en svært viktig grunn til å være medlem av NJ. Også det å være fagorganisert og oppleve solidaritet med kolleger i Norge og utlandet skårer høyt.

Hvor blir det av pengene?

Undersøkelsen viser at medlemmene er opptatt av at kontingenten brukes på en god måte. En av de klare tilbakemeldingene er at NJ må bli flinkere til å synliggjøre aktivitetene som pengene går til, og generelt bli langt flinkere til å informere om hva organisasjonen driver med.

Grunnlaget for videre arbeid

NJ-leder Hege Iren Frantzen takker medlemmene for det store engasjementet for NJ som kommer til uttrykk i undersøkelsen, ikke minst i de åpne spørsmålene der medlemmene har gitt svært gode tilbakemeldinger om hva slags organisasjon de ønsker seg.

– Vi tar med oss tilbakemeldingene fra medlemmene i arbeidet med å utarbeide NJs tiltaksplan og program for perioden 2019-2021. Disse skal behandles av landsmøtet i mars, og er styringsdokumentene for det nye landsstyret som da blir valgt, sier Frantzen.

Foreløpig forslag til tiltaksplan 2019-2021

Protokoll fra landstyremøtet med foreløpige forslag