Støtteskriv til Høyesterett

Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening engasjerer seg i Rettspraksis.nos høyesterettsanke i tvisten mot Lovdata. Utfallet har stor samfunnsmessig betydning.

– Utfallet i denne saken har samfunnsmessig betydning, fordi tilgangen til avgjørelsene fra Høyesterett er en forutsetning for at journalister kan foreta mer gjennomgripende analyser over rettstilstanden, sier NJ-advokat Ina Lindahl Nyrud.

– Mediene henvises i dag kun til å omtale rettsavgjørelsene som enkeltstående nyhetssaker, men uten at de gis anledning til å overskue den samlede rettstilstanden som er utpenslet av vår øverste domstol.

Nyrud viser til støtteskrivet omtaler et ferskt eksempel fra Jensen-saken, der lagmannsretten besluttet å sette juryens kjennelse til side. I samfunnsdebatten er det vist til at lignende beslutning ble anket til Høyesterett i NOKAS-saken. Siden denne avgjørelsen er fra 2007, og tilhører den perioden som tvisten mellom Rettspraksis.no og Lovdata omhandler, ligger den bak Lovdatas abonnementsordning.

– NJ mener at formålet med åndsverklovens bestemmelser aldri har vært å hindre borgerne og mediene fri adgang til Høyesteretts avgjørelser. Høyesterett har nå mulighet til selv å få spre sine avgjørelser til folket, sier Nyrud.

Les støtteskrivet her