Ynskjer meir openheit med nytt eigarskapsregister

Medierettsadvokat i Norsk Journalistlag, Ina Lindahl Nyrud, stilte 13. desember på høyringa i Stortinget om den nye Lov om register over reelle rettighetshavere – Prop. 109 L.

Med denne lova vil det bli oppretta eit register over såkalla reelle rettighetshavere – den eller dei fysiske personane som faktisk eig eller kontrollerer eit selskap eller foretak. Føremålet med lova er å kjempa mot kvitvasking, korrupsjon, terrorfinansiering og anna økonomisk brotsverk som er vanskeleg å oppdaga når eigarskapet ikkje er klar. Men eit søkbart, sanntidsoppdatert register over rettigheitshavarar kan også vera eit godt arbeidsverktøy for journalistar.

Som me skriv i høyringsforslaget saman med Norsk Redaktørforening, er framlegget til ny lov enno ikkje godt nok:

«Det bør være samme åpenhet om eierskap i norske selskaper enten det ender med AS, DA, eller er et norskregistrert foretak med forretningsadresse på Cayman Island. Men slik vil det ikke bli dersom dette forslaget fra Regjeringen går gjennom. Da vil man få ett aksjonærregister som gir et fullt innblikk i hvem som eier aksjeselskaper, også vil man få et annet register som forteller hvem som eier en andel på mer enn 25 % i alle andre selskapsformer, og for alle dem som ikke har skjult aksjene sine gjennom en forvalterkonto.»