Overenskomst mellom DISCOVERY NETWORKS NORWAY AS og Norsk Journalistlag (NJ)

§ 1 Overenskomstens omfang

Overenskomsten gjelder lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte som organiseres gjennom Norsk Journalistlag.

Er en ansatt pliktig til å utføre annet arbeid ved siden av sitt ordinære arbeid, skal vedkommende likevel anses som ansatt i henhold til denne overenskomst, selv om det nevnte arbeid medfører et større antall arbeidstimer enn det redaksjonelle arbeidet.

 

§ 2 Felles utgangspunkter

Discovery Networks Norways organisasjon skal være så effektiv som mulig.

Det er en målsetting å gi de forskjellige faggrupper øket kompetanse og mulighet til gjennom det daglige arbeidet, å utvikle og styrke de enkelte områder innen Tv-produksjon.

De forskjellige funksjoner som dekkes av denne overenskomst, rangeres ikke og behandles som likeverdige i lønns-, faglig og ansvarsmessig forstand.

De ansatte må være forberedt på endringer i arbeidsoppgaver og organisasjonsstruktur. Det kan bli utarbeidet nærmere instrukser og retningslinjer vedrørende medarbeidernes arbeidsoppgaver. Partene innser at arbeidsoppgavene over tid kan bli endret. De ansatte plikter å utføre det arbeid som er eller blir lagt til stillingen, og som naturlig faller inn under den instruks og de retningslinjer som gjelder til enhver tid. De ansatte er i særlige tilfelle forpliktet til å utføre også annet arbeid, utenfor sitt fagområde, også i andre avdelinger/ grupper i organisasjonen.

Partene er innforstått med at arbeidets art gjør det nødvendig med en fleksibel arbeidstidsordning, herunder ordinært arbeid på kveld, ukeslutt og helligdager. Noe nattarbeid må også påregnes.

Merknad:

Denne avtale skal ikke forringe lønns- og arbeidsvilkår som er gunstigere enn dem som her er fastsatt.

 

§ 3 Ansettelser m.m.

A Ansettelse

Ansettelser foretas av selskapets daglige leder eller annen person i selskapet som har fått fullmakt til det. (Se Hovedavtalens § 9-15 om bl.a. bestemmelser om utlysning.) Ved ansettelsen utarbeides individuell arbeidsavtale, hvor de sentrale lønns- og arbeidsvilkår framgår.

Merknad:

For å stimulere til avansement og intern karriereutvikling vil det under ellers like forhold bli foretrukket interne søkere ved ansettelser.

Det kan ved ansettelsen avtales prøvetid. I prøvetiden gjelder normalt 14 dagers gjensidig oppsigelsestid.

Når tilbud om lønn gis søkere som omfattes av denne avtalen, skal redaksjonsklubben snarest mulig orienteres om lønnsplasseringen. Tillitsvalgte gis anledning til å bistå søkeren.

Om det for ansettelse i stillingen forutsettes at den ansatte kan få endret geografisk arbeidssted utover den geografiske region man første gang ansettes i, skal dette framgå av arbeidsavtalen. Stasjonering utenlands vil forutsette særskilt avtale mellom Discovery Networks Norway og arbeidstakeren.

Discovery Networks Norway sender informasjon vedrørende NJs medlemmer til NJ mht. navn, stilling, arbeids-, lønns- og ansettelsesvilkår. Opplysningene skal normalt innsendes innen 1 måned etter tiltredelse eller lønnsendring.

B Midlertidig ansatte

De samme arbeidsvilkår som gjelder for fast ansatte gjelder for midlertidig ansatte.

Når selskapet foretar midlertidige ansettelser (vikarer, oppdragsansettelser o.l.), har medarbeiderne og deres tillitsvalgte rett til å få opplyst grunnen til den midlertidige ansettelse og hvilken varighet ansettelsesforholdet antas å få.

Tidsbestemte midlertidige ansettelser utløper uten oppsigelse ved fastsatt utløpstid, eventuelt når engasjementet er fullført. I ansettelsesperioden gjelder alminnelige oppsigelsesfrister.

C Praktikanter

Praktikanter, dvs. studenter fra journalist/medieutdanningene som er ute i praksis i skolens regi, får arbeidsvilkår etter denne overenskomst med de særbestemmelser som er inntatt under lønnsbestemmelsene og de enkelte øvrige punkter.

D Deltid

De deltidsansattes lønns-, arbeids- og tilsettingsvilkår er tilsvarende de som gjelder for heltidsansatte.

 

§ 4 Særavtaler

Med særavtale menes i denne overenskomst avtaler som utfyller eller kommer i tillegg til denne overenskomst. Avtalene kan gjelde hele bedriften eller avgrensede medarbeidergrupper.

Slike avtaler skal nedtegnes skriftlig og undertegnes av begge parter uten ugrunnet opphold etter at avtalen er sluttforhandlet.

Partene forutsetter at ved inngåelsen av særavtale, skal særavtalen inneholde bestemmelser om varighet og/eller oppsigelsesfrister.

Likeledes skal begge parter sørge for at andre forhold som det er enighet om å supplere avtalens regler med, får skriftlig form. Slike avtaler må ikke ha et innhold som strider mot denne overenskomsten.

§ 5 Lønnsbestemmelser

A Minstelønnssatser

Fra 1. april 2017:

 

Begynnersats         Kr 353 000
Etter 1 år         Kr 357 000
Etter 2 år         Kr 361 000
Etter 3 år         Kr 363 500
Etter 4 år         Kr 366 000
Etter 5 år         Kr 368 500
Etter 6 år         Kr 371 000
Etter 7 år         Kr 373 500
Etter 8 år         Kr 376 000
Etter 9 år         Kr 378 500
Etter 10 år         Kr 381 000
Etter 11 år         Kr 383 500
Etter 12 år         Kr 386 000
Etter 13 år         Kr 388 500
Etter 14 år         Kr 391 000
Etter 15 år         Kr 394 000
Etter 16 år         Kr 397 000
Etter 17 år         Kr 399 500
Etter 18 år         Kr 402 000
Etter 19 år         Kr 405 000
Etter 20 år         Kr 408 000
Etter 21 år         Kr 410 500
Etter 22 år         Kr 412 500
Etter 23 år         Kr 415 500
Etter 24 år         Kr 418 000
Etter 25 år         Kr 420 500
Etter 26 år         Kr 423 000
Etter 27 år         Kr 425 500
Etter 28 år         Kr 428 000
Etter 29 år         Kr 430 500
Etter 30 år         Kr 433 000
Videre hvert årØkning på kr 2.500

 

Ovennevnte lønnssatser gjelder ved full stilling. Ved eventuell avtale om deltidsarbeid reduseres minstelønnssatsene tilsvarende.

Ikke reelle alderstillegg skal ikke gis.

Partene understreker at man ved ansettelse skal unngå kjønnsbestemte lønnsforskjeller, og viser til del 2, § 9-6 vedrørende ansettelse av redaksjonelle medarbeidere.

Ansiennitet opparbeides ved arbeid som faller inn under denne avtalens virkeområde eller som naturlig kan beskrives som redaksjonelt arbeid.

Følgende permisjoner regnes med i ansienniteten: Permisjoner med hel eller delvis lønn, permisjon ved oppdrag i Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund.

B Personlig tillegg

I tillegg til minstelønn og eventuelle generelle tillegg som følger av overenskomsten, skal medarbeiderne gis et personlig tillegg. Tillegget gis på grunnlag av en totalvurdering hvor innsats, dyktighet, kreativitet og opphavsrettslige frembringelser, utdannelse, praksis, erfaring, arbeidsområde inngår i vurderingen.

Medarbeidere som har permisjon ved fødsel og adopsjon, skal gjennom en lønnsvurdering sikres en lønnsutvikling som om de hadde vært i arbeid. Eventuelle lønnstillegg gjøres gjeldende fra det tidspunktet arbeidet gjenopptas

Permisjon for videreutdanning og permisjon uten lønn for omsorgsarbeid bør tillegges vekt ved fastsettelsen av personlig tillegg.

Vurdering av den enkelte medarbeiders personlige lønn skal finne sted en gang hvert kalenderår, og avtales i forbindelse med de sentrale tarifforhandlingene.

Partene skal i denne forbindelse ta hensyn til bedriftens totale situasjon.

Partene er enige om at reelle forhandlinger er en viktig del av lønnsfastsettelsen. Det påhviler begge parter et stort ansvar for å komme til enighet.

Ved vesentlige endringer av den enkeltes arbeidsoppgaver og/eller ansvarsforhold, kan det likevel forhandles om lønnsforhold utenom de ordinære lønnsforhandlingene. Oppnås ikke enighet ved de lokale forhand­lingene, er det opp til bedriften å treffe de endelige beslutninger.

Alle lønnsendringer skal være saklig begrunnet. Hvis den/de tillitsvalgte eller en medarbeider mener at usaklige hensyn er kommet inn ved vurderingen av personlig tillegg, kan den/de tillitsvalgte på vedkommendes vegne ta forholdet opp til drøftelse med selskapet.

C Kjønnsbestemte lønnsforskjeller

Partene er enige om at kjønnsbestemte lønnsforskjeller er uakseptabelt og understreker at man ved ansettelser skal unngå kjønnsbestemte lønnsforskjeller. Dersom det kan påvises kjønnsbestemte lønnsforskjeller, skal disse utlignes. I tilfeller der de lokale parter ikke oppnår enighet, kan saken bringes inn for NJ og Discovery Networks Norway.

D Overtidstillegg

For overtidsarbeid utbetales overtidstillegg, jfr. aml § 10-6 nr. 11, med 70 % beregnet ut fra en omforent månedssats på henholdsvis 162.5 og 150 timer, avhengig av skiftsystem.

Overtidsarbeid skal være forhåndsavtalt med nærmeste overordnede, som også attesterer overtidslistene.

Overtidsgodtgjørelse utbetales for hele timer. Avrunding skjer slik:

Arbeid under 30 minutter kompenseres ikke

Arbeid utover 30 minutter avrundes til hel time

Det er i enkelttilfelle anledning til å avtale avspasering av overtid. Avtale om avspasering kan inngås mellom den enkelte medarbeider og den nærmeste overordnede.

Ved utrykning når medarbeideren har hjemmevakttjeneste, jfr. aml § 10-4 nr. 3, betales overtidstillegget for tidsrommet etter alminnelige regler og de retningslinjer som forutsettes klarlagt på forhånd.

Ved pålagt reiseoppdrag inngår som arbeidstid medgått tid til journalistisk arbeid og for transport som er nødvendig for å utføre oppdraget, ut over normal daglig arbeidsreise.

For medgått tid til transport utover 7,5 time gis ikke overtidskompensasjon, såfremt annen avtale ikke er inngått.

Overtid i forbindelse med pålagt reiseoppdrag skal avtales med daglig leder eller annen person i selskapet som har fullmakt til dette. I helt spesielle tilfeller, særlig i forbindelse med hastverksreiser, skal overtidskompensasjon fastsettes uten ugrunnet opphold etter at oppdraget er avsluttet. Dette gjelder ikke der det er avtalt en fast overtidsordning og heller ikke når det er avtalt annen form for kompensasjon i henhold til oppdragets karakter.

Ved pålagt reiseoppdrag der varighet og karakter gjør eventuell overtid vanskelig å måle, kan kompensasjon avtales ut fra en samlet vurdering av oppdragets arbeidsbelastning.

E Ulempetillegg

Medarbeiderne har utover det ovennevnte krav på et særlig tillegg som skal gi kompensasjon for ubekvem arbeidstid samt tillegg for helger og høytider.

Arbeid i høyere stilling som ikke overskrider 1 måned godtgjøres ikke.

Tillegg fastsettes på bakgrunn av stillingsbeskrivelsen for vedkommende stilling og arbeidstidsordninger. Det er partenes forutsetning at tillegget minst skal gi like god dekning som tilsvarende kompensasjoner og skjermingsreguleringer i andre av NJs avtaleområder.

Hvor annen avtale ikke inngås, fastsettes skifttillegg til kr 2 244,- pr. måned og ulempetillegg til kr. 1 964,- pr. måned.

Ut over det ovenfor avtalte ulempetillegg godtgjøres pålagt arbeid 1. og 17.mai, samt nyttårsaften og 1.nyttårsdag, onsdag før skjærtorsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften, 1. og 2.påskedag, Kristi himmelfartsdag, 1. og 2.pinsedag, julaften og 1. og 2.juledag med ordinær timelønn tillagt 100 %.

F Nattillegg

For ordinært arbeid som utføres i tidsrommet mellom kl. 2300 og kl. 0600 gis et tillegg pr. time som svarer til 45 % av timelønnen. Tillegget utbetales i tillegg til godtgjørelsen etter pkt. E Ulempetillegg, 6.avsnitt.

G Praktikantlønn

Praktikanter fra studiesteder som er godkjent av partene, skal ha en lønn tilsvarende praktikantlønn i den til enhver tid gjeldende avtale mellom Norsk Journalistlag og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) (p.t. 40 % av begynnersats) når praktikantene utfører journalistisk arbeid under tilfredsstillende veiledning. Praksistid på en uke eller mindre godtgjøres ikke. Avtalepartene kan fravike disse bestemmelser i enkelte tilfeller.

Vilkårene for praktikanter skal følge de alminnelige vilkår i bransjen. Partene er enige om å oppta endringsforhandlinger om vilkårene endres utenfor Discovery Networks Norway.

H Endringstillegg

a) Dersom det etter drøftinger foretas endringer i oppsatt arbeidsplan, jf. § 6 B, betales overtidstillegg for arbeidet tidsrom utenom oppsatt arbeidsplan.

b) Ordningen gjelder for de tilfeller hvor melding om endring er gitt senere enn 9 døgn før endringen skal finne sted.

I Stedfortredertillegg

Medarbeidere som i følge turnus vikarierer i høyere stilling, eller stilling med større ansvar/avlønning, gis et stedfortredertillegg på 15 % av timelønn.

 

§ 6 Arbeidstid

A Normal arbeidstid

Det tilstrebes at arbeidstiden ikke overstiger de grenser som er fastsatt i arbeidsmiljøloven og denne avtale.

Den ordinære arbeidstiden er 37,5 time pr. uke, eksklusiv lunsj, se dog aml. § 10-9.

Den ukentlige ordinære arbeidstid må ikke overskride 37,5 timer i gjennomsnitt i en periode på 3 på hverandre følgende uker. I forbindelse med ferie, langvarige idrettsarrangementer og andre spesielle omstendigheter kan ukentlig arbeidstid gjennomsnittsberegnes over 6 uker. Dette gjelder også ved ordinære turnusplaner som er lengre enn 3 uker.

B Arbeidsplan

1. Inndelingen av arbeidstiden skal fastsettes i en arbeidsplan innenfor denne ramme. Arbeidsplanen fastsettes av bedriften etter forhandlinger med de tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser.

2. Ved igangsetting og endring av arbeidsplaner skal det konfereres herom senest 14 dager før ordningen iverksettes. Endring i arbeidsplaner med kortere varsel enn 14 dager kan bare skje etter drøftelse med de tillitsvalgte. De nevnte frister gjelder ikke når det er nødvendig å supplere bemanningen pga. sykdomsforfall e.l.

3. Hvor medarbeideres arbeidstid blir oppdelt mer tilfeldig, forutsettes dette drøftet med tillitsvalgte med sikte på så vidt mulig å finne fram til en for begge parter akseptabel ordning.

4. Arbeidstiden fordeles på 5 dager i uken i gjennomsnitt såfremt saklige grunner ikke tilsier en annen ordning.

5. Arbeidstiden må ordnes slik at arbeidstakerne får en arbeidsfri periode på minst 11 timer mellom to arbeidsperioder. Dersom dette ikke er mulig uten at det vil medføre alvorlige driftsforstyrrelser, skal arbeidstakeren ha en ekstra godtgjøring på kr. 612 pr. gang. Det kan avtales at kompensasjonen i stedet gis i form av avspasering i forholdet 1:1, dvs. 1 dag avspasering pr. gang.

C Avspasering m.v.

Partene er enige om at medarbeiderne kan få godtgjort overtidsarbeid gjennom avspasering dersom bedriften og den ansatte i hvert tilfelle er enige om dette. I så fall avspaseres overtid time for time.

I tillegg utbetales overtidstillegget.

Tidspunktet for avspasering avtales senest en uke før.

Dersom en medarbeider i forbindelse med reiseoppdrag mister sin fridag, har vedkommende rett til å kreve denne erstattet med annen fridag innen rimelig tid, med mindre annet er avtalt.

D Skift, turnus

Følgende arbeidstid er avtalt:

36,5 timer pr. uke:

Vanlig 2-skiftarbeid som hverken går lørdag aften eller i helligdagsdøgnet.

35,5 timer pr. uke:

a. Arbeid som drives “hovedsakelig” om natten.

b. Døgnkontinuerlig skiftarbeid og “sammenlignbart” turnusarbeid.

c. 2-skiftarbeid og “sammenlignbart” turnusarbeid som “regelmessig” drives på søn- og/eller helligdager.

d. Arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte må arbeide minst hver tredje søn- og/eller bevegelig helligdag.

33,6 timer pr. uke:

Helkontinuerlig skiftarbeid og “sammenlignbart” turnusarbeid.

E Spisepause

I Discovery Networks Norway er det hvile- og spisepause på 30 minutter pr. normalarbeidsdag.

Når en medarbeider pålegges overtid utover 3 timer eller arbeider på oppsatte vakter på mer enn 11 timer, og vedkommende ikke kan benytte Discovery Networks Norway AS egen kantine, skal medarbeideren etter avtale få dekket merkostnader innenfor de enhver tid gjeldende skatteregler, mot fremleggelse av kvittering.

F Sosiale medier

Partene er enige om at avtalt arbeid med sosiale medier organiseres og godtgjøres på lik linje med annet arbeid.

 

§ 7 Fritak fra turnusarbeid

Medarbeidere som på grunn av aldersmessige årsaker ønsker å bli fritatt for regelmessig turnusarbeid, skal ha anledning til det, dersom forholdene ligger til rette for dette. Hvor det kan skape problemer å gjennomføre fritaket, skal ledelsen og de tillitsvalgte på forhånd drøfte situasjonen.

 

§ 8 Sykelønn

Discovery Networks Norway kompenserer differansen opp til full lønn under sykdom i inntil 1 år, dersom ytelsene fra folketrygden er lavere (full lønn eksklusiv eventuelle provisjoner og bonuser).

Retten til full lønn er betinget av at medarbeideren har tiltrådt stillingen, og faller bort ved opphør av arbeidsforholdet.

Legeattest kan forlanges fremlagt.

Forøvrig reguleres retten til sykelønn av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

En medarbeider vil ikke som følge av forhold som er begrunnet i sykdom, av den grunn få redusert sin nominelle faste lønn. Partene er innforstått med at slike forhold kan tas med i vurderingen av eventuell økning i medarbeiderens personlige tillegg.

 

§ 9 Svangerskap, fødsel og adopsjon

Ved fødsels- og omsorgspermisjon har medarbeidere rett til full lønn om permisjon med 100 % er valgt i det stillingsomfang lov om folketrygd fastsetter når bedriften mottar refusjon fra folketrygden.

Der permisjon med 80 % er valgt reduseres lønn tilsvarende.

Full lønn under fødselspermisjon beregnes som full lønn under sykdom.

Dersom vesentlige bedriftsmessige hensyn ikke er til hinder for det, kan etter vurdering i det enkelte tilfelle, gis ytterligere permisjon uten lønn i inntil ett år i forbindelse med fødsel.

Til mor som ammer barn gis tjenestefri med lønn med inntil 2 timer pr. dag.

Fedre eller andre ansatte med rett til omsorgspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-3

nr. 1 har i forbindelse med fødsel rett til to uker og en dags omsorgspermisjon med full lønn.

Ved adopsjon av barn under 15 år gjelder de samme rettigheter som ved fødsel. Rettighetene kan benyttes av kvinnelige eller mannlige medarbeidere.

Protokolltilførsel:
Partene er enige om at de endringer som er gjort under hovedrevisjonen i 2002 er av redaksjonell karakter og at de ikke er ment å innebære materielle endringer. Unntatt er en ekstra dag for fedre i forbindelse med fødsel, jfr 4. ledd.

 

§ 10 Lønn under repetisjonsøvelser

Discovery Networks Norway dekker full lønn under repetisjonsøvelser fratrukket godtgjørelse gitt under repetisjonsøvelsen og lønn fra eventuell biarbeidsgiver i repetisjonstiden.

Medarbeideren må ha hatt tjeneste de siste 6 måneder for at dette skal gjelde.

Merknad:

Endringer i Lov om folketrygd eller Rikstrygdeverkets forskrifter, kan medføre endringer i forannevnte bestemmelser, etter forhandlinger.

 

§ 11 Etterlønn

Etter død betales 3 måneders lønn til de etterlatte når avdøde hadde forsørgelsesplikt.

Når en medarbeider som har vært ansatt i minst 10 år, avgår ved døden, skal bedriften utbetale vedkommendes etterlatte lønn for 6 måneder.

Merknad:

Partene er enige om at bedriften etter henvendelse i det enkelte tilfelle skal være behjelpelig med å utvirke snarlig utbetaling av de ytelser som er nevnt i foregående avsnitt, eventuelt ved å yte et beløp på forskudd.

 

§ 12 Forsikring

Medarbeiderne skal i tillegg til ordinær yrkesskadeforsikringsdekning gis et tillegg til dekning av premie til gruppelivsforsikring med inntil kr.1.500,- kr./år.

Discovery Networks Norway har innført tjenestepensjon i 2005.

 

§ 13 Videreutdanning og stipendpermisjon

A. Rett til permisjon med lønn

Ved permisjon for bruk av tildelte pressestipendier utbetales lønn i inntil 1 måned utover ferien. Forutsetningen er at Discovery Networks Norway har fortrinnsrett til det journalistiske stoff medarbeideren produserer under eller som følge av stipendet.

Bedriften vil gi permisjon med lønn til etter- og videreutdanning innenfor en ramme på 1 kursdag pr. ansatt pr. år, fordelt på alle former for kurs og utdanning. Bedriften godkjenner kursdeltakelse i hvert enkelt tilfelle.

Discovery Networks Norway vil etter søknad kunne gi permisjon til annen etter- og videreutdanning der vesentlige bedriftsmessige hensyn ikke er til hinder for det. Det vil herunder kunne gis permisjon med full lønn for deltakelse i kurs og studier, samt bruk av utdanningsstipendier. Også til annen videreutdanning vil Discovery Networks Norway yte lønn på nærmere vilkår, som avtales på forhånd samtidig med avtale om permisjonstidens lengde.

Merknad:

Partene er enige om at man bør benytte plansøknader i Discovery Networks Norway. Om vesentlige driftsmessige hensyn unntaksvis tilsier at en medarbeider ikke kan gjennomføre kurs på gitte tidspunkter, vil medarbeideren tilpasse seg dette når det søkes.

Partene er enige om at det skal tilstrebes at alle medarbeidere får tilbud om og gjennomfører etterutdannelse.

Etter gjennomgått kurs/opplæring leverer arbeidstakeren en skriftlig rapport for å kunne vurdere opplæringsverdien av kurset.

B. Rett til ulønnet permisjon

Medarbeiderne kan dessuten søke om ulønnet permisjon for annen yrkesrettet utdanning ved for eksempel midlertidig ansettelse i produksjonsselskaper eller annen medievirksomhet. Forutsetningen er at virksomheten ikke er i konkurranse med Discovery Networks Norway og at vesentlige bedriftsmessige hensyn ikke er til hinder for det.

Discovery Networks Norway vil se positivt på slike søknader. Søknader avgjøres endelig av ledergruppen i Discovery Networks Norway.

 

§ 14 STUP-ordning

Partene er innstilt på å medvirke til den enkelte medarbeiders faglige utvikling, gjennom videreutdanning i og utenfor bedriften.

Mellom partene opprettes en egen avtale om en bransjefinansiert ordning for etter- og videreutdanning for dem som omfattes av denne overenskomst. Denne ordning finansieres av Discovery Networks Norway etter nærmere avtale mellom partene. For inneværende år settes satsen pr. NJ-medlem til kr. 1.500,-.

Merknad:

Denne ordningen skal organiseres på tilsvarende måte som øvrige ordninger.

Partene er enige om at det skal etableres et eget fond for NJs medlemmer. Partenes skal møtes i perioden og utarbeide nærmere retningslinjer for bruken av midlene.

 

§ 15 Velferdspermisjon

Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan medarbeider tilstås velferdspermisjon med lønn inntil 2 uker.

Protokolltilførsel:

De nærmere kriterier for innvilgelse av velferdspermisjon gjøres til gjenstand for lokal særavtale.

Partene er likevel enige om at det ved flytting skal gis permisjon inntil 1 dag.
Ved eksamen ved utdanning på fritid gis det fri til eksamensdager pluss to lesedager for hvert fag.

 

§ 16 Ferie

Hvor annet ikke er avtalt, gjelder ferielovens bestemmelser.

Medarbeidere som omfattes av denne avtalen har rett til 5 ukers ferie. Feriepenger utbetales med 12,3 %.

Redaksjonelle medarbeidere/NJ-medlemmer som har fem års tjeneste i Discovery Networks Norway eller minst ti års ansiennitet som redaksjonell medarbeider ved ferieårets begynnelse, skal ha en ukes ekstra ferie (6 virkedager) med full lønn.

Merknad:

Medarbeidere som har fylt 60 år skal i tillegg til den ferie de har krav på etter bestemmelsene foran, ha 6 virkedager ekstra ferie med full lønn, jf. ferielovens § 5 nr 2.

 

§ 17 Reiser i bedriftens tjeneste

Under reiser i bedriftens tjeneste ytes medarbeiderne godtgjørelse etter Statens reiseregulativ.

Merknad:

Partene er enige om at alle medarbeidere som skal på reiseoppdrag for Discovery Networks Norway, kan ta ut forskudd på reisegodtgjørelse.

 

§ 18 Oppsigelse

Oppsigelse skal gis skriftlig med minst 3 måneders varsel. Oppsigelsesfristen er gjensidig. Se dog aml. § 15-3nr 3.

Av hensyn til Discovery Networks Norways virksomhet kan det i oppsigelsestiden være nødvendig i større eller mindre grad å endre medarbeidernes arbeidsoppgaver, eventuelt kan om saklige grunner for dette foreligger, medarbeideren fritas for arbeidsplikt i oppsigelsestiden.

 

§ 19 Arbeid under konflikt

Discovery Networks Norway og NJ er enige om at ansatte som er medlem av NJ, ikke skal kunne pålegges spesielle forpliktelser med hensyn til arbeid i bedriftens andre avdelinger under konflikt.

 

§ 20 Opphavsrett

Partene viser til lov om opphavsrett til åndsverk m.v. og lov om rett til fotografi hva gjelder rettighetsovergang og opphavsrettslige forhold forøvrig.

Intet salg av stoff eller bilder – heller ikke ved faste avtaler – må skje på en slik måte at det er krenkende for opphavsmann, fotograf eller fjernsynsselskap. Det samme gjelder ved eventuell reprise eller annen gjenbruk av stoff.

Redaktør og redaksjonsstab skal påse at det ikke brukes stoff fra andre når det går utover sitat- og låneretten, med mindre det foreligger avtale om det. Kilden skal angis dersom ikke annet er avtalt.

Utgiveren kan ikke videreselge kunstverk f.eks. i form av tegninger/grafikk uten samtykke fra kunstneren. Etter førstegangs gjengivelse av slikt disponerer kunstneren dette til bruk andre steder innenfor rammen av alminnelig lojalitet. Dog slik at Discovery Networks Norway – der det av praktiske grunner er nødvendig – kan kreve å beholde originalene i sitt arkiv så lenge Discovery Networks Norway trenger dem for utnyttelsen av sine øvrige rettigheter.

Bestemmelsene i denne paragraf er ikke til hinder for at medarbeideren utnytter generelle kunnskaper og erfaring vunnet gjennom arbeidsforholdet til f.eks. å skrive bøker, artikler e.l.

Informasjon
Discovery Networks Norway skal om tillitsvalgte ber om det, informere dem om bruken av programmene som faller inn under avtalen, og om den kommersielle virksomheten som er bygget på disse. Ved nyansettelser skal medarbeiderne informeres særskilt om eventuelle stoffutvekslingsavtaler som måtte foreligge.

Vederlag for nye programideer
Vederlag for nyskapende programidéer ytes etter avtale.

 

§ 21 Arbeid og fritid

Redaksjonelle medarbeidere råder selv over sin fritid.

Arbeidstakeren kan ikke uten tillatelse påta seg arbeidsoppgaver for andre TV-selskaper eller produksjonsselskaper som er leverandør til andre TV-selskaper. Arbeidstakeren kan heller ikke uten tillatelse fra arbeidsgiver påta seg faste arbeidsoppgaver for andre mediebedrifter som aviser, ukeblader o.l.

Nektelse av å ta eksterne oppdrag må ha saklig begrunnelse.

Hvis selskapet innen rimelig tid gjør innsigelser, må medarbeideren ikke påta seg det eksterne oppdraget før saken er avklart.

Oppstår det uenighet om slike spørsmål, skal saken tas opp med de(n) tillitsvalgte før avgjørelse treffes.

 

§ 22 Kurs for tillitsvalgte

Discovery Networks Norway betaler reise og opphold med inntil 1 overnatting for inntil 4 personer pr. år for deltagelse i faglig kurs hvor temaene skal ligge innenfor vernearbeid, produktivitet, økonomi, tariff- og samarbeidsspørsmål. Deltagerne kan være tillitsvalgte, styremedlemmer, medlemmer av forhandlingsutvalg og NJ-medlemmer som skal stille til valg for slike funksjoner.

Kursene arrangeres av NJ og legges til Oslo-området.

 

§ 23 Forholdet til individuell arbeidsavtale

Tariffavtalen skal ikke forringe lønns- og arbeidsvilkår for den enkelte når disse vilkår er gunstigere enn dem som er fastsatt i overenskomsten. De som har hatt bedre vilkår, beholder disse.

 

§ 24 Andre ytelser

1. Medarbeidere som omfattes av denne avtalen får dekket telefonkostnader i henhold til de enhver tid gjeldende retningslinjer for bedriften og innenfor gjeldende skatteregler.

2. De redaksjonelle medarbeidere som etter avtale mellom bedriften og de tillitsvalgte har behov for det, gis ett avisabonnement levert på hjemsted/arbeidssted etter valg.

3. Ansatte som trenger briller/kontaktlinser fordi de arbeider ved dataskjerm, får dekket slike utgifter etter de enhver tid gjeldende regler gitt i medhold av arbeidsmiljøloven.

 

§ 25 Overenskomstens ikrafttreden og varighet

Overenskomsten trer i kraft 1. august 2016 og gjelder til og med 31. juli 2018 og videre for to år av gangen med mindre den sies opp skriftlig med 2 måneders varsel.

 

§ 26 Reguleringsbestemmelser for 2. avtaleår

1. Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom Discovery Networks Norway og NJ om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Endringene i tariffavtalene for 2. avtaleår tas stilling til i de respektive organisasjoners organer.

2. Hvis partene representert ved de respektive organisasjoners organer ikke blir enige, kan den organisasjon som har fremsatt krav innen 14 dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 dagers varsel (dog ikke til utløp før 31. juli 2017).

 

***

 

Oslo, den 10. Januar 2017