• Kapittel 3 Lønnsregulativet - utbetaling av lønn

  3 UTBETALING AV LØNN


  Notice: Undefined variable: block_description in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/nj_block_inner_accordion.php on line 27

  For alle ansatte utbetales lønn den 12. hver måned. Hvis den 12. faller på en lørdag eller helligdag, utbetales lønn på siste virkedag før den 12.

  Lønn for desember utbetales den 6. i måneden.

  Feriepenger utbetales i juni, og ferietrekk foretas i samme måned. Forhøyet sats for ansatte over 60 år utbetales samtidig med øvrige feriepenger.

  4.1 Stillingsvurderingssystem


  Notice: Undefined variable: block_description in /home/www/njno/public_html/nj.no/wp-content/themes/nj/inc/vc_custom/vc_templates/nj_block_inner_accordion.php on line 27

   Stillinger innplasseres i stillingskategori etter følgende beskrivelser:

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver har ansvaret for Utdanningsforbundets sekretariatets samlede leveranser og resultater. (**)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver har et overordnet, helhetlig og strategisk ansvar for enhetens fagområder og samlede ressursdisponering.

  eller

  Stillingsinnehaver har særlig høy kompetanse hva gjelder helhet, samfunns- og politisk forståelse i kombinasjon med å ta initiativer for å rådgi/fremme/få gjennomslag i saker av betydning for de strategiske innsatsområdene.

  Minstelønn kr. 790 700 (**)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver leder og utvikler en enhet og har ansvar for faglige analyser/anbefalinger og at prosesser, metoder, systemer, konsepter og rutiner utvikles, kvalitetssikres og implementeres.

  eller

  Stillingsinnehaver arbeider utpreget selvstendig med komplekse saker/problemstillinger/ utfordringer knyttet til utvikling av prosesser, metoder, systemer og konsepter. Stillings­innehaver kan representere Utdanningsforbundet i møte med myndigheter, i forhand­linger, i tvister, i rettsapparatet, m.m.

  Stillingsinnehaver bruker sin faglige autoritet i et tverrfaglig og helhetlig perspektiv.

  Minstelønn kr. 696 200 (**)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver er en faglig ressursperson som utarbei­der, analyserer og vurderer materiale – og/eller ved å påvirke gjennom forhand­linger, utredninger, analyser, høringsuttalelser, deltakelse i utvalg og råd m.m. Arbeidet krever forståelse for fagområde og kontekst.

  eller

  Stillingsinnehaver har ansvar for å lede og utvikle en enhet/et fagområde for å sikre riktig kvalitet og/eller optimal drift innenfor gjeldende vedtak, lov- og regelverk og tilgjengelige ressurser.

  Stillingsinnehaver har ansvar for kvaliteten innen eget ansvarsområde og det er nødvendig å ha spiss- eller tverrfaglig kompetanse. Stillingsinnehaver kan ha ansvar for å koordinere ressurser.

  Minstelønn kr. 540 500 (*)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver løser utfordringer/oppdrag knyttet til daglig drift og administrasjon i sekretariatene, og/eller bidrar til videreutvikling ved å arbeide med forbedringer av prosesser/metoder/konsepter/systemer/moduler/rutiner.

  Arbeidet forutsetter at stillingsinnehaver forstår sammenhenger og konsekvenser av ulike valg og anbefalinger.

  Det kreves høy kompetanse på vanligvis flere prosesser/metoder/konsepter/systemer/moduler og det lov- og regelverk som gjelder for eget arbeidsområde.

  Stillingen kan være tillagt arbeidsledelse og stillingsinnehaver har vanligvis ansvar for å veilede/lære opp andre i eget arbeidsområde.

  Minstelønn kr. 452 700 (*)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver selvstendig utfører oppgaver som inngår i sekretariatenes daglige administrasjon og drift. Arbeidet innebærer vurderinger av hva som vil være korrekt eller best mulig løsning og krever at vedkommende har kompetanse på eget fag/arbeidsfelt og/eller god kunnskap om organisasjonen.

  Det kreves kompetanse på de systemer og gjeldende lov- og regelverk som vedrører arbeidsområdet.

  Stillingsinnehaver planlegger og organiserer gjennomføringen av arbeidet.

  Minstelønn kr. 410 400 (*)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver utfører oppgaver som i hovedsak er standardiserte. Arbeidet krever at stillingsinnehaver er selvgående og har god kjennskap til arbeidsområdets kvalitetskrav, maler og prosedyrer.

  Minstelønn kr. 367 100 (*)

  Stillingen kjennetegnes ved at stillingsinnehaver utfører rutiner i h.h.t. retningslinjer og instrukser.

  Minstelønn kr. 271 800

  (*) Stillingene skal være sikret en lønn etter hhv. 3 og 6 års tilsetting i Utdanningsforbundet, på minimum den til enhver tid gjeldende minstelønn pluss hhv. 7% og 14%.

  (**) Dette gjelder i hovedsak ledende eller særlige uavhengig stillinger, som vil være unntatt fra arbeidsmiljølovens kap. 10 om arbeidstid.

  For den enkelte arbeidstaker kan det gis kronetillegg som kompensasjon for spesielle arbeidsoppgaver. Dette tillegget inngår i den enkeltes lønn så lenge vedkommende innehar arbeidsoppgaven.