Under 9000 medlemmer igjen

For første gang på 10 år er NJ igjen under 9000 medlemmer nå ved årsskiftet. Antallet medlemmer er 8982, og det er en nedgang på 40 medlemmer siden forrige nyttår. Antallet studenter og pensjonister går imidlertid opp, og tallet på yrkesaktive medlemmer er 156 færre enn for ett år siden. Dette tallet kan imidlertid ikke brukes som noen fasit på hvor mange færre journalister det er blitt.

Mange ønsker å bruke NJs medlemstall for å si noe om hvor mange journalister som nedbemannes eller hvor stor nedgangen i bransjen er. Det er imidlertid så mange elementer som ligger i tallene at det ikke vil være riktig å bruke dette som noen faktabase. Ett eksempel er at NJ i løpet av 2015 flyttet en del medlemmer som hadde blitt stående med redusert kontingent (servicekontingent, pga vanskelig økonomi, dobbeltmedlemskap og andre) over til vanlig kontingent, og dermed er ikke tallene fra ett år tilbake helt sammenlignbare.

Det er heller ikke slik at alle som nedbemannes, sier opp medlemskapet i NJ. Mange får heldigvis ny jobb i bransjen, noen går på sluttpakker i lang tid, noen avtaler tidligpensjon en tid fram i tid, osv. Og helt tørke er det ikke - 458 personer meldte seg inn som vanlige medlemmer i NJ i 2015.

Medlemstellingen gjøres hvert år 31.12. og denne er fra 2015.

Noen nøkkeltall

 • Kvinneandelen er på 43,68 prosent. Den har steget jevnt og trutt i alle år, fra 13 prosent i 1960.

Lokallagene

 • Det største lokallaget er Oslo, med 3922 medlemmer, mens det neststørste er Bergen med 858 medlemmer.
 • Det minste lokallaget er Hålogaland med 88 medlemmer.
 • Frilansmedlemmene er innlemmet i lokallagene etter landsmøtevedtak våren 2015 og alle lokallag har dermed økt sitt medlemstall.

Klubbene

 • Den største klubben er TV 2, med 452 medlemmer.
 • På de neste to plassene kommer VG med 271 medlemmer og Aftenposten med 194 medlemmer.
 • Den største NRK-klubben er Dagsrevyklubben, som kommer på 4. plass med 167 medlemmer.

Konsernene

 • Det største "konsernet" er NRK med 1698 medlemmer
 • NJ har for første gang flere medlemmer i Schibsted enn i Amedia ved dette årsskiftet, med hhv 780 og 741 medlemmer.

Flere frilansere og pensjonister, færre midlertidige

 • Antallet medlemmer i NJ Frilans har steget med 36 til 814.
 • Pensjonistene blir flere - fra 1225 i 2014 til 1293 ved utgangen av 2015.
 • Antallet midlertidig ansatte/vikarer har sunket fra 470 til 421.

Inn og Ut

 • 893 personer meldte seg inn i NJ i løpet av 2015
 • Av disse var 458 ordinære medlemmer, mens 381 var studenter.
 • 850 meldte seg ut, av disse var 79 studenter (men flere studenter har ikke betalt kontingent og kan bli tvangsutmeldt nå på nyåret).

Medlemsstatistikken

 

Antall medlemmer i NJ per år

 
År Kvinner Menn Totalt Kvinneandel
1946     272  
1960 123 825 948 13,0 %
1981 678 2 679 3 357 20,2 %
1987 1 204 3 290 4 494 26,8 %
1991 1 759 3 843 5 602 31,4 %
1997 2 761 4 882 7 643 36,1 %
2001 3 340 5 185 8 525 39,1 %
2002 3 357 5 160 8 517 39,4 %
2005 3 651 5 292 8 943 40,8 %
2006 3 836 5 370 9 206 41,7 %
2010 4 055 5 467 9 522 42,6 %
2012 4 085 5 315 9 400 43,5 %
2013 3 968 5 176 9 144

43,4 %

2014

3 930 5 092 9 022 43,6 %
2015 3 924 5 058 8 982 43,7 %

Alle tall er fra avslutningen av året

Iflg NJs jubileumsbok "Fra fjærpenn til internett" av Rune Ottosen (s. 352), var kvinneandelen i NJs lønnsstatistikk 1. april 1969 snaut 10 prosent.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Utviklingen i lokallag fra 1990

Lokallag

1990

2000

2010

2012

2013

2014

2015

Agder 156 265 325 332  290 286 298
Akershus 149 272 372 364  345 326 470
Bergen 212 551 792 770  770 801 858
Buskerud 145 206 217 203  202 201 218
Finnmark 77 125 150 152  150 138 146
NJ Frilans 493 739 835 834  798 778 0*
Haugesund 48 87 97 98  107 102 109
Hedmark 175 209 203 193  187 178 196
Helgeland og
Salten
121 191 186 184  186 167 218
Hålogaland 89 113 105 97  94 92 88
Møre og 205 270 314 272  253 280 340
Romsdal
Nord-Trøndelag 102 130 123 120  114 113 125
Oppland 152 161 192 195  184 188 204
Oslo 2 070 3 341 3 823 3 882  3 774 3 743 3 922
Sogn og
Fjordane
118 106 111 116  123 113 128
Stavanger 235 306 338 295  290 278 301
Telemark 127 189 195 191  193 191 199
Troms 103 162 197 188  179 177 187
Trondhjems 198 317 447 459  431 439 461
Vestfold 113 157 191 173  169 161 192
Østfold 182 227 253 265  240 227 242
Utlandet   56 55 47  56 43 80
               
Totalt 5 270 8 180 9 522 9 400  9 144 9 022 8 982

Fra 1993 er pensjonistene innlemmet i lokallagene.
* Fra 2015 er frilansmedlemmene innlemmet i lokallagene. I 2015 utgjorde NJ Frilans 814 av NJs totale medlemstall.