8379 NJ-ere ved utgangen av 2016

NJ har fått 353 færre medlemmer på vanlig kontingent gjennom det siste året. Årsaken er store nedbemanninger i norske redaksjoner. I de 10 største redaksjonene (unntatt NRK) har NJ 196 færre medlemmer enn for ett år siden.

Det totale antallet medlemmer inkluderer studenter, pensjonister og andre med nedsatt kontingent. Det er redusert med 603 medlemmer det siste året. Årsaken er at det hvert år melder seg inn mange studenter som ikke betaler kontingenten. Disse blir strøket fra medlemslistene etter en tid. Ved tellingen ett år tilbake, lå disse fortsatt inne som medlemmer. Studenttallet og dermed totalantallet medlemmer lå derfor kunstig høyt ved forrige telling.

Justerer vi for dette, ligger antallet studentmedlemmer er ganske stabilt, med 496 medlemmer i dag. Antallet frilansmedlemmer har også holdt seg ganske jevnt over mange år, og er i dag på 783 medlemmer.

Den største klubben er fortsatt TV2, som per i dag har 426 medlemmer. NRK er det største konsernlaget i NJ, med 1711 medlemmer. Da A-pressen og Edda slo seg sammen i 2012 hadde det nye konsernlaget 965 medlemmer, mens Schibsted lå nær med 925 medlemmer. De to konsernene har fulgt hverandre noenlunde, men Amedia har nå noen færre medlemmer enn Schibsted, med 680 medlemmer mot 291.

Antallet pensjonistmedlemmer har steget jevnt og trutt og er nå oppe i 1342. 

Selv om netto antall medlemmer går ned, er det fortsatt mange som melder seg inn i NJ. I løpet av 2016 hadde NJ totalt 710 innmeldinger, av disse var 276 studenter, mens 434 var ordinære medlemmer. Disse innmeldingene kom relativt jevnt gjennom året. 

Det høyeste medlemstallet hadde NJ i 2008 da tallet var 9739, og vi må tilbake til 2001 for å se et medlemstall lik dagens.

Se mer av medlemsstatistikken her.

Les mer på Journalisten.no

Medlemsstatistikken

 

Antall medlemmer i NJ per år

 
År Kvinner Menn Totalt Kvinneandel
1946     272  
1960 123 825 948 13,0 %
1981 678 2 679 3 357 20,2 %
1987 1 204 3 290 4 494 26,8 %
1991 1 759 3 843 5 602 31,4 %
1997 2 761 4 882 7 643 36,1 %
2001 3 340 5 185 8 525 39,1 %
2002 3 357 5 160 8 517 39,4 %
2005 3 651 5 292 8 943 40,8 %
2006 3 836 5 370 9 206 41,7 %
2010 4 055 5 467 9 522 42,6 %
2012 4 085 5 315 9 400 43,5 %
2013 3 968 5 176 9 144 43,4 %
2014 3 930 5 092 9 022 43,6 %
2015 3 924 5 058 8 982 43,7 %
2016 3 642 4 737 8 379 43,5 %

Alle tall er fra avslutningen av året

Iflg NJs jubileumsbok "Fra fjærpenn til internett" av Rune Ottosen (s. 352), var kvinneandelen i NJs lønnsstatistikk 1. april 1969 snaut 10 prosent.                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Utviklingen i lokallag fra 1990

Lokallag 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Agder 156 265 325 332  290 286 298 281
Akershus 149 272 372 364  345 326 470 440
Bergen 212 551 792 770  770 801 858 762
Buskerud 145 206 217 203  202 201 218 203
Finnmark 77 125 150 152  150 138 146 144
NJ Frilans 493 739 835 834  798 778 *  *
Haugesund 48 87 97 98  107 102 109 104
Hedmark 175 209 203 193  187 178 196 188
Helgeland og
Salten
121 191 186 184  186 167 218 173
Hålogaland 89 113 105 97  94 92 88 83
Møre og 205 270 314 272  253 280 340 307
Romsdal
Nord-Trøndelag 102 130 123 120  114 113 125 122
Oppland 152 161 192 195  184 188 204 181
Oslo 2 070 3 341 3 823 3 882  3 774 3 743 3 922 3705
Sogn og
Fjordane
118 106 111 116  123 113 128 131
Stavanger 235 306 338 295  290 278 301 264
Telemark 127 189 195 191  193 191 199 189
Troms 103 162 197 188  179 177 187 173
Trondhjems 198 317 447 459  431 439 461 451
Vestfold 113 157 191 173  169 161 192 186
Østfold 182 227 253 265  240 227 242 225
Utlandet   56 55 47  56 43 80 65
                 
Totalt 5 270 8 180 9 522 9 400  9144 9 022 8982 8379

Fra 1993 er pensjonistene innlemmet i lokallagene.
* Fra 2015 er frilansmedlemmene innlemmet i lokallagene.
I 2015 utgjorde NJ Frilans 814 av NJs totale medlemstall. I 2016 783 medlemmer.