Vedtekter for Norsk Journalistlag 2015 - 2017

Vedtatt på landsmøtet 12. mars 2015. (Med forbehold om korrektur.)

DEL 1 ORGANISASJONEN

§ 1. Formål

Norsk Journalistlag skal

• arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

• arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser

• verne om den redaksjonelle uavhengigheten

• ivareta medlemmenes opphavsrettsinteresser

• arbeide for høyest mulig etisk standard og integritet blant medlemmene

• verne ytringsfriheten

• påvirke samfunnets mediepolitikk

• drive internasjonalt samarbeid og støttearbeid for forfulgte og vanskeligstilte kolleger

§ 2. Organisasjonen

Norsk Journalistlag har følgende organer:

• Landsmøte

• Kontrollkomité

• Sentral valgkomité

• Landsstyre

• Arbeidsutvalg

• Sentrale forhandlingsutvalg

• Lokallag

• Konsernlag

• Frilansjournalistene

• Studentlag

• Redaksjonsklubber

• Lagsledersamling

DEL 2 MEDLEMSKAP, INNMELDING OG OPPHØR

§ 3. Medlemskap

A. Fellesbestemmelse

Medlemmer i NJ skal arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

B. Hovedregel

Redaksjonelle medarbeidere, herunder ledere og frilansere som har journalistikk som yrke, kan bli medlem i NJ.

C. Studenter

Studenter som har journalistikk som yrkesmål, kan bli studentmedlem. Studenter kan opprettholde sitt medlemskap for ett år etter avsluttet studium.

D. Lærere ved journalistutdanninger

Lærere ved utdanningsinstitusjoner som utdanner journalister, kan bli medlem.

E. Redaksjonelle ledere

Redaksjonelle ledere er som hovedregel organisert i redaksjonsklubber, men kan etter eget ønske være direktemedlemmer i NJ.

F Andre bestemmelser

Journalister som ikke tilfredsstiller vilkårene i 3 B-D, kan innvilges medlemskap dersom vedkommende

◦er arbeidsløs og aktivt søker arbeid som journalist

◦er skoleelev og redaksjonelle oppdrag

G. Dispensasjon fra medlemsvilkårene

Arbeidsutvalget kan gi dispensasjon fra de vedtektsfestede medlemsvilkårene når særlige grunner taler for det. Slike vedtak skal begrunnes.

§ 4. Hindringer for medlemskap - Grunnlag for utelukkelse

A. Personer som utfører arbeid knyttet til lobbyisme eller medierådgivning kan ikke være medlem av NJ.

B. Øverste leder

Bedriftens øverste redaksjonelle leder (f.eks. sjefredaktør eller ansvarlig redaktør), som er arbeidsgiver med besluttende myndighet i lønns-, ansettelses- og oppsigelsessaker, kan ikke være medlem i NJ.

C. Annet fagforeningsmedlemskap

Det er uforenlig med medlemskap i NJ samtidig å være medlem av annen fagorganisasjon som dekker eller gjør krav gjeldende for å tariffdekke samme område som Norsk Journalistlag.

D. Meldeplikt

Et medlem som ikke lenger oppfyller betingelsene for medlemskap, skal snarest gi skriftlig melding om dette.

E. Vurdering av medlemskap

Hvis et medlem kommer i en stilling/situasjon som er uforenlig med NJ-medlemskap etter bestemmelsene i § § 3 og 4, skal dets rett til å være medlem opphøre. I tvilstilfeller skal medlemskapet vurderes.

F. Saksbehandling

Arbeidsutvalget avgjør om det foreligger grunner som er uforenlig med medlemskap. Vedtaket skal grunngis. Arbeidsutvalgets avgjørelse kan klages inn til ny behandling i landsstyret. Krav om dette må være mottatt innen 4 uker etter at søkeren er gjort kjent med Arbeidsutvalgets avgjørelse.

§ 5 Ute av yrket

Journalister som midlertidig er ute av yrket, kan søke om å få opprettholde sitt medlemskap.

Med «ute av yrket» menes å inneha stillinger eller funksjoner som ikke gir adgang til medlemskap i NJ.

§ 6. Pensjonister, arbeidsledige m.v.

Sykemeldte, medlemmer på arbeidsavklarings-penger og pensjonister opprettholder sitt medlemskap dersom de trer ut av yrket.

Arbeidsledige opprettholder sitt medlemskap i den tid de er arbeidsledige, såfremt vedkommende er aktivt arbeidssøkende med sikte på å fortsette i yrket.

§ 7. Innmelding/opptak

Medlemskap søkes ved innsending av godkjent skjema til NJs sekretariat. Ved opptak skal lag og redaksjonsklubb underrettes.

Søknaden blir avgjort av NJs arbeidsutvalg eller den som er gitt fullmakt til å treffe slik avgjørelse.

Klage i sak om opptak av medlem

Vedtak i sak om opptak av nye medlemmer kan påklages innen 4 uker etter at vedtak er meddelt søkeren. Dersom vedtak er fattet av Arbeidsutvalget, skal landsstyret behandle klagen. Klage kan fremmes av den vedtaket retter seg mot, av vedkommende lokallag, fellesklubb og/eller redaksjonsklubb.

Flytting

Ved flytting overføres medlem av NJ automatisk til det lokallag hans eller hennes nye arbeidssted hører inn under. Tvister vedrørende et medlems lokallagstilhørighet avgjøres av arbeidsutvalget etter at de berørte lokallag og vedkommende medlem har hatt anledning til å uttale seg.

Gjenopptak

En søker som er kvalifisert til medlemskap, men som tidligere er ekskludert fra NJ eller forøvrig klart har handlet i strid med NJs formål eller interesser, kan bare tas opp etter vedtak i landsstyret. Arbeidsutvalget avgjør ved tvil om en søknad skal behandles etter disse reglene.

§ 8. Utmelding

Utmelding av NJ skjer skriftlig til NJs sekretariat med 1 kalendermåneds varsel. Hvor NJ har fremmet tariffkrav, kan uttreden fra organisasjonen ikke gjøres gjeldende før ny tariffavtale foreligger, selv om varslingsfristen på en kalendermåned overskrides.

Kontingent må betales inntil utmeldingen er blitt effektiv.

§ 9. Tidspunkt for iverksetting av endringer

Alle ordinære endringer i et medlems tilknytning til organisasjonen gjøres gjeldende en måned etter meldingstidspunkt, løpende fra den 1. i måneden etter at melding er gitt.

§ 10. Strykning av medlem m.v.

Medlemskap i Norsk Journalistlag er betinget av at kontingent betales til rett tid.

Den som, trass i påkrav, står til rest med ordinær kontingent for mer enn et kvartal kan strykes som medlem og gjelden kan inndrives.

Vedkommende må betale skyldig kontingent og den straffekontingent landsstyret til enhver tid fastsetter, for å bli gjenopptatt som medlem.

Pressekortet eller andre medlemsbevis/-fordeler kan ikke utleveres til medlemmer som står til rest med kontingentbetaling.

§ 11. Eksklusjon

Medlemmer som klart motarbeider NJs formål eller opptrer i strid med de plikter som nevnt i vedtektenes § 14 første ledd kan ekskluderes varig eller for et begrenset tidsrom. Vedtak treffes av landsstyret etter innstilling fra arbeidsutvalget.

Medlem som i forbindelse med konflikt ikke innbetaler pålagt ekstrakontingent, skal ekskluderes og kan ikke søke gjenopptak før to år er gått. Landsstyret kan i slike tilfelle vedta straffekontingent som må betales før gjenopptak kan skje. Vedtak om gjenopptak skal fattes av landsstyret.

Alle faktiske opplysninger og uttalelser som i forbindelse med forslag om eksklusjonsvedtak legges fram for landsstyret før saken behandles der, skal på forhånd gjøres kjent for det medlem forslaget gjelder. Vedkommende gis en 14-dagers frist for eventuell skriftlig imøtegåelse.

Vedkommende eller dennes representant skal om det kreves, gis anledning til muntlig å fremlegge saken for det besluttende organ.

Vedtak om eksklusjon av et medlem, kan av vedkommende ankes til landsmøtet innen 4 uker etter at landsstyrets vedtak er meddelt vedkommende. En slik appell kan av landsstyret gis oppsettende virkning.

De skjønnsmessige sider ved eksklusjonsvedtak kan ikke overprøves ved domstolsbehandling.

Landsstyret eller arbeidsutvalget kan fatte vedtak om at vedkommende skal suspenderes fra tillitsverv i organisasjonen inntil saken er endelig avgjort ved vedtak i landsstyre eller landsmøte.

§ 12. Pressekort

Pressekort er NJs eiendom.

Ved opphør av medlemskap skal pressekort, nasjonalt og internasjonalt, uoppfordret makuleres av den enkelte ved utmeldingstidspunktet.

DEL 3 RETTIGHETER OG PLIKTER

§ 13. Medlemsrettigheter

A. Ordinært medlemskap i Norsk Journalistlag gir:

• stemmerett

• forslagsrett

• valgbarhet

Medlemmene har videre rett til:

• Norsk Presseforbunds pressekort som Norsk Journalistlag utsteder til sine medlemmer

• Internasjonalt pressekort

• Medlemsbladet Journalisten

• råd, hjelp, juridisk bistand og støtte hos NJ i alle faglige spørsmål

• å kreve at NJ arbeider aktivt for å fremme lagets formål og det enkelte medlems interesser

• å få innsyn i og orientering om lagets drift og prioriteringer i den grad personvern, forretningsmessige hensyn eller NJs strategiske interesser ikke er til hinder for det.

Arbeidsutvalget avgjør endelig om det skal gis juridisk bistand i forbindelse med rettstvister. Bistand i forbindelse med rettstvister eller annen ekstraordinær hjelp innvilges ikke for forhold som har sitt utspring før opptak eller i de tre første måneder etter opptak. Hvor særlige forhold foreligger kan arbeidsutvalget etter begrunnet søknad likevel innvilge bistand.

B. Spesielt for pensjonistmedlemmer

Alders-, AFP og uførepensjonister i NJ som får innvilget redusert kontingent, opprettholder rettigheter som beskrevet under § 13 A, med unntak av pressekort som kan utstedes mot å betale en tilleggskontingent som er fastsatt av landsstyret.

C. Unntaksbestemmelse

Medlemmer som er innvilget nedsatt kontingent på bakgrunn av § 16 B, C og E, innvilges normalt ikke rett til bistand i forbindelse med rettstvister eller annen ekstraordinær hjelp.

§ 14. Medlemmene plikter

• å rette seg etter de vedtektsfestede organisasjonsledds lovlig fattede vedtak

• å gi opplysninger eller innsyn i opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår til NJs arbeidsutvalg eller til tillitsvalgte i lokallag og redaksjonsklubber

• å følge de retningslinjer som blir gitt under en konflikt

• å opptre i henhold til Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten

• å rette seg etter avtaler om tillatelser til bruk og vederlag for bruk av opphavsrettslig beskyttet stoff som NJ inngår selv eller gjennom forvaltningsorganisasjon som NJ deltar i eller har gitt forvaltningsoppdrag.

Medlemmene plikter videre

• å la arbeidsgiveren trekke kontingenten til Norsk Journalistlag når det foreligger avtale mellom NJ og arbeidsgiveren eller arbeidsgivernes organisasjon om trekkordning (gjelder ikke studentmedlemmer og pensjonister)

• ved opptak eller senere å gi NJ fullmakt til å trekke kontingent over autogiro, avtalegiro, e-faktura eller lignende systemer

• å være medlem av Pressens Arbeidsledighetskasse (gjelder ikke studenter og pensjonister) og Pressens Gravferdskasse (gjelder ikke studenter) eller andre obligatoriske kollektive forsikringsordninger som NJ bestemmer å slutte seg til å melde adresseendring og skifte av arbeidssted

• selv å gi underretning til NJ om lønnsendringer eller andre forhold som medfører endring av kontingent.

DEL 4 KONTINGENT

§ 15. Kontingentsystem

Landsmøtet vedtar medlemskontingent og kontingentsystem.

Landsstyret vedtar bruken av kontingentmidlene.

Landsstyret foretar en fast årlig overføring på 1 prosent av kontingentinntekten til NJs Internasjonale Solidaritetsfond, jfr § 36.

I spesielle tilfelle kan landsstyret fatte vedtak om ekstrakontingent. Landsstyret fastsetter innbetalingsterminer og nærmere regler om betalingsmåte for lovlig fastsatt ordinær og ekstraordinær kontingent.

Lagene og klubbene kan gjennom sine vedtekter fastsette permanent eller midlertidig lokalt innkrevet tilleggskontingent.

§ 16. Kontingentfritak, nedsatt kontingent m.v.

A. Pensjonister m.v.

Medlemmer som er trygdet får sin kontingent beregnet på grunnlag av eventuell inntekt fra journalistisk arbeid.

Alders-, AFP- og uførepensjonister med inntekt fra journalistisk arbeid som er under 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (1,5G), betaler en redusert kontingent, fastsatt av landsstyret.

B. Studenter og skoleelever

Landsstyret fastsetter en redusert kontingent for studenter og skoleelever.

C. Dobbeltorganiserte

For medlemmer i arbeidsforhold som fremlegger medlemsbevis fra andre lønnstakerorganisasjoner på områder NJ ikke har forhandlingsrett eller ikke fremmer krav om egen tariffavtale, kan Landsstyret innvilge redusert kontingent. Slik reduksjon kan, på samme vilkår, tilstås medlemmer av journalistorganisasjoner i utlandet som NJ samarbeider med.

D. Vanskelig økonomi

Arbeidsutvalget kan etter søknad innvilge tidsavgrenset hel eller delvis kontingentfritakelse til medlemmer som er kommet i en vanskelig økonomisk situasjon.

E. Ute av yrket

Medlemmer som er midlertidig ute av yrket, innvilges en redusert kontingent fastsatt av Landsstyret

DEL 5 LANDSMØTET

§ 17. Landsmøteperioden

Landsmøtet er NJs øverste besluttende myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert andre år på det sted og på den tid landsstyret bestemmer.

§ 18. Landsmøtets sammensetning

Landsmøtet består av 149 delegater:

A. Landsstyrets faste medlemmer. Landsstyrets medlemmer kan ikke velges som delegater fra lag eller klubber.

B. 2 delegater fra hvert av lagene – lokallag, konsernlag, studentlag og NJ Frilans.

C. De øvrige delegater fordeles slik, med utgangspunkt i medlemstelling seks måneder før landsmøtet starter:

1. NJ Frilans skal ha en andel som tilsvarer lagets andel av NJs samlede medlemsmasse.

2. Klubblederen eller annen tillitsvalgt i de 40 største klubbene. Dersom flere klubber er nummer 40, utvides antallet delegater tilsvarende, på bekostning av utjevningsmandatene.

3. De resterende delegater fordeles på lokallag som i forhold til sin andel av NJs samlede medlemsmasse er underrepresentert etter at representantene for lokallagene og de 40 største klubbene er fordelt.

Lokallagene velger utjevningsdelegatene blant klubbledere og andre tillitsvalgte utenom de 40 største klubbene. Ved forfall kan utjevningsdelegatene velges blant alle tillitsvalgte i laget.

4. Fordelingen fastsettes av landsstyret.

§ 19. Delegatenes utgifter

Delegatenes utgifter i forbindelse med landsmøtet dekkes av NJ etter bestemmelser fastsatt av landsstyret.

§ 20. Forberedelser til ordinært landsmøte

A. Innkalling

Ordinært landsmøte innkalles med minst 4 måneders varsel. Tid og sted skal kunngjøres minst 6 måneder i forvegen.

B. Saksliste

Saker som medlemmer, klubber eller lag vil ha behandlet på ordinært landsmøte, må være kommet landsstyret i hende senest ti uker før landsmøtet.

Det må når saken fremmes, klart fremgå at den kreves behandlet på landsmøtet. Saksframlegg og forslag til vedtak på landsmøtet skal følge kravet om behandling.

Dersom det i henvendelsen er uklart om krav om behandling fremmes eller kravene foran ellers ikke er oppfylt, skal avsender forespørres og gis anledning til å omforme henvendelsen dersom dette er praktisk mulig innenfor de vedtektsbestemte frister. Om dette ikke er praktisk mulig tas ikke forslaget under behandling.

Forslag til saksliste, samt landsstyrets innstillinger, beretning og regnskap, sendes lagene senest fire uker før landsmøtet.

§ 21. Valg

Opplysninger om hvilke valg landsmøtet skal foreta og hvilke av de tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, sendes lagene senest 6 uker før landsmøtet.

Valgkomiteen innstiller til valg av landsstyre med vararepresentanter, og kontrollkomité med en vararepresentant.

Forslag på kandidater sendes valgkomiteen innen 1 måned før landsmøtet. Det skal opplyses om de foreslåtte kandidater har sagt seg villig til å motta valg.

Senest to uker før landsmøtet offentliggjør valgkomiteen en liste over innkomne forslag på kandidater.

Valgkomiteen legger fram sin endelige innstilling som første punkt den dagen valget foretas. Valgkomiteens innstilling kan bare inneholde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg. Valgkomiteens dissenser skal angis samt hvilke av komiteens medlemmer som avgir flertalls- /mindretallsinnstillingen.

Benkeforslag er tillatt, men kan bare gjelde kandidater som har sagt seg villige til å motta valg.

§ 22. Landsmøtets funksjon og forretningsorden

a) Landsmøtets skal ved konstituering:

• velge ordstyrere

• velge sekretærer som fører møteprotokoll

• godkjenne innkalling og delegater

• godkjenne dagsorden og forretningsorden

• velge redaksjonskomitéer

b) Landsmøtet skal behandle:

• landsstyrets beretning

• reviderte regnskaper

• kontrollkomitéens desisjonsrapporter

• innkomne forslag

• overordnede økonomiske mål

• NJs vedtekter

• NJs program

• NJs tiltaksplan

• kontingentfastsetting

• klage på eksklusjonsvedtak som er fattet av landsstyret. Den eksklusjonsvedtaket gjelder har rett til å legge fram sitt syn for landsmøtet, enten personlig eller ved rådgiver

c) Landsmøtet skal velge:

• landsstyre, herunder leder og nestleder

• kontrollkomité

• valgkomité

• utpeke revisor

Landsmøtet kan med 4/5 flertall blant samtlige stemmeberettigede vedta å behandle saker som ikke er satt opp på saklisten, såfremt saken ikke innebærer vedtektsendringer. Vedtak i slike saker krever 4/5 flertall.

Vedtak treffes med alminnelig flertall, om ikke annet følger av NJs vedtekter. Unntatt er vedtektsendringer, hvor det kreves 2/3 flertall. Ved stemmelikhet betraktes et forslag som forkastet. Dersom 20 eller flere delegater krever det, skal avstemningen foretas skriftlig.

Landsstyrets medlemmer har ikke stemmerett i saker som angår ansvarsfrihet for vedtak de har vært med på som medlemmer av landsstyret. Ved avstemming over eksklusjonsvedtak har ikke landsstyrets medlemmer stemmerett.

Forslag og trekking av forslag, unntatt de som vedrører forretningsorden, må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet av forslagsstiller(e). Forslag som ikke fremmes skriftlig tas ikke under behandling.

Begrensninger i taletid kan bestemmes av landsmøtet i hver enkelt sak.

Etter at det er satt strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes.

Landsstyret sørger for referat fra Landsmøtet. I møteprotokollen innføres alle forslag og vedtak samt avstemninger. Ordstyrere og sekretærer underskriver protokollen.

Landsmøtet er åpent, med mindre det vedtas å behandle en sak for lukkede dører.

§ 23. Ekstraordinært landsmøte

Ekstraordinært landsmøte holdes når landsstyret finner det nødvendig, eller når årsmøtene i minst 5 lokallag, med minst 1/5 av NJs medlemmer, krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers varsel, og senest 3 måneder etter at lovlig krav er fremsatt. På det ekstraordinære landsmøtet behandles bare den eller de saker som er grunnlag for innkallingen.

§ 24. Valgkomité, valg og sammensetning

Landsmøtet velger valgkomité på 7 medlemmer, med varamedlemmer. Landsmøtet velger komiteens leder.

Landsstyret innstiller til valg av valgkomité, leder av valgkomité og varamedlemmer.

Innstillingen skal ha som mål størst mulig mangfold når det gjelder kompetanse, ulike medier, geografi, eierskap og kjønn.

§ 25. Kontrollkomité

Landsmøtet velger, etter innstilling fra valgkomiteen, en kontrollkomité, bestående av leder, to medlemmer og et varamedlem.

Kontrollkomiteen skal vurdere virksomheten i landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat i forhold til NJs vedtekter, programmer, tiltaksplan og forutgående landsmøtevedtak.

Komiteen avgir en desisjonsberetning hvert år og før landsstyret behandler regnskapet

DEL 6 ANDRE ORGANER

§ 26. Landsstyret, valg og sammensetning

Landsmøtet velger et landsstyre på 15 medlemmer, inklusiv leder og nestleder.

Styret velges for landsmøteperioden. Leder og nestleder velges ved særskilt valg. Til landsstyret velges 11 varamedlemmer.

Landsmøtet velger landsstyrets medlemmer i denne rekkefølge: Leder og nestleder, og deretter styremedlemmer, slik at antallet til sammen blir 15.

Til slutt velges varamedlemmene i rekkefølge fra første til og med ellevte varamedlem

§ 27. Landsstyrets funksjon

Landsstyret er NJs høyeste myndighet mellom landsmøtene, og påser at lagets virksomhet drives i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak.

Landsstyret vedtar NJs budsjett.

Landsstyret kan fastsette generelle fullmakter og retningslinjer for Arbeidsutvalgets arbeid.

Landsstyret velger blant sine medlemmer ny nestleder dersom leder eller nestleder må erstattes i perioden.

Landsstyret kan sende viktige prinsippsaker til høring og/eller uravstemning.

Protokoll fra landsstyrets møter gjøres tilgjengelig for lagene, samt kontrollkomiteens medlemmer uten ugrunnet opphold etter møtene. Hvor det er behandlet saker av prinsipiell betydning skal kopi av saksfremstilling og begrunnelse for vedtaket følge protokollen.

Når landsstyret behandler B-saker gjøres det en konkret vurdering om saken er egnet for offentliggjøring. Landsstyret skal vedta retningslinjer for åpne/lukkede saker.

Ved konflikter i de enkelte bedrifter, treffer landsstyret de nødvendige tiltak for å verne om medlemmenes interesser i samsvar med de generelle retningslinjer landsmøtet har vedtatt.

Landsstyret skal til enhver tid sørge for at NJs midler plasseres slik at hensynet til avkastning og sikkerhet balanseres best mulig.

Landsstyret godkjenner regnskapet etter å ha mottatt kontrollkomiteens desisjonsrapport.

Landsstyret vedtar rammene for bemanning i sekretariatet. Arbeidsutvalget eller generalsekretær foretar bemanningsendringer etter nærmere fullmakt fra landsstyret.

Landsstyret kan for bestemte faglige oppgaver og for bestemte perioder, velge medlemmer til oppdrag i lagets tjeneste.

Ekstraordinært landsstyremøte innkalles dersom 6 lokallag, 6 landsstyremedlemmer eller NJs arbeidsutvalg krever det.

§ 28. Avstemningsregler

Landsstyret er beslutningsdyktig når 3/4 av medlemmene er til stede, hvorav leder eller nestleder må være en. Vedtak i saker som ikke er ført på sakslisten, kan bare fattes dersom 2/3 av landsstyrets medlemmer krever at saken skal realitetsbehandles.

Avgjørelser fattes normalt med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved lederens dobbeltstemme.

§ 29. Møteoffentlighet

Landsstyrets møter er åpne for NJs medlemmer dersom landsstyret ikke med 3/4 flertall beslutter å lukke møtet under behandlingen av konkret angitte saker.

§ 30. Arbeidsutvalg

Landsstyret velger seg imellom et arbeidsutvalg på 4 medlemmer, i tillegg til 1. og 2. vararepresentant.

Utvalget skal bestå av leder, nestleder og 2 styremedlemmer. Minst ett medlem og ett varamedlem skal velges blant styremedlemmene utenfor Oslo.

§ 31. Lagsledersamling

NJ skal hvert år avholde minst ett møte for lagslederne.

§ 32. Fremgangsmåten ved sentrale tarifforhandlinger

A. Forhandlingsutvalg

Landsstyret oppnevner forhandlingsutvalg for de respektive avtaleområder. Landsstyret kan delegere oppnevning av utvalg til Arbeidsutvalget eller sekretariatet. Oppnevnelsen skjer etter forslag fra berørt(e) klubber og NJs sekretariat, dersom landsstyret ikke vedtar noe annet. Dersom Arbeidsutvalget foretar oppnevnelsen skal landsstyret informeres. Ved oppnevningen av forhandlingsutvalg fastsettes arbeidsområde, sammensetning, eventuelle forhandlingsfullmakter og eventuelle regler for arbeidsordning og rapporteringsrutiner.

Sekretariatet har fullmakt til å fremme krav om, inngå i forhandlinger om og vedta rene tilslutningsavtaler til gjeldende overenskomster inngått av NJ.

B. Organisasjonsmessig høring

Landsstyret skal forut for de første større sentrale tarifforhandlinger innhente generelle tariffpolitiske synspunkter på årets oppgjør fra klubber og lag.

C. Vedtak om krav

Landsstyret vedtar etter anbefaling fra de respektive forhandlingsutvalg, de krav som skal legges fram. Ved behandlingen av tariffkravene har representanter for forhandlingsutvalgene møte-, tale- og forslagsrett. Landsstyret kan delegere til Arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalget å vedta kravene.

D. Fullmaktsforhold - vedtak

Sekretariatet har fullmakt til å si opp tariffavtaler.

Forhandlingsutvalget fatter, om nødvendig i samråd med landsstyret, beslutning om å bryte forhandlingene, varsle plassoppsigelse og meddele plassfratredelse.

Landsstyret avgjør etter anbefaling fra forhandlingsutvalget om forhandlings- eller meklingsforslag skal anbefales eller avvises. Landsstyret kan for det enkelte oppgjør delegere til Arbeidsutvalget eller forhandlingsutvalget selv å treffe slik avgjørelse, eventuelt sette som vilkår at dette skjer enstemmig.

Ved avstemninger om forhandlings- eller meklingsforslag skal anbefales eller avvises, voteres det særskilt over hver enkelt overenskomst.

Foreligger det et forhandlings- eller meklingsforslag, kan landsstyret med alminnelig flertall godta forslaget på lagets vegne.

Landsstyret, eller det organ som har fått fullmakt fra LS, kan også vedta å sende forslaget til uravstemning blant de medlemmer som omfattes av den nye avtale. Har flertallet av de medlemmer som avtalen gjelder, stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet stemt imot, er det forkastet. Blir det deretter nye forhandlinger eller ny mekling som fører til endringer i et forkastet forslag, sendes det nye forslaget ut til uravstemming, dersom landsstyret finner dette nødvendig. Dersom deltagelsen ved avstemningen er lavere enn 50 prosent av de stemmeberettigede, er valgresultatet rådgivende og landsstyret treffer den endelige avgjørelse.

Landsstyret kan også før forhandlingene tar til, vedta kollektiv plassoppsigelse. Er plassoppsigelse vedtatt, har alle medlemmer som er berørt av avtalespørsmålet plikt til å rette seg etter vedtaket.

E. Andre tiltak m.v.

Landsstyret kan også vedta å iverksette andre former for lovlig arbeidsnedleggelse. Landsstyret kan videre pålegge medlemmer å avstå fra å søke eller motta stillinger når det finner at lønns- og arbeidsvilkår ikke er tilfredsstillende. Ved pålegg til medlemmene kan landsstyret også iverksette andre lovlige former for blokade.

F. Organisering ved arbeidskonflikt

Ved brudd i de sentrale forhandlingene etableres det en sentral streikekomite og streikekomiteer i de berørte redaksjonsklubbene. Lagene mobiliseres når det er nødvendig for en effektiv arbeidskamp. Streiker ledes og samordnes av den sentrale streikekomiteen. Landsstyret nedsetter den sentrale streikekomiteen og gir retningslinjer og fullmakter for arbeidet.

§ 33. NJs organisasjon

§ 33.1 Representativitet

NJs organisasjon skal være tuftet på representativitet. Lagene skal ha representative årsmøter, som sikrer redaksjonsklubbenes innflytelse.

Hvert enkelt lag velger selv hensiktsmessig fordelingsnøkkel for hvor mange representanter som har stemmerett fra de ulike klubbene.

§ 33.2 Lokallagene

Alle redaksjonsklubber og enkeltmedlemmer skal være medlemmer av et lokallag innenfor et nærmere angitt geografisk område.

Sammenslåing, nedleggelse og oppsplitting av lokallag skal godkjennes av landsstyret med 2/3 flertall.

A. Formål

Lokallagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene i lokallagets område, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer.

B. Lokallagets oppgaver

Lokallagene har ansvar for følgende innenfor sitt område:

• den journalistfaglige debatten, herunder de regionale konferansene

• tariff- og fagligpolitiske debatter

• å rekruttere medlemmer og etablere klubber

• faglig skolering

• mobilisere til streik når dette er nødvendig for en effektiv arbeidskamp

• rapportere lokal aktivitet i området til NJ, herunder årsmelding, regnskap, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene.

Lokallagene har full råderett over sine stipendiefond og andre midler. Lokallagene råder selv over sine renteinntekter.

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i lokallagets styre. Frilansernes lokalkontakter og landstyremedlemmer fra lokallaget innkalles også til lagets aktiviteter.

C. Lokallagenes økonomi

Lokallagene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver og lagets drift. Øvrig aktivitet som klubbledersamlinger, temamøter el.l bevilges etter søknad.

D. Vedtekter

Lokallagenes vedtekter fastsettes på lokallagenes årsmøte. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs Arbeidsutvalg.

Lokallagenes vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter.

E. Årsmøte

Lokallagene skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet.

F. Annet

I tillegg til det som fremgår av øvrige bestemmelser skal det i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøtes avholdelse. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet. Vedtektene skal sikre frilansere en andel delegater på lokallagets årsmøte som tilsvarer andelen frilansere innen lokallagets område. Arbeidsutvalget kan utarbeide rådgivende mønstervedtekter for lokallag.

G. Anke over vedtak i lokallag

Minst fjerdeparten av medlemmene i et lokallag kan anke vedtak i laget inn for landsstyret eller første landsmøte.

§ 33.3 NJ Frilans

A. Formål

NJ Frilans skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer.

B. Organisering

Frilansmedlemmer i NJ er organisert NJ Frilans.

C. NJ Frilans oppgaver

NJ Frilans skal ivareta medlemmenes interesser ut fra NJs program.

NJ Frilans har ansvar for følgende:

• Rekruttere medlemmer

• Faglig skolering

• Rapportere aktiviteten til NJ, herunder årsberetning, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene.

Styret sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for delegatene til landsmøtet.

Landsstyrets medlemmer og varamedlemmer skal ha møte- og talerett i styret i NJ Frilans.

D. NJ Frilans økonomi

NJ Frilans skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift, fagpolitisk arbeid og øvrig aktivitet.

E. Vedtekter

NJ Frilans vedtekter fastsettes på årsmøtet. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg.

NJ Frilans vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter.

Det skal i vedtektene fastsettes regler for ekstraordinært årsmøte. Vedtektene skal også inneholde regler om styrets sammensetning og valg, herunder regler om særskilt valg av leder og regler om styrets beslutningsdyktighet.

F. Årsmøte

NJ Frilans skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet.

§ 33.4 Konsernlag

A. Formål

Konsernlagene skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer.

Landsstyret kan etablere konsernlag i tråd med bestemmelsene under. Vedtekter/retningslinjer for disse skal godkjennes av landsstyret. Dersom det etableres andre konsernlag som godkjennes av landsstyret i landsmøteperioden, og før det foretas delegatfordeling til landsmøtet, vil de få representasjon på landsmøtet.

B. Definisjon

Et konsernlag kjennetegnes med følgende:

• Bør bestå av minimum fem klubber i bedrifter som kontrolleres (det vil si eies med mer enn 50 prosent) av samme eier

• Bør omfatte mer enn 250 medlemmer

• Den dominerende klubben bør ikke organisere mer enn 80 prosent av medlemmene

C. Konsernlagets oppgaver

Ivareta medlemmenes interesser i forhold til saker som behandles i konsernet de er tilknyttet, jamfør Hovedavtalens bestemmelser

• Å rekruttere medlemmer og etablere klubber i mediebedrifter som er en del av konsernet

• Å informere enkeltmedlemmer innenfor konsernet som ikke er organisert i klubb og trekke dem med i lagets arbeid

• Å bistå enkeltmedlemmer og klubber ved behov

• Å utveksle informasjon om hva som skjer ulike steder i konsernet

• Å formidle informasjon fra konsernene inn til NJs øvrige organer, og fra NJs øvrige organer til medlemmer i konsernet

• Å motivere/aktivisere redaksjonsklubbene i forbindelse med tariffoppgjør

• Faglig skolering

• Å innstille/velge representanter til ulike organer i konsernet og i NJ

• Å bidra i tarifforhandlinger der konsernlaget er eget tariffområde, jamfør NRK

• Å rapportere årlig til NJs sentrale organer om lagets aktivitet, herunder årsberetning, regnskap, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene.

D. Årsmøte og konsernsamlinger

Konsernlagene skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet. Konsernsamlinger skal diskutere felles problem-stillinger for NJ-medlemmer.

E. Økonomi

Lagene skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift og øvrig aktivitet, der dette ikke blir finansiert av arbeidsgiver.

§ 33.5 Studentlag

A. Organisering

Studentmedlemmer i NJ er organisert i studentklubber, lokallag og gjennom studentlaget i NJ.

B. Formål

Studentlaget skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmer, og mellom medlemmer og NJs sentrale organer.

C. Studentlagets oppgaver

Laget skal ivareta studentenes interesser i NJ.

Studentlaget skal virke som talerør for medlemmene overfor NJs sentrale organer, og arbeide med de oppgaver som er fastsatt i NJs program.

Studentlaget sender straks etter årsmøtet inn til landsstyret årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg og fullmakt for delegatene til landsmøtet.

Landsstyrets medlemmer skal ha møte- og talerett i studentlagets møter.

C. Studentlagets økonomi

Studentlaget skal få overført midler til vedtektsfestede oppgaver, drift, fagpolitisk arbeid og øvrig aktivitet.

D. Vedtekter

Studentlagets vedtekter fastsettes på det årlige møtet. Vedtektene eller endringer i disse kan ikke iverksettes uten godkjenning i NJs arbeidsutvalg. Studentlagets vedtekter må ikke inneholde bestemmelser som strider mot NJs vedtekter. Vedtektene skal inneholde regler om styrets sammensetting og valg.

E. Årsmøte studentlag

Studentlaget skal ha årsmøte hvert år, senest tre måneder før landsmøtet. På denne samlingen deltar to representanter fra hver av NJs studentklubber.

§ 34. Redaksjonsklubbene/Tillitsvalgte

NJs organisasjon skal være tuftet på representativitet. Redaksjonsklubbene skal ha årsmøter, som sikrer medlemmenes innflytelse.

A. Formål

Redaksjonsklubben har som formål å ivareta interessene til Norsk Journalistlags medlemmer på arbeidsplassen, og fremme gode kollegiale forhold, samt ivareta medlemmenes interesser innenfor NJ.

Redaksjonsklubbene og de tillitsvalgte skal spille en aktiv rolle i utforming og gjennomføring av NJs politikk, være et bindeledd mellom medlemmene, og mellom medlemmene og NJs sentrale organer.

B. Organisering

Det skal opprettes redaksjonsklubb på arbeidsplasser med minst 5 NJ-medlemmer. På arbeidsplasser med mindre enn 5 NJ-medlemmer skal det minst velges en klubbleder som også fungerer som NJ- tillitsvalgt og en vararepresentant.

Alle NJ-medlemmer som er fast eller midlertidig ansatt i redaksjonen er medlem av redaksjonsklubben. Frilansere med tilknytning til redaksjonsklubbens område har møte- og talerett på redaksjonsklubbenes møter.

Redaksjonelle ledere kan velge å ikke være en del av redaksjonsklubben i hht § 3, F.

C. Redaksjonsklubbene og tillitsvalgtes oppgaver

Redaksjonsklubbene og NJs tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser ut fra NJs program.

Redaksjonsklubben har ansvar for å:

• rekruttere medlemmer

• informere enkeltmedlemmene og trekke dem med i klubbens arbeid

• bistå enkeltmedlemmer herunder frilansere ved behov

• formidle informasjon fra redaksjonen inn til NJs øvrige organer, og fra NJs øvrige organer til medlemmer i klubben

• motivere/aktivisere medlemmene i forbindelse med tariffoppgjør

• innstille/velge representanter til ulike organer i konsernet og i NJ

• bidra i tarifforhandlinger

• rapportere årlig til NJs sentrale organer om klubbens aktivitet, herunder årsberetning, regnskap, styrevalg og antall deltakere på de ulike arrangementene.

Klubbstyret/de tillitsvalgte plikter å

• aktivt arbeide for medlemmenes interesser.

• behandle alle spørsmål som forelegges dem av medlemmene.

• føre forhandlinger basert på Journalistavtalen og lokale krav godkjent av medlemmene.

• føre protokoll for arbeidet i styret og klubben.

• sørge for best mulig informasjon fra arbeidsgiveren og NJ til medlemmene og omvendt.

• melde fra om eventuelle tvistesaker til NJs sekretariat.

NJs arbeidsutvalg kan fastsette retningslinjer for redaksjonsklubbenes arbeid.

D. Redaksjonsklubbens midler

Redaksjonsklubben har full råderett over sine stipendfond og andre midler.

E. Vedtekter

Redaksjonsklubbens vedtekter fastsettes på årsmøtet. Vedtektene eller endringer i disse skal meldes NJ straks etter årsmøtet. Redaksjonsklubbens vedtekter må ikke stride mot NJs vedtekter. I tilfeller der det oppstår tvil omkring tolkningen av redaksjonsklubbensvedtekter i forhold til NJs vedtekter, legges NJ-vedtektene til grunn.

Landsstyret kan utarbeide retningsgivende mønstervedtekter for NJs redaksjonsklubber.

F. Årsmøte

Redaksjonsklubben skal ha årsmøte hvert år.

Redaksjonsklubbens styre sender straks etter årsmøtet inn til NJ årsmelding/beretning, regnskap, melding om styrevalg.

Konsernlaget- eller lokallagets styre kan kreve avholdt styremøte eller ekstraordinært årsmøte i redaksjonsklubben, og kan i slike tilfelle møte med tale- og forslagsrett.

§ 34.2 Felles organisering av klubber

Der arbeidet er organisert i flere selvstendige selskaper, men arbeidet utføres i et felles redaksjonelt miljø, skal det opprettes fellesklubb eller et samarbeidsutvalg.

§ 34.2.1 Fellesklubb

Med fellesklubb menes en klubb hvor samtlige medlemmer innenfor det felles redaksjonelle miljøet er medlem. Fellesklubben rår over alle de beføyelser som en normal redaksjonsklubb gjør.

Et flertall av medlemmene innen ett av de selskaper som utgjør fellesklubben kan trekke seg ut av denne, og isteden danne egen redaksjonsklubb. Ved oppløsning av en fellesklubb skal klubbens midler fordeles mellom de separate redaksjonsklubber etter medlemstallet, hvis ikke særlige hensyn taler for noe annet. Ved uenighet avgjør landsstyret saken. For øvrig gjelder § 34.1 så langt det passer.

§ 34.2.2 Samarbeidsutvalg

Med et samarbeidsutvalg menes et organ som koordinerer arbeidet i de forskjellige redaksjonsklubber, men som ikke har besluttende myndighet over den enkelte redaksjonsklubb.

Leder i hver av de samarbeidende redaksjonsklubber har plikt til å sitte i styret for samarbeidsutvalget.

DEL 7 ØKONOMI M.V.

§ 35. Regnskap, revisjon m.v.

Norsk Journalistlags regnskapsår er 1/1 til 31/12. Landsstyret kan vedta avvikende regnskapsår for lag og klubber.

NJs sentrale årsoppgjør skal revideres av statsautorisert revisor, som utpekes av landsmøtet. Skjer skifte i landsmøteperioden godkjennes ny revisor av landsstyret, etter høring i kontrollkomiteen.

NJs sentrale midler plasseres i overensstemmelse med retningslinjer fastsatt av landsstyret.

NJ forpliktes ved underskrift av leder, generalsekretær eller den som gis slik fullmakt.

NJs lokale organer fører egne regnskaper. Dersom organets egenkapital overstiger kr. 5 000,- pr. medlem skal regnskap revideres av registrert revisor. Revisor utpekes på årsmøtet.

Midler og andre eiendeler som tilhører eller forvaltes av NJs organer er organisasjonens kollektive eiendom. Ved sammenslåing, nedleggelse, utmeldelse eller manglende aktivitet bestemmer landsstyret over midlene.

§ 36. NJs fond

NJ skal ha et konfliktfond. NJs landsstyre er fondets styre. Landsstyret fastsetter retningslinjer for bruk av streikefondet i konfliktsituasjoner.

Landsstyret kan videre vedta at konfliktfondets midler i unntakstilfelle kan benyttes til hel eller delvis dekning av utgifter ved rettstvister som vedrører medlemmenes lønns- og/eller arbeidsforhold.

Landsstyret har fullmakt til å disponere over avkastningen på konfliktfondet.

Landsmøtet kan vedta med 2/3 flertall at midler fra konfliktfondet benyttes til et annet formål. Dette må fremmes som egen sak på landsmøtet.

NJ skal ha et internasjonalt solidaritetsfond. Arbeidsutvalget er fondets styre. Fondet finansieres gjennom faste årlige overføringer fra NJs kontingentinntekter.

DEL 8 ADMINISTRASJON

§ 37. NJs valgte ledelse

NJs leder og nestleder kan arbeide på heltid i lagets tjeneste. Lønn og andre betingelser fastsettes av landsstyret.

§ 38. Sekretariat

NJs sekretariat ledes av en sekretariatsleder, ansatt av landsstyret. Instruks for sekretariatsleder fastsettes av landsstyret. Instrukser for rådgivere fastsettes av arbeidsutvalget, etter innstilling fra sekretariatslederen. Instrukser for øvrige stillinger fastsettes av sekretariatslederen dersom arbeidsutvalget for den enkelte stilling ikke bestemmer noe annet.

Sekretariatslederen har adgang til alle møter i NJs organer, lokallag og redaksjonsklubber. Sekretariatslederen og rådgiverne har tale- og forslagsrett på NJs landsmøte. NJs sekretariatsleder kan kreve at saker behandlet i landsstyret, blir behandlet på førstkommende ordinære landsmøte. Slikt krav har ikke oppsettende virkning.

§ 39. NJs medlemsarkiv

NJs medlemsarkiv behandles konfidensielt og skal benyttes i NJs egen virksomhet, samt til trekk av kontingent og forsikringspremier. Eventuell annen bruk godkjennes av Arbeidsutvalget.

DEL 9 STEMMEREGLER - HABILITET - FRISTOVERSKRIDELSER

§ 40. Generelle stemmeregler

A. Hovedregel

Dersom ikke annet er særskilt bestemt treffes alle avgjørelser ved alminnelig flertall blant de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke. Blanke stemmer telles heller ikke ved krav om kvalifisert flertall. Saken avgjøres ved åpen avstemning med mindre 1/3 av de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger en av de spesielle avstemningsformer:

• skriftlig avstemning

• avstemming ved navneopprop

I tilfelle stemmelikhet, har ordstyrer i vedkommende forum dobbeltstemme. Hvis ordstyrer ikke deltar i avstemningen, foretas ny avstemning. Ved fortsatt stemmelikhet faller saken.

B. Personvalg

Et personvalg er bare gyldig når kandidaten har oppnådd minst halvparten av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Ved eventuell ny stemmelikhet foretas loddtrekning.

§ 41. Habilitet

Tillitsvalgte eller ansatte representanter for organisasjonen er inhabile og skal ikke delta i saksbehandlingen eller treffe vedtak i saken når:

• vedkommende selv er part i saken

• vedkommende er i slekt eller svogerskap eller i sidelinje så nær som søsken med en part i saken

• vedkommende er eller har vært gift, samboende eller forlovet med en part andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet.

Med part menes her den eller de personer eller organer en avgjørelse retter seg mot, eller som saken ellers direkte gjelder.

Vedkommende plikter selv å melde fra om forhold som kan begrunne inhabilitetsinnsigelser.

§ 42. Fristoversittelser

I saker som angår et medlems personlige forhold til Norsk Journalistlag kan det etter vedtak i landsstyret gis oppreisning for fristoversittelser dersom vedkommende sannsynliggjør at oversittelsen ikke skyldes forhold som vedkommende selv har herredømme over.

DEL 10 SAMARBEID

§ 43. Internasjonale forbindelser

Norsk Journalistlag kan slutte seg til internasjonale sammenslutninger av nasjonale journalistforbund. Innmelding og utmelding vedtas av landsstyret med 2/3 flertall.

Landsstyret kan inngå avtale med søsterorganisasjoner i andre land om gjensidig støtte ved arbeidskonflikter.

Laget kan ikke uten vedtak av landsmøtet slutte seg til andre internasjonale organisasjoner eller påta seg internasjonale forpliktelser som går ut over det som følger av NJs vedtekter.

Landsstyret kan samtykke i at avgrensede medlemsgrupperinger slutter seg til internasjonale organisasjoner. Det kan settes vilkår m.h.t. dekning av kostnader og forpliktelser.

DEL 11 TVISTER - VEDTEKTSENDRINGER - OPPLØSNING

§ 44. Tvist om forståelsen av vedtekter

Ved tvist om forståelsen av organisasjonens sentrale og lokale vedtekter skal arbeidsutvalget behandle saken og avgi innstilling til landsstyret. Partene kan anke landsstyrets avgjørelse til landsmøtet. Anken har ikke oppsettende virkning. Anken må fremsettes innen fire uker etter at vedtaket er mottatt av vedkommende part. Part i saken kan være enkeltmedlemmer eller organisasjonens organer. Tvist om forståelsen av NJs vedtekter ved eksklusjons- eller suspensjonsvedtak er unntatt fra denne paragraf.

§ 45. Endring av vedtektene

Endring av vedtektene kan foretas av landsmøtet med 2/3 flertall.

§ 46. Oppløsning m.v.

NJ kan oppløses bare etter forslag fra landsstyret. For å bli gyldig må forslag om oppløsning forelegges medlemmene til rådgivende uravstemning, og deretter vedtas på landsmøtet med 2/3 flertall. Blir det vedtatt å oppløse laget, skal de midler organisasjonen rår over brukes av landsstyret til et formål som er i samsvar med § 1 i disse vedtekter.

Forslag om tilslutning til en hovedsammenslutning eller forslag om sammenslutning (fusjon) med andre organisasjoner skal behandles som bestemt for forslag om oppløsning.

DEL 12 SLUTNINGSBESTEMMELSER

§ 47. Ikrafttredelse

Disse vedtekter er vedtatt av landsmøtet 29. april 1993 og senere revidert av landsmøtet 26. april 1995, 24. april 1997, 21. april 1999, 26. april 2001, 8. mai 2003, 28. april 2005, 24. april 2007, 30. april 2009, 26. mai 2011, 14. mars 2013 og 12. mars 2015. På landsmøtet i 1999 ble de tidligere lovene endret til vedtekter.