Hva er NJ Timepris?

NJ Timepris er et verktøy som gjør det lettere for NJ-frilansere å beregne prisen på sitt eget arbeid.

NJ Timepris baserer seg på tre hovedfaktorer:

  1. NJs lønnsstatistikk.
  2. Den enkelte frilansers egne kostnader som næringsdrivende eller lønnsmottaker.
  3. Lønnsnivået hos oppdragsgiveren frilanseren ønsker å sammenligne seg med.

Formålet med NJ Timepris er å gi frilansere et verktøy for å beregne en korrekt timepris sammenlignet med hva ansatte kolleger med samme type jobb og samme kompetanse tjener. 

Hvem kan bruke NJ Timepris?

NJ Timepris er utviklet primært for frilansjournalister som er medlem av Norsk Journalistlag, men kan også brukes av andre. Noen av funksjonene er likevel forbeholdt medlemmer:

Medlemmer kan lagre sine data for gjenbruk, slik at de slipper å skrive inn grunnlagstallene hver gang de skal beregne sin timepris.

Medlemmer får direkte tilgang til oppdaterte nøkkeldata som NJs lønnsstatistikk og gjeldende satser for sykepenger osv. Disse er det da ikke nødvendig å legge inn manuelt.

Hvor ble det av frilanskalkulatoren og frilanssatsene?

NJ Timepris er en fortsettelse av NJs frilanskalkulator, som ble innført i november 2010. Denne avløste NJs gamle frilanssatser i 2010, som hadde utspilt sin rolle. Frilanssatsene hadde sine røtter tilbake til tiden da det var næringsforbud for frilansjournalister (inntil 2002), og vilkårene i bransjen var annerledes enn i dag. Disse satsene tok ikke hensyn til frilansernes reelle kostnader eller hva de ulike mediebedriftene var villig til å betale. Samme pris for VG og Fjuken var et stykke unna virkeligheten.

NJs frilanskalkulator var et Excel-regneark som i store trekk gjorde det samme som NJ Timepris, men var mer komplisert å bruke. Frilanskalkulatoren var første trinn i prosessen NJ startet i 2007 med frilanssatsutvalget. Regnearket var den synlige delen, men enda viktigere var prinsippene om lik lønn for likt arbeid (ved å sammenligne lønn med NJs lønnsstatistikk), at frilanseren skal få dekket egne kostnader før lønn kan beregnes, og at honorarer primært skal baseres på medgått tid.

Nye veiledende frilanssatser er på vei

NJ vedtok i sin tiltaksplan for 2017–2019 å jobbe for å øke frilansernes honorarer i mediebransjen og innarbeide nye veiledende satser. NJs landsstyre har fattet vedtak om at NJs nye offisielle frilanssatser skal være et supplement til NJ Timepris. Også de nye satsene baserer seg på NJs lønnsstatistikk og justeres årlig sammen med NJ Timepris når ny statistikk foreligger. Et utvalg arbeider med en plan for offentliggjøring av de nye satsene når NJs arbeidsutvalg fatter endelig vedtak i februar.