Løsning i oppgjøret mellom Norsk Journalistlag og Spekter/NRK

Streiken i NRK er over, etter at partene ble enige onsdag kveld. – Fullt gjennomslag, konkluderer leder i Norsk Journalistlag i NRK, Richard Aune.

– Jeg vil takke hver eneste streikende for en helt fantastisk innsats. Det er dere vi har å takke for at vi har fått et så godt resultat, sier Aune.

Norsk journalistlag har fått gjennomslag i alle de tre hovedkravene i årets lønnsoppgjør etter en streik som har vart i åtte dager. Det ble onsdag kveld oppnådd enighet om følgende:

 • NRK forsikrer at journalistene skal få nødvendig kompetanseheving. Kompetanseplaner og tiltak skal drøftes med tillitsvalgte i henhold til det opprinnelige kravet til Norsk Journalistlag i NRK.
 • Likebehandling mellom tilkallingsvikarer og andre ansatte på lønnsfastsettelse, i henhold til det opprinnelige kravet fra Norsk Journalistlag i NRK.
 • Et flatt lønnstillegg på minst 18.100 kroner til alle, og en sikkerhet for at ingen får en lønnsøkning på mindre enn 2,8 prosent.

– Kravene om kompetanseheving og rettferdig behandling av tilkallingsvikarene har vært helt avgjørende for oss. Jeg er derfor svært fornøyd med at vi har fått dette på plass, sier Aune.

– Lønnsøkningen vi har fått, gjør at vi reduserer noe av lønnsgapet til kollegene våre i andre store mediehus, sier han.

Norsk Journalistlag i NRK fikk ikke gjennomslag for kravet om ekstra økning av ulempesatsen i helgen.

– Dette var et stort ønske fra medlemmene, og det var synd vi ikke fikk det til, sier Richard Aune.

Den nye teksten på kompetansetiltak og likebehandling av tilkallingsvikarer kan du lese lenger ned i saken.

I tillegg er dette med i avtalen: 

 • Ulempesatsene øker med 2,8 prosent.
 • Ordningen med fri lisens for ansatte i NRK blir avviklet. Dette kompenseres med at grunnlønna for alle økes med 2.970 kroner, gjeldende fra 1. juli 2018.
 • Utdanningstillegget økes til 3.000 kroner pr 30. studiepoeng.
 • Kompetansefridagen beholdes som i dag.
 • Minstelønnssatsene økes med 20.970 kroner.
 • Godtgjørelse etter overenskomstens paragraf 7.10 første ledd økes til 11.500 med virkning fra 1. juli 2018.
 • Godtgjørelse etter overenskomstens paragraf 7.10 andre ledd økes til 26.500 med virkning fra 1. juli 2018.
 • Tillegg for tilgjengelighet økes fra 18.000 til 20.000 med virkning fra 1. juli 2018.
 • Det settes av 500 kroner pr medlem til en sentral utjevningspott.

– Denne streiken har vist et enormt samhold og engasjement for den viktige jobben som våre medlemmer gjør døgnet rundt, hver dag, hele året over hele landet. Jeg er veldig stolt over hva vi har klart å få til sammen, sier Richard Aune. Se protokollen her:

Legger konflikten bak seg

NRK og Norsk Journalistlag i NRK er enige om å legge konflikten bak seg ved underskriving av protokollen:

Partene er enige om at eventuelle uoverensstemmelser som måtte ha vært under streiken, bilegges ved streikens avslutning.
Partene skal videre sørge for å gjenopprette samarbeidet og sikre at ingen møtes med reaksjoner av noe slag.

Enigheten betyr at NRK igjen tar på seg arbeidsgiveransvaret for Norsk Journalistlags medlemmer i NRK. Disse returnerer til arbeid etter NRKs anvisning.

Her er endringene i journalistavtalen om kompetanse og tilkallingsvikarer som NRKJ og NRK nå er enige om:

Kompetanse – ny § 12

Det vises til Hovedavtalen § 44 Kompetanseutvikling og A-delens pkt. 5 Etter- og videreutdanning.

NRK legger hvert år fram mål og strategi for fremtidig utvikling. Dette skal danne grunnlag for kartlegging av kompetansebehovene. Behov og plan for kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning skal drøftes i samarbeidsutvalgene.

Der hvor det er gap mellom NRKs nåværende kompetanse og fremtidig behov, forutsettes dette dekket med aktuelle opplæringstiltak, eller med andre virkemidler. Kostnader til kompetanseheving i samsvar med NRKs behov er bedriftens ansvar.

Det er NRKs ansvar å foreta kartlegging og initiere kompetansehevende tiltak i samarbeid med den enkelte medarbeider

Lønn tilkallingsvikarer

3.1.1 Lønnssystemets oppbygging

Lønn for ansatte i stillingene nedenfor består av individuell lønn, eventuelle ansvarstillegg og variable lønnselementer som ulempetillegg og overtidsgodtgjøring.

Midlertidige og fast ansatte skal likebehandles.

3.1.2 Særlig om tilkallingsvikarer

Tilkallingsvikarer avlønnes påsamme måte som fast ansatte. Ved lønnsfastsettelsen skal tilkallingsvikarene likebehandles medøvrige ansatte med samme kompetanse og arbeids- og ansvarsområde i avdelingen. Før arbeidsavtale inngås og lønnen fastsettes, skal det finne sted et møte mellom arbeidsgiver og arbeidssøker om lønns- og arbeidsvilkår, jf. pkt. 3.1.5.1.

NRK skal en gang i året oversende NRKJ en oversikt over tilkallingsvikarer som er medlemmer av NJ. Oversikten skal inneholde navn, ansettelsessted, ansiennitet og individuell lønn.

Faste tillegg som opphavsrett, gjennomsnittsberegning og eventuelt ansvarstillegg utbetales forholdsmessig. Øvrige tillegg utbetales i henhold til denne avtale.

Se protokollen