• Hvor mye ferie?

  • Ferieloven gir 4 uker og 1 dag
  • Alle NJs avtaler gir minst 5 uker
  • Tariffavtalen din kan gi enda mer

  Etter ferieloven har alle krav på fire uker og en dag med ferie.

  De fleste bedrifter med tariffavtale har imidlertid avtalt fem ukers ferie. Dette gjelder alle NJs tariffavtaler.

  Etter ferieloven har de som er over 60 år rett til en ukes ekstra ferie. Retten til den ekstra ferieuken inntrer det året du fyller 60.

  I tillegg har flere av tariffavtalene bestemmelser som medfører ytterligere ferie eller fridager:

  MBL (aviser, ukepresse, etermedier og digitale medier):

  Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 15 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 18 års lønnsansiennitet, har rett til 2 dager fri med full lønn.

  Medarbeidere som pr. 1. januar har minst 18 års tjeneste som redaksjonell medarbeider, eller 21 års lønnsansiennitet, har rett til 5 dager fri med full lønn, inklusiv dagene etter punkt 1 foran.

  NRK:

  Alle har rett til to ekstra fridager.

  I tillegg har arbeidstakere som er over 62 år fri med lønn tilsvarende 2 uker, fra det året de fyller 62 år. Jobber du deltid skal du ha fridager tilsvarende din stillingsprosent. Fritiden kan etter avtale tas ut som hele dager eller som redusert arbeidstid. Arbeidstakere som etter fylte 62 år får innvilget redusert arbeidstid, mister retten til disse fridagene.

 • Tidspunkt for ferie

  • Samarbeid om tidspunkt
  • 3 uker fra juni til sept
  • Fri søndag før eller etter

  Hvem bestemmer når jeg skal ta ferie?

  Ferieloven sier at arbeidsgiver og de ansatte skal samarbeide om dette, for ferietidspunktet skal drøftes mellom partene.

  Men dersom en ikke blir enige, er det arbeidsgiver som får det endelige ordet. Unntaket er den ekstra ferieuken for dem som er over 60 år: Her er det arbeidstaker som bestemmer tidspunktet for ferien.

  Selv om det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for ferien, må man holde seg innenfor visse rammer: Arbeidstaker kan kreve at tre av ukene legges til månedene juni, juli, august eller september.

  Turnus og ferie

  Etter ferieloven har du krav på ferie i «virkedagene», dvs. mandag til og med lørdag.

  For dem som arbeider skift, og gjør det regelmessig på søndager, kunne arbeidsgiver kreve at man skal arbeide både søndagen i forkant og søndagen i etterkant av ferien. For å hindre dette, inneholder ferieloven en bestemmelse om at man må ha fri enten søndagen før ferien begynner, eller den siste søndagen i ferien. Men en av søndagene kan du risikere å måtte arbeide.

 • Feriepenger

  • I stedet for lønn
  • Utbetales ofte i juni
  • Ferie uten opptjening

  Når du er på ferie utbetales det ikke lønn. I stedet utbetales det feriepenger. Feriepengene beregnes på grunnlag av det du tjente det foregående året. Hvor stor prosenten er, avhenger av hvor mye ferie du har.

  Desto mer ferie, desto høyere prosent. For dem som har fire uker og en dag ferie, er feriepengene normalt 10,2 prosent av det de tjente året før. For dem som har fem ukers ferie, er prosenten normalt 12.

  Av praktiske grunner utbetaler mange bedrifter feriepengene i juni, og du får utbetalt ordinær lønn om du tar på ferie på andre tidspunkter.

  Ferie uten feriepenger

  Hvis du nylig har begynt i en bedrift, har du krav på ferie, men det er ikke sikkert du har krav på feriepenger. Det er avhengig av om du har arbeidet i bedriften foregående år. Har du arbeidet f. eks. seks måneder i foregående år, får du bare feriepenger for seks måneder, men du har fortsatt krav på å ta full ferie. Men altså med redusert feriepengeutbetaling. På den andre siden kan ikke arbeidsgiver kreve at du skal ta full ferie. Arbeidsgiver kan bare kreve at du tar ferie så langt som feriepengene dekker.

  Det er bestemt ved lov at det ikke skal trekkes skatt av feriepengeutbetalingen.

 • Overføring av ferie

  • Plikt til å ta ferie
  • 2 uker kan overføres
  • 2 uker kan tas på forskudd

  Du har ikke bare en rett, men også en plikt, til å ta ut den lovbestemte ferien innenfor kalenderåret.

  Det finnes to unntak:

  • Du kan avtale med arbeidsgiver at du får overføre inntil to uker (12 virkedager) til neste kalenderår.
  • Og tilsvarende kan du avtale at du skal ta ut forskuddsferie på inntil to uker, noe som gjør at du neste år får tilsvarende kortere ferie.
 • Ferie ved sykdom og permisjon

  • Ferie tilbake ved sykdom
  • OBS: legeerklæring
  • Permisjon uten lønn gir ikke ferie

  Hvis du blir syk før ferien begynner, må du melde fra senest siste arbeidsdag før ferien skulle ha begynt. I tillegg må du dokumentere sykdommen med legeerklæring. I så fall kan du kreve å få avviklet ferien på et senere tidspunkt.

  (Før 1. juli 2014 var det et krav om at måtte være syk i minst seks dager i ferien for å kunne kreve utsatt ferie, men ferieloven er endret og det gjelder ikke noen slike begrensninger lenger.)

  Hvis du blir syk i løpet av ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall dager i ferie på et senere tidspunkt. Også denne sykdommen må dokumenteres med legeerklæring, og det må du gjøre uten ugrunnet opphold etter ferien.

  Hvis du har tatt permisjon uten lønn regnes det som et opphold i arbeidsforholdet, og kan medføre at du ikke får sykepenger om du skulle bli syk under permisjonen. Folketrygdloven stiller som vilkår at du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Ferie regnes som arbeid, men permisjon uten lønn gjør det altså ikke.

  (Fram til 2014 kunne den som ikke fikk tatt ut ferie pga. sykdom eller foreldrepermisjon få den manglende ferien utbetalt som penger. Denne adgangen gjelder ikke lenger. All ferie som ikke er tatt ut blir overført til neste år.)

Nyheter

  Kenneth Simensen (1947-2019)

  Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

   Pressens Hus skal styrke journalistikken

   Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.