• Tariffavtaler

  • Styrker arbeidstakeres rettigheter

  En tariffavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker gir et ryddigere forhold mellom partene, og gir arbeidstakere rettigheter utover det som er nedfelt i lovverket.

  Norsk Journalistlag har inngått flere sentrale tariffavtaler med arbeidsgiverne. Disse tariffavtalene styrker journalisters rettigheter som arbeidstakere.

  NJ-forhandlinger har for eksempel gitt de fleste av våre medlemmer:

  • Flere fridager/ferie og mer feriepenger
  • Full lønn under sykdom
  • Bedre foreldrepermisjon
  • Overtids- og ulempetillegg
  • Kortere arbeidstid
  • Bedre pensjonsordning

   

  Her finner du NJs tariffavtaler

  I tillegg til den sentrale avtalen, inngår redaksjonsklubbene flere steder egne lokalavtaler med sin arbeidsgiver, som gir ytterligere rettigheter og lokale tilpasninger.

  Dersom du arbeider i en bedrift uten tariffavtale, kan du via klubben ta kontakt med NJ om mulighetene for å få opprettet en avtale hos dere.

 • Juridisk bistand - yrke

  Norsk Journalistlag har som organisasjon ingen terskel for rett til generell juridisk bistand når det er behov for det i yrket, enten du er ordinær arbeidstaker, redaksjonell leder eller frilanser. NJ har bred kompetanse og behandler spørsmål og saker innenfor en rekke fagområder. Spesielt kan nevnes individuell og kollektiv arbeidsrett, trygderett, opphavsrett, selskapsrett, medierett og alminnelig kontraktsrett.

  Spennet på saker er stort og omfatter blant annet:

  • bistand i saker som berører arbeidsforholdet
  • bistand ved opphavsrettskrenkelser
  • bistand når honoraret uteblir
  • bistand i klagesaker mot trygdemyndighetene
  • bistand til å utforme kontrakter

   

  Norsk Journalistlag har fem advokater som kan føre saker for domstolene når det er behov for det.

  Saker som skal behandles for domstolene, må klareres med NJs arbeidsutvalg før rettslige skritt iverksettes. Normalt kan slik bistand ikke kreves for forhold som har sitt utspring før innmelding i NJ eller i de tre første måneder etter at medlemskap er innvilget.

  Har du behov for å snakke med en rådgiver i NJ?

  Send en e-post til nj@nj.no eller ring 22 20 11 10.

 • Kurs, stipender og konferanser

  • NJ hjelper deg å få den kompetansen du trenger

  Norsk Journalistlag tilbyr tillitsvalgtkurs, etterutdanning og journalistfaglige konferanser, i tillegg til å dele ut reisestipender.

   

  NJs reisestipend er et gavedryss som hvert år kommer 60 journalister til gode. Tenk å få 20 000 kroner å reise for!

  LES MER om NJs stipender her

   

  Norsk Journalistlag er en av eierne bak Institutt for Journalistikk (IJ), som kurser journalister året rundt. Ett av de mange tilbudene ved IJ er Start-kurs, som gir journalistfaglig ballast til deg som har erfaring som journalist, men mangler det teoretiske grunnlaget.

  LES MER om IJ og START-kurs her

   

  Norsk Journalistlag står bak Stup-ordningen (studiepermisjonsordningene) som gir medlemmer rett til gratis studieturer og mulighet for å få stipend og studiepermisjon til lengre utdanningsprosjekter i egen regi.

  LES MER om Stup-ordningen her

   

  Norsk Journalistlag støtter lokallagenes egne journalistfaglige konferanser, samt andre konferanser (SKUP, Nordiske Mediedager, Dok-konferansen) og gir reisestipend til flere av konferansene.

  LES MER om konferansene her

   

  NJ-skolen er for tillitsvalgte, klubbledere, forhandlere, ansattes styrerepresentanter i bedriftene og verneombud i ansattes rettigheter, og kjører dessuten profesjonaliseringskurs for frilansere og kurs for mellomledere.

 • Forsikring

  NJ Forsikring tilbyr både personforsikring og forsikring på hus, bil og utstyr. Kanskje du kan spare inn kontingenten på å velge NJ Forsikring for å dekke ditt forsikringsbehov?

  Gratis livsforsikring

  Som medlem i NJ har du en livsforsikring på 1 G som kommer til utbetaling om du skulle falle fra. Forsikringen gjelder ut det kalenderåret du fyller 67 år. 1 G utgjør 96 883 kroner (2018).
  (Studentmedlemmer er ikke omfattet av denne forsikringen.)

  Forsikring for frilansere

  Som frilanser er det ekstra viktig å sette seg godt inn i hvilke forsikringer du trenger. Blant annet har du dårligere sykelønnsordning enn fast ansatte, og du bør vurdere både yrkesskadeforsikring og pensjonsordning.

  Du kan lese mer om forsikringsbehov og trygderettigheter i økonomi-bokpakken du får tilgang til som medlem i NJ Frilans.

  Gratis studentforsikring

  Studentmedlemmer i NJ har fra 2017 to gratis forsikringer inkludert i medlemskapet, en ulykkesforsikring og en tyveriforsikring. (Merk at studentmedlemmer ikke er omfattet av livsforsikringen.)

   

  NJs øvrige forsikringstilbud

  Du finner all informasjon om NJs medlemsforsikringer ved å gå til NJ Forsikring.

  Kontakt NJ Forsikring på telefon 22 20 11 10 eller e-post til post@forsikring.nj.no

  Forsikring gjennom arbeidsgiver

  • Din arbeidsgiver har lovbestemt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for deg.
  • Tariffavtalene NJ har inngått med arbeidsgiverne (journalistavtalene) inneholder også stort sett bestemmelser om ulykkesforsikring og pensjonsordninger. Se din egen tariffavtale for å se hva som er avtalt.
  • Dessuten kan din lokalavtale inneholde forsikringsytelser som gjelder bare i din redaksjon..
  • Det også hende at bedriften har tegnet forsikringer for deg som du ikke har fått informasjon om. Dette kan f.eks. være reiseforsikring eller forsikringsordninger i tilknytning til pensjonsordningen.
 • Juridisk bistand - privat

  • Dersom du har behov for juridisk hjelp til saker som ikke vedrører deg som yrkesutøver, har NJ avtale med advokatfirmaet Legal24, som gir deg rabatt på timeprisen.

  Legal24 tilbyr privatrettslig bistand til alle medlemmer. Dette vil typisk være saker innenfor blant annet:

  • Familierett
   • Samboerkontakter
   • Ektepakter
   • Ektefelleskifte
   • Økonomisk oppgjør mellom samboere
   • Barnefordeling/foreldretvister
  • Arverett
   • Testament
   • Arverettslige problemstillinger ifbm dødsboskifte
   • Uskifte bo
   • Arveplanlegging
  • Kjøp og salg forbrukerkjøp
   • Forbrukerkjøp
   • Kjøp/salg av bil/båt mellom privat
  • Håndtverktjenester og fast eiendoms rettsforhold

   

  Enkle spørsmål og anbefalinger om videre prosess er gratis, deretter får medlemmer av NJ juridisk bistand til reduserte priser.

  Ta kontakt med Legal24 på 21 51 98 30.

 • Tilbud til arbeidsledige

  Pressens Arbeidsledighetskasse

  Pressens Arbeidsledighetskasse er finansiert av Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Med unntak av studentmedlemmer er alle yrkesaktive medlemmer i Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening tilknyttet Pressens Arbeidsledighetskasse.

  Dersom du har vært medlem i Norsk Journalistlag eller Norsk Redaktørforening ett år forut for arbeidsledighet, hatt inntekt fra journalistisk arbeid ett år forut for arbeidsledighet og er innvilget dagpenger hos NAV, kan du søke om stønad fra Pressens Arbeidsledighetskasse. For næringsdrivende gjelder egne dokumentasjonskrav.

  Det anbefales å søke så snart du er blitt arbeidsledig, og ettersende dokumentasjon du ikke har for hånden. Stønad innvilges ikke for tiden forut for søknadsdato.

  Les mer og søk om støtte

  Gratis kurs

  Som arbeidsledig NJ-medlem kan du få gratis kursplass, reise og opphold ved Institutt for Journalistikk, www.ij.no. For å komme inn i ”kvoten”, må du først registrere deg som arbeidsledig hos IJ. Send epost til elisabeth@ij.no angående dette. Opptak til kurs skjer fortløpende.

  NB! Gratisordningen gjelder ikke dersom du har sluttpakke, og du må dokumentere at du får dagpenger fra NAV. Er du næringsdrivende frilanser, kan innvilget støtte fra Pressens arbeidsledighetskasse gjelde som dokumentasjon.

  Redusert kontingent

  Arbeidsledige medlemmer av Norsk Journalistlag betaler minste ordinære kontingent. De som går på etterlønn, betaler også laveste ordinære kontingentsats.

 • Pressens Gravferdskasse

  Pressens Gravferdskasse er et samarbeid mellom Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Alle medlemmer i Norsk Journalistlag, bortsett fra studentmedlemmer, er tilknyttet Pressens Gravferdskasse.

  Pressens Gravferdskasse utbetaler 8 880 kroner (2018) til etterlatte etter medlemmer som går bort. Søknad sendes sammen med kopi av skifte eller uskifteattest til medlem@nj.no eller i posten. Søknaden må inneholde opplysninger om navn, kontonummer og adresse til den som skal ha gravferdsbidraget.

  I tillegg til Pressens Gravferdskasse har alle medlemmer en livsforsikring på 1G til utgangen av det året man fyller 67 år.

  Vedtekter for Pressens Gravferdskasse

 • Journalisten.no

  Norsk Journalistlag eier og publiserer Journalisten.no. Journalisten drives etter Redaktørplaten, med kritisk og uavhengig journalistikk. Journalisten.no skal drive nyhetsformidling, dekke journalistenes faglige og sosial kår, følge NJs virksomhet og være et forum for mediefaglig debatt.