• Fri og permisjon ved svangerskap og fødsel

  • Rett til permisjon under svangerskapet
  • Rett til ett år med lønn etter fødsel
  • Rett til ett år uten lønn etter første år

  Arbeidsmiljøloven (AML) gir rett til fri og permisjon ved svangerskap/fødsel og andre tilfeller av ulike typer omsorgsbehov.

  Reglene er samlet i lovens kapittel 12.

  Husk at arbeidsgiver skal ha varsel om kommende permisjoner av lengre varighet.

  Lovens rettigheter omfatter bl.a. følgende tilfeller:

  • Rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll.
  • Rett til permisjon uten lønn i inntil tolv uker under svangerskapet.
  • Rett for far, eller annen som bistår mor, til to ukers permisjon for å bistå moren etter fødselen. Loven gir i seg selv ingen rett til lønn, men de fleste tariffavtaler gir fri med lønn i forbindelse med fødselen. Tilsvarende rett til to ukers permisjon for adoptivforeldre og fosterforeldre i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas.
  • Rett til permisjon i inntil 1 år etter fødselen for foreldrene i fellesskap. De fleste vil ha krav på foreldrepenger fra folketrygden i denne perioden, og de tariffavtalen gir ytterligere rettigheter til å motta lønn uavkortet under foreldrepermisjon. Tilsvarende for adoptivforeldre/fosterforeldre.
  • Rett til ytterligere ett år fødselspermisjon uten lønn/foreldrepenger for begge foreldrene etter det første året.
  • Rett til ammefri en halv time to ganger daglig eller i form av redusert arbeidstid inntil én time hver dag.
 • Fri for å passe familiemedlemmer

  • 10 – 40 dager v/syke barn
  • 10 dager for nærstående
  • 60 dager fri i livets sluttfase

  Syke barn 

  Arbeidsmiljøloven (AML) gir deg rett til fri og permisjon i inntil 10 dager i året, med lønn, for å passe syke barn. 15 dager hvis du har mer enn to barn, og 20 dager om man har barn med kronisk el langvarig sykdom. Er man alene om omsorgen gis det dobbelt antall dager.

  Omsorg og pleie av nærstående

  AML gir deg rett til permisjon i 60 dager for pleie av nære pårørende i hjemmet i livets sluttfase. Du har også rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn, som er fyllt 18 år.

 • Korte velferdspermisjoner

  • Tariffavtalen gir rettigheter
  • Minst 1 dag med lønn
  • Når du ha det

  De fleste av Norsk Journalistlags tariffavtaler innholder bestemmelser om korte velferdspermisjoner på inntil 1 dag med lønn i minst følgende tilfeller:

  • Ved dødsfall og for deltakelse i begravelse for personer som står i nært slektskapsforhold til arbeidstakeren, så som ektefelle/samboer, barn, søsken, foreldre, svigerforeldre, besteforeldre eller barnebarn.
  • For undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut og kiropraktor når trygden gir stønad til behandlingen – såfremt det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden.
  • Ved akutte sykdomstilfelle i hjemmet.
  • Ved flytting til ny fast bolig.
  • Ved blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden.
  • For å følge barn til første dag i barnehage/skole.
 • Permisjon for videreutdanning

  • Rett til utdanningspermisjon
  • Lov gir permisjon uten lønn
  • Tariffavtaler gir permisjon med lønn

  Både arbeidsmiljøloven og NJs tariffavtaler har regler om rett til permisjon for kurs videreutdanning.

  Arbeidsmiljølovens regler

   

  Den lovbestemte retten oppstår når følgende vilkår er oppfylt: Du må ha vært i arbeidslivet minst tre år, ha vært ansatt hos nåværende arbeidsgiver minst to år og ta sikte på et organisert utdanningstilbud.

  Retten omfatter både heltids- eller deltidspermisjon, og permisjonstiden kan være inntil tre år. Også deltidsansatte og midlertidig ansatte er omfattet av reglene.

  Det er ikke et krav at utdannelsen er relevant for utførelsen av nåværende arbeid.

  Arbeidsgiver skal ha forhåndsvarsel om den planlagte utdannelsen, og kan motsette seg permisjon hvis den virker ødeleggende for driften. Varsel bør gis så lang tid i forveien som mulig. Arbeidsgiveren skal ha tid til å innrette seg på fraværet. Hvis arbeidsgiver avslår kravet, skal det skje skriftlig. Blir ikke partene ikke blir enige om en løsning, kan saken bringes inn til avgjørelse i en egen tvisteløsningsnemd.

  Ettersom du ikke uten videre har krav på forlenget permisjon, er det viktig at du fra starten søker om tilstrekkelig tid til å gjennomføre utdannelsen

  Loven gir rett til fri fra arbeidet uten lønn. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og/eller lån til dekning av livsopphold og studiemateriell.

  Regler i tariffavtalene

  Flere av Norsk Journalistlags tariffavtaler har regler om ytterligere rett til kurs og videreutdannelse – både med og uten lønn. Tariffavtalene med Mediebedriftenes Landsforening (MBL) for avis/ukepresse/etermedier/digitale medier gir f.eks. rett til å delta på kurs ved Institutt for Journalistikk (IJ).

   

  Her gis det fri med lønn. Avtalene inneholder også ordninger med økonomisk støtte til lengre individuelle studier.

Nyheter

  Kenneth Simensen (1947-2019)

  Tidligere fagforeningskolleger i Norsk Journalistlag (NJ) har med sorg mottatt meldingen om Kenneth Simensens død 5. februar, 71 år gammel. Kenneths betydelige arbeid for sine kollegers arbeidsvilkår i NRK er kanskje ikke så allment kjent i dag, men hans innsats som den første lederen av NRKs Journalistlag har satt spor etter seg. Da journalistene i […]

   Pressens Hus skal styrke journalistikken

   Ideen om et felles Pressens Hus i Oslo begynner å ta form. I januar ble det klart at huset skal ligge i Skippergata, og landsstyret har vedtatt at Norsk Journalistlags deltakelse i Pressens Hus er i fellesdelen.